Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Vse novice
Arrow
Arrow
Shadow
Slider

Vlada RS je na dopisni seji dne 28. 12. 18 poleg predloga uredbe na predlog Ministrstva za obrambo (v nadaljevanju: MO) sprejela tudi sklep, da mora ministrstvo najkasneje do 1.6.2019 v sodelovanju z MJU, v okviru pregleda sistemov napredovanj in sistemov kariernega napredovanja javnih uslužbencev v skladu z XI. točko Sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev, pripraviti analizo ustreznosti vrednotenja formacijskih dolžnostih (FD) in nazivov v Slovenski vojski z vidika notranjih razmerij ter hierarhije vodenja ter poveljevanja. Namen te analize je celovito pogledati razmerja in hierarhijo vojaških FD (Č, PČ, VU), pregledati in utemeljiti specialistična FD ter FD vojaških uslužbencev, izdelati opise FD, analizirati in določiti zahtevnost nalog, ki jih opravljajo vojaške osebe, v kolikor to že ni urejeno, in pogledati zahtevana dodatna znanja, zahtevane delovne izkušnje, posebne pogoje dela in drugo. Med drugim je cilj te analize tudi, da ministrstvo identificira anomalije preden se pripravi predlog nove uredbe.

 

V sindikatu Ministrstva za obrambo smo dne 11. 7. 2019 ministra, g. KARLA VIKTORJA ERJAVCA opozorili, da je rok, ki ga je VRS s sklepom naložila MO, da pripravi analizo ustreznosti vrednotenja formacijskih dolžnostih (FD) in nazivov v Slovenski vojski z vidika notranjih razmerij ter hierarhije vodenja ter poveljevanja, v celoti prekoračen.

 

Ministra smo pozvali, da nam sporoči, kdaj bo analiza predstavljena socialnim partnerjem in nam ob tem poda tudi razloge zakaj navedena analiza še ni izvedena.

 

Zadeva: Zamujanje rokov Sklepa Vlade RS - odgovor
Zveza: Vaš dopis št. MO-GŠ 20/19 z dne 11. 7. 2019

 

 

V zvezi z vašim opozorilom glede zamujanja rokov za izvedbo druge točke sklepa Vlade RS št. 00718-12/2018/7 z dne 31. 12. 2018, ki določa, da mora Ministrstvo za obrambo najkasneje do 1. 6. 2019 v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo, v okviru pregleda sistemov napredovanj in sistemov kariernega napredovanja javnih uslužbencev v skladu z XI. točko Sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev (Uradni list RS, št. 80/18) pripraviti analizo ustreznosti vrednotenja formacijskih dolžnosti in nazivov v Slovenski vojski z vidika notranjih razmerij ter hierarhije vodenja ter poveljevanja, bi pojasnili, da je pripravljena primerjalna analiza predlogov sprememb Uredbe o uvrstitvi formacijskih dolžnosti in nazivov v Slovenski vojski v plačne razrede. Ugotovljene so tudi določene anomalije plačnega sistema v Slovenski vojski. Prav tako je bila izdelana analiza posebnosti opravljanja vojaške službe in dela v Slovenski vojski, ki vam je že bila predstavljena in ste jo tudi prejeli v dopolnitev in mnenje v mesecu juniju. Omenjena gradiva so v fazi usklajevanja znotraj strokovnih služb Ministrstva za obrambo in po končanem usklajevanju vam bomo izsledke analiz predstavili po 20. avgustu 2019. Ocenjujemo, da bo zgoraj citirani sklep Vlade RS v celoti realiziran predvidoma do konca meseca septembra 2019.

 

Ne glede na navedeno pa bi pojasnili, da vzporedno sodelujemo tudi z Ministrstvom za javno upravo pri izdelavi analize napredovanj javnih uslužbencev in analize zahtevnosti oziroma vrednotenju delovnih mest pooblaščenih uradnih oseb.

 

S spoštovanjem,

mag. Nataša Dolenc državna sekretarka

 

Dne 17.04. 2019 so se pričela pogajanja z reprezentativnimi sindikati v katerih s področja obrambe sodeluje tudi SMO in sicer glede :

 

Regres za letni dopust za leto 2019 in povračilo stroškov prevoza na delo in z dela. Vlada je na 27. redni seji sprejela izhodišča , da se regres za letni dopust v letu 2019 izplača v višini minimalne plače (886,63 evrov).

 

Sindikalna stran je v pogajanjih zavzela stališče glede zahtevane višine regresa in sicer:

 

• javnim uslužbencem, ki prejemajo osnovno plačo, ki ustreza 18. ali nižjemu plačnemu razredu, pripada regres za letni dopust za leto 2019 v višini 1.200 evrov;
• javnim uslužbencem, ki prejemajo osnovno plačo, ki ustreza 19. ali višjemu plačnemu razredu do vključno 26. plačnega razreda, pripada regres za letni dopust za leto 2019 v višini 1.150 evrov;
• javnim uslužbencem, ki prejemajo osnovno plačo, ki ustreza 27. ali višjemu plačnemu razredu, pripada regres za letni dopust za leto 2019 v višini 1.000 evrov.

Vladna pogajalska stran je na podani proti predlog sindikatov zavzela stališče, da mora po mandat na vlado. Sindikati pa naslednjo sredo ko se pogajanja nadaljujejo pričakujemo, da bo vladna stran prišla s približevalnim predlogom.

 

 

Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela

 

Vladna stran želi z vzpostavitvijo enotno kilometrine za vse JU vzpostaviti enako obravnavo vseh javnih uslužbencev. V predlogu aneksa h KPND predlaga, da v primeru, če je javni uslužbenec upravičen do povračila stroškov prevoza se za razdaljo od naslova stalnega ali začasnega bivališča oziroma naslova v kraju, iz katerega se javni uslužbenec dejansko vozi na delo in z dela, do naslova v kraju opravljanja dela, se javnemu uslužbencu po najkrajši varni poti prizna kilometrina v višini 9% cene neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov, pri čemer se za izračun kilometrine po tem členu upošteva cena na dan 31. december in 30. junij, sprememba višine povračila pa se uveljavi s 1. januarjem in s 1. julijem. Razdalja se določi po najkrajši varni poti z uporabo istega daljinomera za vse javne uslužbence, ki ga bodo določile stranke kolektivne pogodbe in zaradi tega v predlogu izhodišč za pogajanja o drugačni ureditvi tega področja v obliki predloga aneksa h KPND vladna stran konkretnega daljinomerja še ni predlagala.

 

Sindikati nasprotujemo taki ureditvi iz naslednjih razlogov:

 

• Višina kilometrine, ki jo predlaga vlada 9% je nesprejemljiva;
• Pri povračilu potnih stroškov bi tako največ izgubili tisti z nizkimi plačami, ki se vozijo z mesečnimi vozovnicami (kratke razdalje)

 

Sindikalna stran bo v "najkrajšem možnem času" oblikovala svoj proti predlog.

 

Dodajamo še, da je Odbor za delo v Državnem zboru dne 18.04.2019  enotno podprl predlog po katerem bo regres do višine povprečne plače razbremenjen dohodnine in prispevkov. Državni zbor bo razbremenitev regresa predvidoma potrdil že prihodnji teden, tako da bi spremembe veljale že za letošnji regres.

Sindikat Ministrstva za obrambo SMO je tokom pogajanj v letu 2018 z VRS izpogajal, da se je v stavkovnem sporazumu opredelilo, da se izjemoma drugače uvrstijo tiste formacijske dolžnosti in nazivi v Slovenski vojski za katere je tako določeno v Prilogi 1 tega dogovora. V zvezi z uvrstitvami formacijskih dolžnosti in nazivov v plačne razrede v Slovenski vojski se opravi še usklajevanje uredbe z reprezentativnimi sindikati.

 

 

[quote]Podrobna obrazložitev širše vladne pogajalske skupine glede zapisanega v sporazum je bila, da predlagana dopolnitev sporazuma omogoča, da se anomalije nastale v letu 2017 v zvezi z uvrščanjem formacijskih dolžnosti in nazivov v plačne razrede v Slovenski vojski s procesom usklajevanja uredbe odpravijo in da se ob usklajevanju uredbe to tudi stori.[/quote]

 

Sindikat Ministrstva za obrambo je bil dne 5. 12. 2018 s strani MO, povabljen na usklajevanje predloga uredbe, ki jo je pripravil MO. Usklajevanje uredbe o uvrstitvah formacijskih dolžnosti in nazivov v SV in posledično možnost ureditve anomalij, ki so nastale v letu 2017 pri tem je bilo na predlog uredbe podano mnenje .

 

1. POZITIVNO MNENJE predlaganim uvrstitvam formacijskih dolžnosti in nazivov v uredbi (vojak, podčastnik, častnik) s katerimi se zopet vzpostavlja vojaška hierarhija in se odpravljajo anomalije nastale v letu 2017;
2. POZITIVNO MNENJE predlaganim uvrstitvam vojaških uslužbencev glede primerjave s činih v SV v skladu s 6. členom Uredbe o vojaških uslužbencih;
3. NEGATIVNO MNENJE dajemo na del formacijskih dolžnosti, ki so povezane za čine in nazive poklicev, ki nimajo možnosti napredovanja v nazivu.

 

Ti poklici so: Kontrolorji zračnega prostora v vseh tarifnih skupinah in nazivih vojakov, podčastnikov, častnikov in vojaških uslužbencev,
- Letalski tehniki in tehniki letalci v nazivih podčastnik in vojaški uslužbenci,
- Piloti v častniških nazivih.

 

Navedene skupine so uvrščene v V, VI in VII tarifni skupini pri čemer je zadnji poseg v Uredbo v letu 2017 spregledal določila ZSPJS za poklice, ki nimajo možnosti napredovanja v nazivih in se jih zaradi tega razporedi 5 PR višje od primerljivega poklica. Z enostranskim posegom VRS leta 2017 je ta razlika na različnih nivojih različna in sicer:

 

- V V tarifni skupini 3 PR,
- V VI tarifni skupini 5 PR,
- V VII tarifni skupini v rangu poročnik-stotnik 4 PR in
- Višje od majorja oz. VU XII razreda 5 PR.
Ker se ne sledi zahtevi SMO po izenačitvi teh poklicev na 5 PR, v tem delu ne moremo podati pozitivnega mnenja.

 

4. NEGATIVNO MNENJE zaradi nespoštovanja zahteve SMO po uvedbi novih poklicev v nazivu specialist: vojaški policist, kriminalist in letališko osebje.

SMO je zaradi neodzivnosti po uvrstitvi uredbe na dnevni red VRS na predsednika vlade RS g. Marjan Šarec dne 18. 12. 2018 naslovil zahtevo po prenehanju KRŠITVE SPORAZUMA O RAZREŠEVANJU STAVKOVNIH ZAHTEV.

 

Na podlagi informacij s katerimi razpolagamo v SMO je v medresorskem usklajevanju med MO, MNZ in MJU, Ministrstvo za javno upravo podalo pozitivno mnenje na predlog uredbe, MNZ pa je takemu predlogu, s katerim bi se vzpostavila ponovna hierarhija, ki je bila v SV v letu 2017 porušena, nasprotoval.

 

Iz teh razlogov uredba ni bila uvrščena v potrditev na vlado dne 13. 12. 2018. Ker odgovora predsednika VRS nismo prejeli v zastavljenem roku smo dne 21.12. 2018 posredovali predsedniku VRS urgenco na naš posredovani dopis "KRŠITEV SPORAZUMA O RAZREŠEVANJU STAVKOVNIH ZAHTEV". Ne na dopis iz dne 13. 12. 2018 in ne na urgenco z dne 21. 12. 2018 s strani predsednika VRS nismo prejeli nobenega odgovora.

Dne 24. 12. 2018 smo v Sindikat Ministrstva za obrambo (SMO) prejeli dopis MO št. 007-162/2018-10 v povezavi z zadevo: » Predlog Uredbe o spremembah Uredbe o uvrstitvi formacijskih dolžnosti in nazivov v Slovenski vojski v plačne razrede – ponovno v nadaljevanju uredba«.

V prilogi nam je bil posredovan zgolj v seznanitev bistveno spremenjen predlog Uredbe o spremembah Uredbe o uvrstitvi formacijskih dolžnosti in nazivov v Slovenski vojski v plačne razrede (v nadaljevanju: predlog uredbe) ter podana argumentacija, da je po naknadnem medresorskem usklajevanju predloga uredbe, formacijske dolžnosti in nazivi vojaških uslužbencev od I. razreda pa do VIII. razreda uvrščeni za en plačni razred nižje, kot je to bilo predhodno usklajeno z reprezentativnimi sindikati na področju obrambe dne 5. 12. 2018.
V SMO smo danes dne 26. 12. 2018 na predsednika Vlade RS naslovili dopis v katerem ostro nasprotujemo takšnemu načinu medresorskega poseganja v že dogovorjen in delno usklajen predlog uredbe med socialnimi partnerji in predstavniki Vlade – MO in to iz razlogov:

 

• da sporazum o razreševanju stavkovnih zahtev v nadaljevanju sporazum, v delu, ki se nanaša na pripadnike SV govori le , da se v zvezi z uvrstitvami formacijskih dolžnosti in nazivov v plačne razrede v Slovenski vojski opravi še usklajevanje uredbe z reprezentativnimi sindikati.

Podrobna obrazložitev širše vladne pogajalske skupine glede zapisanega v sporazum je bila, da predlagana dopolnitev sporazuma omogoča, da se anomalije nastale v letu 2017 v zvezi z uvrščanjem formacijskih dolžnosti in nazivov v plačne razrede v Slovenski vojski s procesom usklajevanja uredbe odpravijo in da se ob usklajevanju uredbe to tudi stori.

 

 

• da je z dodatnim medresorskim usklajevanjem predloga uredbe grobo kršen sporazum, saj predstavniki v medresorskem usklajevanju niso imeli nobenega mandata ali soglasja socialnih partnerjev, ki bi izviral iz sporazuma in, ki bi jim omogočal drugačno v tem primeru slabšo odločitev od dogovorjene in delno usklajene z MO le ta pa je bila v proceduralnem delu skladna s sporazumom.

 

 

• V predlogu uredbe ponovno niso odpravljene anomalije in sicer pri NVU do NVU VIII razreda imajo še vedno manj 1 PR kot v primerljivih činih;

 

• NVU VIII razreda (VITS) je izenačen z VVU IX razreda (VII TS) in s POR (VII TS);

 

• vsi VVU so izenačeni s primerljivim činom pri NVU je ta uvrstitev 1 PR manj razen zdravnikov in veterinarjev, ki so po predlogu uredbe za 1 PR več plačani kot primerljivi čini.

 

• ni upoštevana zahteva po izenačitvi razlike na 5 pr za poklice, ki nimajo možnosti napredovanja v nazivih (kontrolorji letenja, letalski tehniki, tehniki letalci in piloti)

• ni upoštevana zahteva po uvrstitvi vojaških policistov, kriminalistov in letališkega osebja v specialiste.

 

Ob tem v SMO za konec dodajamo, da takšen način medresorskega usklajevanja uredbe jasno nakazuje na zaviranje razvoja SV. Ob tem dodajamo, da nobeno ministrstvo razen MO ne sme in ne more biti pristojno za podajanje kakršnih koli mnenj pri uvrščanju formacijskih delovnih mest v plačne razrede, saj se v nasprotnem odgovorno sprašujemo, čigav namen je potlej uničevanje zakonsko določene hierarhije SV.

 

Predsednika vlade pa pozivamo, da Vlada RS v celoti spoštujete dogovor, ki je bil sklenjen med sindikati in vladno pogajalsko skupino na način, kot smo mu v predhodnih dopisih, na katere pa do danes nismo dobili odgovorov, to tudi obrazložili.

 

V nasprotnem bomo primorani preiti v aktivnosti, ki bodo vas in vlado prisilile v spoštovanje vaših zavez !

 

Sindikat Ministrstva za obrambo je dne 21. 12. 2018 na predsednika Vlado RS ponovno naslovil urgenco po realizaciji sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev, ki se nanaša na pripadnike SV.

 

 

Dne 18. 12. 2018 smo v SMO na predsednika vlade posredovali dopis v katerem smo ga pozvali k spoštovanju sporazuma O RAZREŠEVANJU STAVKOVNIH ZAHTEV, ki se v omenjenem sporazumu nanašajo na uredbo o uvrstitvi formacijskih dolžnosti v SV.

 

 

Pri tem smo posebej poudarili, da spoštovanje dogovora in zahtevana pojasnila iz posredovanega dopisa spadajo pod pristojnost Vlade RS in ne resornega ministrstva. Z resornim ministrstvom je bila uredba s sindikati na področju obrambe usklajena in je bila s tem deloma izpolnjena zaveza v sporazumu. Zaveza iz sporazuma vlade pa ni izpolnjena v delu, ko je potrebno uredbo sprejeti in za kar je izključno pristojna vlada.

 

 

V dopisu smo zaradi časovne stiske in pomembnosti sprejetja uredbe zahtevali, da odgovor predsednika vlade pričakujemo do 20.12.2018 pri tem pa ugotavljamo, da z nespoštovanjem postavljenega roka za podajo odgovora, ponovno tako  predsednik VRS zapostavlja pripadnike SV.

 

 

Prav tako je bil predsednik VRS  opozorjen, da zaradi zavlačevanja VRS s sprejetjem uredbe za pripadnike SV, ki se jim bi s tem  priznala pravica do izpogajanega, le te ne bodo deležni kot bo to veljalo za ostale zaposlene v javnem sektorju, saj je uredba akt, ki pravno omogoča uvrstitve pripadnikov v enotnem plačnem sistemu in s katerim jim dospe pravica po višji uvrstitvi.

 

Sindikat Minisrtrstva za obrambo (SMO) je danes naslovil dopis na predsednika vlade g. Marjana Šarca v katerem ga poziva, da nemudoma prenehajo z kršitvijo sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev. Vlada do danes še ni sprejela uredbe o uvrstitvi formacijskih dolžnosti in nazivov v SV kot je to bilo dogovorjeno v stavkovnem sporazumu in usklajeno z MO. Poziv predsedniku vlade g. Marjanu Šarcu objavljamo v nadaljevanju:

 

PREDSEDNIK VLADE RS
g. Marjan Šarec

 

 

ZADEVA: KRŠITEV SPORAZUMA O RAZREŠEVANJU STAVKOVNIH ZAHTEV

 

 

Spoštovani g. Marjan Šarec!

 

V Koordinaciji stavkovnih odborov (KSO) in v sindikatu Ministrstva za obrambo (SMO) smo ogorčeni nad vladno kršitvijo sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev in sicer:

 

 

V omenjenem sporazumu je bilo pod točko III. Odprava anomalij v sistemu plač javnega sektorja s strani SMO izpogajano z vladno pogajalsko skupino dne 29. 11. 2018 naslednje:

 

 

• Da se ne glede na prejšnji odstavek izjemoma drugače uvrstijo tiste formacijske dolžnosti in nazivi v Slovenski vojski za katere je tako določeno v Prilogi 1 tega dogovora. V zvezi z uvrstitvami formacijskih dolžnosti in nazivov v plačne razrede v Slovenski vojski se opravi še usklajevanje uredbe z reprezentativnimi sindikati.

V nadaljevanju vam podajamo zapis, ki izhaja iz zapisnika št. 0100-17/2018 z dne 29. 11. 2018 seje pogajanj v zvezi z razrešitvijo stavkovnih zahtev KSO in sicer :

 

 

»V nadaljevanju je sindikalna stran (predstavnik SMO) izpostavila vprašanje, na kakšen način namerava vladna stran odpraviti identificirane anomalije pri uvrščanju formacijskih dolžnosti in nazivov v Slovenski vojski v plačne razrede. Povedala je, da bi bilo treba v drugačen plačni razred, kot trenutno predlaga vladna stran, kjer se 22 formacijskih dolžnosti uvršča v 2 plačna razreda višje od trenutne uvrstitve, uvrstiti dodatnih 14 formacijskih dolžnosti, sicer razmerja v izhodiščnih plačnih razredih formacijskih dolžnosti oziroma nazivov v Slovenski vojski glede na različne zahtevnosti dela in hierarhične umeščenosti ne bodo primerna.

Vladna stran je predlagala, da se v III. točki predloga Sporazuma doda nov odstavek, ki se nanaša izključno na uvrstitve formacijskih dolžnosti oziroma nazivov v Slovenski vojski in sicer, da se izjemoma drugače uvrstijo tiste formacijske dolžnosti in nazivi v Slovenski vojski, za katere je tako določeno v Prilogi 1 tega dogovora in da se v zvezi z uvrstitvami formacijskih dolžnosti in nazivov v plačne razrede v Slovenski vojski opravi še usklajevanje uredbe z reprezentativnimi sindikati (Priloga 3).«

»Na vprašanje sindikalne strani, ali se bodo anomalije v zvezi z uvrščanjem formacijskih dolžnosti in nazivov v plačne razrede v Slovenski vojski s procesom usklajevanja uredbe odpravile, je vladna stran povedala, da predlagana dopolnitev omogoča, da se ob usklajevanju uredbe to stori.«

 

 

Usklajevanje predloga sprememb Uredbe o uvrstitvi formacijskih dolžnosti in nazivov v SV v plačne razrede s predstavniki reprezentativnih sindikatov na področju obrambe je bilo dne 5. 12. 2018. SMO je na predlog uredbe podal naslednje mnenje :

 

 

1. POZITIVNO MNENJE predlaganim uvrstitvam z katerimi se zopet vzpostavljajo odnosi med vojaki, podčastniki in častniki kot so bili postavljeni leta 2008;
2. POZITIVNO MNENJE predlaganim uvrstitvam vojaških uslužbencev glede primerjave s činih v SV;
3. NEGATIVNO MNENJE dajemo na delo formacijskih dolžnosti, ki so povezane za čine in nazive poklicev, ki nimajo možnosti napredovanja v nazivu. Ti poklici so:

- Kontrolorji zračnega prostora v vseh tarifnih skupinah in nazivih vojakov, podčastnikov, častnikov in vojaških uslužbencev,
- Letalski tehniki in tehniki letalci v nazivih podčastnik in vojaški uslužbenci,
- Piloti v častniških nazivih.

Vse skupine so uvrščene v V, VI in VII tarifni skupini, pri čemer je zadnji poseg v Uredbo v letu 2017 spregledal določila ZSPJS za poklice, ki nimajo možnosti napredovanja v nazivih in se jih zaradi tega razporedi 5 PR višje od primerljivega poklica. S enostranskim posegom VRS leta 2017 je ta razlika na različnih nivojih raznolika in sicer:

- V V tarifni skupini 3 PR,
- V VI tarifni skupini 5 PR,
- V VII tarifni skupini v rangu poročnik-stotnik 4 PR in
- Višje od majorja oz. VU XII razreda 5 PR.

Ker se ne sledi zahtevi SMO po izenačitvi teh poklicev na 5 PR, v tem delu ne moremo podati pozitivnega mnenja.

4. NEGATIVNO MNENJE zaradi nespoštovanja zahteve SMO po uvedbi novih poklicev v nazivu specialist: vojaški policist, letališko osebje.

 

 

Na podlagi informacij s katerimi razpolagamo je v medresorskem usklajevanju med MO, MNZ in MJU, Ministrstvo za javno upravo podalo pozitivno mnenje na predlog uredbe, MNZ pa je takemu predlogu, s katerim bi se vzpostavila ponovna hierarhija, ki je bila v SV v letu 2017 porušena, nasprotoval. Iz teh razlogov uredba ni bila uvrščena v potrditev na vlado dne 13. 12. 2018.

 

 

Spoštovani, ker smo v preteklosti že bili deležni interpretacij iz podpisanih dogovorov smo tokrat zahtevali, da se razlaga v delu, ki se nanaša na sporazum veljaven za pripadnike SV zapiše v zapisnik in iz razlage tako izhaja, da predlagana dopolnitev omogoča, da se ob usklajevanju uredbe odpravijo anomalije nastale v letu 2017.

 

Povsem razumno je, da je uredba o uvrstitvi formacijskih dolžnosti v SV in je njeno usklajevanje z reprezentativnimi sindikati na področju obrambe, postalo eden od predmetov stavkovnega sporazuma s katerim sta sindikalna in vladna stran soglašali in ga je vlada dolžna izpolniti.

 

Nerazumno in neresno je z vladne strani zavlačevanje s sprejetjem usklajene uredbe med reprezentativnimi sindikati in MO. Vlada z očitanim početjem celo dopušča, da se v medresorskem usklajevanju v uredbo vtika ministrstvo katerega predstavnik je bil del razširjene vladne pogajalske skupine in ki je s takšnim predlogom kot je podan v sporazumu soglašal. Hkrati dopušča, da ministrstvo ki ni pristojno za področje obrambe ureja razmerja za katera ni pristojna in tudi ne more poznati nujno potrebna razmerja za zagotavljanje delovanja SV in hkrati zagotavljanje kariernih poti vseh pripadnikov SV.

 

Poudarjamo, da v SMO ne moremo biti talci še neuspelega zaključka pogajanj z VRS in policijskimi sindikati, ki več kot očitno zavirajo pošteno odpravo nastalih anomalij, ki so nastale v letu 2017 v SV. Menimo, da je ob navedeni situaciji jasno izražena eklatantna kršitev sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev.

 

Zato vas kot predsednika vlade pozivamo in od vas zahtevamo, da preprečite kršitev in s tem izrazite vašo kredibilnost do sklenjenega dogovora !

 

 

Vaš odgovor oz. sprejetje Uredbe, kot jo predlaga MO pričakujemo do 20.12.2018.

Sindikat Ministrstva za obrambo je bil  dne 5. 12. 2018 s strani MO, povabljen na  usklajevanje predloga uredbe, ki jo je pripravil MO. Usklajevanje uredbe o uvrstitvah formacijskih dolžnosti in nazivov v SV in posledično možnost ureditve anomalij, ki so nastale v letu 2017 je dosežek SMO v poagajanjih z VRS v  letošnjem letu in je kot tak del  DOGOVORA z vlado in reprezentativnimi sindikati o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju.

 

 

Mnenje na uredbo, ki je bila posredovano na MO objavljamo v celoti:

 

 

Naslovnik : g.  dr. KLEMEN GROŠELJ, DS

Spoštovani, kot smo se dogovorili na usklajevanju Uredbe o uvrstitvi formacijskih dolžnosti in nazivov SV v plačne razrede, vam posredujemo mnenje SMO z obrazložitvami:

 

1. POZITIVNO MNENJE predlaganim uvrstitvam formacijskih dolžnosti in nazivov v uredbi (vojak, podčastnik, častnik) s katerimi se zopet vzpostavlja vojaška hierarhija in se odpravljajo anomalije nastale v letu 2017;
2. POZITIVNO MNENJE predlaganim uvrstitvam vojaških uslužbencev glede primerjave s činih v SV v skladu s 6. členom Uredbe o vojaških uslužbencih;
3. NEGATIVNO MNENJE dajemo na del formacijskih dolžnosti, ki so povezane za čine in nazive poklicev, ki nimajo možnosti napredovanja v nazivu.

 

Ti poklici so:

 

Kontrolorji zračnega prostora v vseh tarifnih skupinah in nazivih vojakov, podčastnikov, častnikov in vojaških uslužbencev,
- Letalski tehniki in tehniki letalci v nazivih podčastnik in vojaški uslužbenci,
- Piloti v častniških nazivih.

 

Navedene skupine so uvrščene v V, VI in VII tarifni skupini pri čemer je zadnji poseg v Uredbo v letu 2017 spregledal določila ZSPJS za poklice, ki nimajo možnosti napredovanja v nazivih in se jih zaradi tega razporedi 5 PR višje od primerljivega poklica. Z enostranskim posegom VRS leta 2017 je ta razlika na različnih nivojih različna in sicer:

 

- V V tarifni skupini 3 PR,
- V VI tarifni skupini 5 PR,
- V VII tarifni skupini v rangu poročnik-stotnik 4 PR in
- Višje od majorja oz. VU XII razreda 5 PR.

 

Ker se ne sledi zahtevi SMO po izenačitvi teh poklicev na 5 PR, v tem delu ne moremo podati pozitivnega mnenja.

 

 

 

4. NEGATIVNO MNENJE zaradi nespoštovanja zahteve SMO po uvedbi novih poklicev v nazivu specialist: vojaški policist, kriminalist in letališko osebje.

 

Naj ob tem poudarimo, da je bilo s strani SMO dne 27. 11. 2018 na seji pogajanj v zvezi z razrešitvijo stavkovnih zahtev Koordinacije stavkovnih odborov sindikatov javnega sektorja izpogajano naslednje:

- citat iz zapisnika:

 

»Ne glede na prejšnji odstavek se izjemoma drugače uvrstijo tiste formacijske dolžnosti in nazivi v Slovenski vojski, za katere je tako določeno v Prilogi 1 tega dogovora. V zvezi z uvrstitvami formacijskih dolžnosti in nazivov v plačne razrede v Slovenski vojski se opravi še usklajevanje uredbe z reprezentativnimi sindikati.
Na vprašanje sindikalne strani, ali se bodo anomalije v zvezi z uvrščanjem formacijskih dolžnosti in nazivov v plačne razrede v Slovenski vojski s procesom usklajevanja uredbe odpravile, je vladna stran povedala, da predlagana dopolnitev omogoča, da se ob usklajevanju uredbe to stori, kar izhaja iz zapisnika seje pogajanj v zvezi z razrešitvijo stavkovnih zahtev Koordinacije stavkovnih odborov sindikatov javnega sektorja z dne 27.11.2018 številka: 0100-17/2018.

Lep pozdrav.

 

 

 

Kot smo že poročali je bil Sindikat Ministrstva za obrambo (SMO) intenzivno vključen v pogajanje z vlado RS v okviru koordinacije stavkovnih odborov (KSO), ki jo je vodil Jakob Počivavšek.
Nova vladna pogajalska skupina je tako na začetku pogajanj zavzela stališče, da se DM PUO v katere spadajo (vojaki, cariniki, pravosodni policisti, policisti, gasilci ) do 26. PR in nad 26. PR, ne povišajo, ker so bili na vladni strani mnenja, da so bile anomalije odpravljene z uveljavitvijo aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti v Uradnem listu RS, št. 46/17, z dne 29.8.2017.

 

 

Sindikat Ministrstva za obrambo je tako v pogajanjih skupaj s sindikati združenimi v KSO, izpogajal, da se tudi PUO opravičene do povišanja podobno kot velja za ostale javne uslužbence .

 

V sklepni fazi pogajanj dne 27. 11. 2018 je SMO z vladno pogajalsko skupino izpogajal glede uredbe o uvrstitvi formacijskih dolžnosti , da se v III. točki predloga Sporazuma doda nov odstavek, ki se nanaša izključno na uvrstitve formacijskih dolžnosti oziroma nazivov v Slovenski vojski, in sicer, da se izjemoma drugače uvrstijo tiste formacijske dolžnosti in nazivi v Slovenski vojski, za katere je tako določeno v Prilogi 1 tega dogovora in da se v zvezi z uvrstitvami formacijskih dolžnosti in nazivov v plačne razrede v Slovenski vojski opravi še usklajevanje uredbe z reprezentativnimi sindikati (Priloga 3).

 

Na zahtevo predstavnika SMO, da se anomalije iz leta 2017 v zvezi z uvrščanjem formacijskih dolžnosti in nazivov v plačne razrede v Slovenski vojski s procesom usklajevanja uredbe odpravijo, je vladna stran povedala, da predlagana dopolnitev omogoča, da se ob usklajevanju uredbe to tudi stori.

 

 

Sindikat Ministrstva za obrambo današnjih aneksov h KPJS in KPND ni podpisal iz razloga, ker še ni bila usklajena uredba o uvrstitvi formacijskih dolžnosti s sindikatom in MO. Prav tako še vedno mimamo informacij o zaključku pogajanj med VRS in policijskima sindikatoma, ki pa so pomembna za zaključek naših pogajanj med SMO in VRS. V kolikor bomo z MO uskladili urebno in v njej odpravili krivice iz leta 2017 bo sindikat anekse naknadno tudi podpisal.
Tokom dneva smo s strani MO prejeli vabilo na usklajevanje uredbe o formacijskih dolžnostih.

 

 

Prav tako je bilo za zaposlene v upravnem delu MO in za zaposlene civilne osebe v SV izpogajano naslednje:

 

delovna mesta, ki so bila v letu 2017 pred odpravo anomalij uvrščena do vključno
26. plačnega razreda, se uvrstijo za 1 plačni razred višje,
– delovna mesta, ki so bila v letu 2017 pred odpravo anomalij uvrščena nad 26. plačnim razredom do vključno tarifnega razreda VII/1 in tarifnega razreda VII/2 se uvrstijo za 2 plačna razreda višje,
– delovna mesta, ki so uvrščena nad 26. plačnim razredom v VIII. in IX. tarifnem razredu, se uvrstijo za 3 plačne razrede višje.

Javni uslužbenci pridobijo pravico do izplačila višjih plačnih razredov glede na uvrstitev v plačni razred, veljaven pred uveljavitvijo tega sporazuma, postopno, in sicer na naslednji način:

a) s 1. januarjem 2019 prvi plačni razred povišanja,
b) s 1. novembrom 2019 drugi plačni razred povišanja in
c) s 1. septembrom 2020 tretji plačni razred povišanja in ostali plačni razredi povišanj.

 

 

Javnim uslužbencem od 1. septembra 2019 pripada višje plačilo za delo v manj ugodnem delovnem času, in sicer tako, da dodatek za nočno delo znaša 40 %, dodatek za delo v nedeljo 90 % in dodatek za delo na dan, ki je z zakonom določen kot dela prost dan, 120 %.

 

 

Javnim uslužbencem z dnem uveljavitve aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev oziroma z dnem uveljavitve aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti pripada ob upokojitvi odpravnina v višini treh povprečnih plač na zaposlenega v Republiki Sloveniji oziroma v višini treh zadnjih njegovih plač, če je to zanj ugodneje.

 

 

Javnim uslužbencem z dnem uveljavitve aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev oziroma z dnem uveljavitve aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti pripada jubilejna nagrada za 40 let delovne dobe v javnem sektorju v višini, kot je določena za 30 let delovne dobe, in sicer 577,51 eurov

 

 

Najkasneje 60 dni po sklenitvi tega dogovora se pričnejo pogajanja o odpravi še preostalih varčevalnih ukrepov v javnem sektorju.
Vlada in reprezentativni sindikati javnega sektorja so soglasni, da se, upoštevaje 5. člen ZSPJS, med vladno in sindikalno stranjo dogovori način usklajevanja vrednosti plačnih razredov plačne lestvice. V tej zvezi se imenuje strokovna skupina, ki z delom prične takoj z namenom, da do 1. maja pripravi predlog rešitve glede načina usklajevanja vrednosti plačnih razredov plačne lestvice.

Poračun pri regresu za letni dopust za leto 2018

Javnim uslužbencem, ki so na dan izplačila regresa za letni dopust za leto 2018 prejemali osnovno plačo, ki ustreza 17. ali nižjemu plačnemu razredu, pripada poračun med 1050 eurov in že prejetim regresom za letni dopust za leto 2018.

 

 

Stranke tega dogovora so tudi soglasne, da se v letu 2019 pripravi pregled sistemov napredovanj v plačne razrede in nazive v javnem sektorju (npr. kriteriji za napredovanje, število nazivov, število plačnih razredov med posameznimi nazivi, razpon med najnižjim in najvišjim plačnim razredom, ki ga je mogoče doseči z napredovanjem na delovnem mestu) in nasploh sistemov kariernega napredovanja javnih uslužbencev ter razlik v plačah, ki izvirajo iz tega naslova.

 

 

Na delovnih mestih operaterjev v CO je sindikat zahteval opravičeno uvrstitev za to delovno mesto, čemur pa vlada ni prisluhnila.

Celoten sporazum in priloge se nahajajo na dnu tega obvestila.

KOORDINACIJA STAVKOVNIH ODBOROV SINDIKATOV JAVNEGA SEKTORJA

 

Datum: 16.3.2018

 

ZADEVA: ODPRTO PISMO IN POZIV K POGAJANJEM

 

Spoštovani,

 

v izjavi, s katero je predsednik Vlade RS dne 14.3.2018 podal svoj odstop in v izjavah predstavnikov koalicijskih strank, ki so sledile, je bilo v javnost posredovanih kar nekaj zavajujočih in netočnih informacij v zvezi s pogajanji s sindikati javnega sektorja, na katere želimo javno odgovoriti in vas hkrati tudi javno pozvati k nadaljevanju pogajanj in zaključku le-teh s sklenitvijo sporazuma.

Medtem ko pogajanj med SVIZ-om in Vlado ne moremo komentirati, ker pri njih nismo sodelovali, pa je v zvezi s pogajanji s Koordinacijo stavkovnih odborov potrebno izpostaviti naslednje:

 

Zadnja pogajanja med Koordinacijo stavkovnih odborov sindikatov javnega sektorja in Vlado so potekala v ponedeljek, 12.3.2018. Ne drži trditev, da je bilo že vse dogovorjeno in da je Vlada sindikatom podala predlog, ki so ga sindikati zavrnili. Na sestanku pri predsedniku Vlade, ki je potekal pred pogajanji, so bila predstavljena izhodišča in razmisleki o nekaterih rešitvah, ki jih je za popoldanska pogajanja oblikoval vrh koalicije, prisotni smo se do nekaterih od predstavljenih izhodišč in razmislekov tudi kritično opredelili. Predlog, ki je bil kasneje na pogajanjih podan sindikatom, ni bil popoln, saj je vladna pogajalska skupina napovedala naknadno posredovanje dela predloga, ki se nanaša na usklajevanje plač (pri čemer je bilo načelno dogovorjeno, da bi rešitev lahko pričela učinkovati z letom 2020), predlog, ki se tiče odprave anomalij z novim vrednotenjem delovnih mest pa je bil sindikatom skupaj s še nekaterimi dodatnimi predlogi podan ustno na licu mesta, nikoli posredovan v pisni obliki, nanašal pa se je samo na koncept novega vrednotenja orientacijskih delovnih mest, ne pa na vsa delovna mesta v javnem sektorju. Prav tako je bilo dogovorjeno nadaljnje delo glede uvedbe nekaterih novih delovnih mest, katerih oblikovanje terja veljavna zakonodaja in v obstoječem sistemu ne obstajajo. Na podlagi opozoril sindikatov s področja izobraževanja je Koordinacija stavkovnih odborov sprejela tudi predlog drugačnega vrednotenja delovnega mesta razrednika.

Koordinacija stavkovnih odborov sindikatov javnega sektorja je koncept novega vrednotenja orientacijskih delovnih mest sprejela, prav tako je sprejela predlog vlade v zvezi s podaljšanjem ukrepov zamrznitve redne delovne uspešnosti v leto 2019 in podaljšanjem ukrepa zamika izplačila napredovanj. Usklajeno je bilo tudi izplačilo novega vrednotenja delovnih mest, ki bi se izvedlo v treh letih, neusklajen je ostal zgolj datum izplačila v letu 2020. Da obstaja posledično velika možnost za dosego dogovora smo tudi javno izrazili že v torek, 13.3.2018, torej še pred odstopom predsednika Vlade. Edino, kar je v zvezi s tem Koordinacija stavkovnih odborov pogojevala je to, da dogovorjene rešitve veljajo pod pogojem, da Vlada ne sklepa ločenih dogovorov s posameznimi sindikati, ki bi vrednotenje delovnih mest v določenih dejavnostih urejali ugodneje in s tem odstopala od enotnega koncepta in s tem od izhodišč, ki naj bi bila na Vladni strani enaka za pogajanja z vsemi sindikati javnega sektorja. To stališče smo konsistentno zastopali tudi tekom celotnega mandata te Vlade.

Koordinacija stavkovnih odborov pred seboj nikoli ni imela Vladnega predloga dogovora, do katerega bi se lahko opredelila in ga sprejela ali zavrnila, še več, na zadnjih pogajanjih je bilo izrecno rečeno, da gre za predloge vrha koalicije, ki jih mora sprejeti in potrditi šele Vlada RS na svoji seji, za katero je bilo povedano, da naj bi se odvila v četrtek, 15.3.2018, torej dan po tem, ko je predsednik Vlade podal svoj odstop, kot se je kasneje izkazalo.

 

Trditve, da naj bi sindikati zavrnili vladni predlog in sklenitev dogovora so zato napačne, vsaj kar se tiče Koordinacije stavkovnih odborov sindikatov javnega sektorja. Če je bil očitek, da različne skupine gledajo samo vsak svoje interese, slučajno namenjen Koordinaciji stavkovnih odborov sindikatov javnega sektorja, takšen očitek ostro zavračamo. Sindikati, ki delujejo v okviru Koordinacije stavkovnih odborov, so se zavestno, s ciljem lažjega doseganja dogovora, tekom pogajanj odpovedali vsak svojim parcialnim, čeprav tudi mnogim upravičenim interesom, predlogom in pričakovanjem in s tem prispevali k poenotenemu in uravnoteženemu predlogu, ki prinaša pravičnejše plačilo za praktično vse javne uslužbence in je temu predlogu nazadnje sledila tudi vladna pogajalska skupina. Sindikati smo bili smo edini, ki smo dosledno do konca branili enoten plačni sistem in spoštovali dogovor med Vlado in sindikati javnega sektorja iz decembra 2016.

 

Prav tako ne drži trditev, da se je Vlada več mesecev intenzivno dogovarjala s sindikati v javnem sektorju. Prejšnji prvi vladni pogajalec, minister Koprivnikar, je z mesta prvega pogajalca odstopil 16.2.2018, torej slab mesec dni pred odstopom predsednika Vlade. Do takrat so bila pogajanja povsem jalova, kar je odstopu tudi botrovalo in pogajanja so zares stekla prav po tem, ko je vodenje vladne pogajalske skupine prevzela generalna sekretarka Vlade, ga. Kozlovič.

Prav to dejstvo in pa izjava predsednika Vlade RS ob odstopu o tem, da je bila odločitev o odstopu premišljena (preračunljiva?), skupaj še z nekaterimi dogodki (npr. dejstvom, da predlogi, podani sindikatom, očitno niso bili usklajeni z ministrico za finance, ki je bila po pogajanjih do teh predlogov javno kritična) ustvarja neprijeten občutek, da volje in pripravljenosti za sklenitev dogovora v resnici nikoli ni bilo.

 

Pozivamo vas, da nam dokažete nasprotno, izpeljete do konca začeta pogajanja in na ta način prevzamete svojo odgovornost, ki ji imate do zaposlenih v javnem sektorju, izpolnite svoje zaveze, dane javnim uslužbencem v dogovoru iz leta 2016 ter naslednji Vladi olajšate začetek mandata, ki ga bo sicer morala začeti z reševanjem nevzdržnih razmerij v javnem sektorju, za katere nosi glavno odgovornost ta Vlada s sklepanjem ločenih dogovorov, s katerimi je v bolj ugoden položaj postavila določene poklicne skupine.

 

[quote style="sharp"]V tem trenutku Vlada še ne opravlja tekočih poslov in dela s polnimi pooblastili, zato ni nikakršnega razloga za to, da se najkasneje v ponedeljek, 19.3.2018, za katerega je bilo dogovorjeno nadaljevanje pogajanj, le-ta ne bi nadaljevala in tudi zaključila s sklenitvijo dogovora. Glede na navedeno pričakujemo hiter, trezen razumen in konstruktiven pristop k nadaljevanju pogajanj s ciljem sklenitve dogovora.[/quote]

Morebitno zavrnitev nadaljevanja pogajanj bomo lahko razumeli le kot potrditev naše domneve, da Vlada nikoli ni imela resnične volje in pripravljenosti za sklenitev dogovora s sindikati javnega sektorja in da je uprizorjeni odstop predsednika Vlade zgolj način za to, da se med drugim izogne svoji odgovornosti v zvezi s pogajanji in v zvezi z uresničitvijo zavez, ki jih je sprejela ta Vlada. V vsakem primeru pa je na podlagi vsebine tega pisma povsem jasno, da predsednik Vlade ali kdorkoli drug odgovornosti za razultat pogajanj med Vlado in sindikati javnega sektorja nikakor ne more valiti na sindikalno stran.

Lep pozdrav,

Jakob Počivavšek

Vodja Koordinacije stavkovnih odborov sindikatov javnega sektorja

Naslovniki:

 

PREDSEDNIK VLADE RS

Dr. Miro Cerar

PREDSEDNIK SOCIALNIH DEMOKRATOV

Mag. Dejan Židan

PREDSEDNIK DeSUS

g.Karel Erjavec

VODJA POSEBNE VLADNE POGAJALSKE SKUPINE

Ga. Lilijana Kozlovič

Kot smo že poročali je sindikat ministrstva za obrambo (SMO) vključen v pogajanje z vlado RS v okviru koordinacije stavkovnih odborov (KSO), ki jo vodi Jakob Počivavšek.

 

Ponedeljkova pogajanja, ki so potekala glede podanih stavkovnih zahtev ocenjujemo kot približevanje vladne strani k odpravi krivic, ki smo jih bili deležni pri odpravi anomalij v SV in MO. Kot člani koordinacije stavkovnega odbora smo s strani vodje vladne pogajalske skupine pridobili zagotovilo, da se bo uredba o uvrstitvi formacijskih dolžnosti v SV usklajevala v okviru pogajanj med vladno pogajalsko skupino in KSO.

 

Tokom pogajanj, ki so potekala 12. marca 2018 smo se z vladno stranjo praktično uskladili glede novega vrednotenja delovnih mest. Zadnji vladni proti predlog tako ponuja rešitve, ki so uravnotežene in bi odpravile krivice, pri čemer pa je bila vlada opozorjena, da ne sme "preferirati posameznih poklicnih skupin". O poteku pogajanj za pravično odpravo anomalij vas bomo sprotno obveščali pri tem vas naprošamo, da nas razumete glede podrobne podaje vsebine zadnjih predlogov, saj se v pogajalskem procesu predlogi  ves čas spreminjajo vse dokler niso prarafirani.

Spoštovani člani in zaposleni v SV in MO, v sindikatu SMO vlagamo izjemne napore skupaj s sindikati združeni v KSO, da bi v pogajalskem procesu z VRS uspeli odpraviti krivice vrednotenja delovnih mest, ki so se zgodile pri odpravi anomalij v lanskem letu in krivice, ki so nastale iz sklenjenih posameznih stavkovnih sporazumov med sindikati in VRS v preteklosti.

 

Pogajanja s KSO se bodo predvidoma tako nadaljevala v ponedeljek, 19. marca 2018.

Dne 31.1.2018 se je Vladna pogajalska skupina prvič po izvedeni stavki 24.1. sestala s Koordinacijo sindikatov javnega sektorja v zvezi z razreševanjem stavkovnih zahtev.V Koordinaciji stavkovnih odborov sindikatov javnega sektorja žal ugotavljamo, da Vlada v pogajanjih ni napravila nobenega napredka, so pa pogajanja razgalila daljnosežnost in zapletenost posledic vladnih odločitev v preteklosti. Pogajanja so potrdila pravilnost zahteve Pogajalske skupine reprezentativnih sindikatov javnega sektorja iz septembra 2017, da bi pogajanja že tedaj morala potekati enotno in celovito naslavljati anomalije v enotnem plačnem sistemu. Očitno je namreč, da se pogajanja z vsemi sindikati, ki so na Vlado naslovili stavkovne zahteve, vrtijo okrog te vsebine in na način, kot ga je že tedaj predlagala Pogajalska skupina reprezentativnih sindikatov javnega sektorja. Koordinacija stavkovnih odborov še vedno zastopa stališče, da bi pogajanja morala potekati enotno, vendar se takratna neodločnost Vlade sedaj odraža v ločenih pogajanjih z različnimi sindikati o praktično identičnih vsebinah, na kar je Vlada pristala sama. Koordinacija stavkovnih odborov pa je vladno stran jasno opozorila, da takšna ločena pogajanja ne morejo in ne smejo privesti do nikakršnih zaključkov in dogovorov o vsebinah, ki so predmet pogajanj in usklajevanj z vsemi sindikati javnega sektorja ali o vsebinah kolektivnih pogodb, kjer med podpisniki nastopa več sindikatov. Minister Koprivnikar, ki vodi vladno pogajalsko skupino, je ponovno zatrdil, da takšnih dogovorov Vlada ne bo sklepala, kar po našem prepričanju postavlja pod vprašaj smisel takšnih ločenih pogajanj.

 

 

Nadalje je Koordinacija stavkovnih odborov vztrajala na tem, da je vsebina pogajanj razreševanje stavkovnih zahtev in da se mora Vlada do vseh stavkovnih zahtev opredeliti in podati predlog razrešitve vsake od postavljenih stavkovnih zahtev. Zato ni pristala na način odprave anomalij pri vrednotenju delovnih mest z dopolnjevanjem zelo omejenega nabora delovnih mest, ki jih kot primerljiva z zdravniki vidi Vlada. Ob tem je posebej zaskrbljujoče to, da se primerljivost po vladnih predlogih ne odraža v spremembah vrednotenja teh delovnih mest v višini, kot so bili izvedeni dvigi zdravniških delovnih mest, temveč so predlagani dvigi bistveno manjši. Jasno smo predstavili tudi povsem konkretne primere neprimernosti vladnih predlogov. Prepričani smo, da se je potrebno najprej dogovoriti o spremenjenem vrednotenju orientacijskih delovnih mest, ki so podlaga za uvrščanje vseh ostalih delovnih mest v plačne razrede. To je tudi edini način, ki lahko vodi do sklenitve dogovora. Zato smo vztrajali na tem, da se kot podlaga za pogajanja vzame predlog Pogajalske skupine reprezentativnih sindikatov javnega sektorja z dne 27.11.2017, s katerim je predlagala dvig orientacijskih delovnih mest nad 26. plačnim razredom, ob upoštevanju stavkovne zahtevo po dvigu delovnih mest do 26. plačnega razreda za 2 plačna razreda, kjer se je prav tako potrebno najprej dogovoriti o spremenjenem vrednotenju orientacijskih delovnih mest. Vladno stran smo pozvali, da na ta način tudi oblikuje svoj protipredlog, ki bi odgovarjal na prvo stavkovno zahtevo koordinacije stavkovnih odborov.

 

 

Ker je Koordinacija stavkovnih odborov zavezana k pogajanjem in usmerjena v to, da se doseže dogovor, je v zvezi z drugo stavkovno zahtevo, ki se nanaša na odpravo še preostalih varčevalnih ukrepov, podala predlog, za katerega smo prepričani, da je izjemno konstruktiven in daje manevrski prostor za realizacijo te stavkovne zahteve. Predlagali smo, da se tisti varčevalni ukrepi, katerih veljavnost je bila določena z dogovori, iztečejo s potekom časa, za katerega so dogovorjeni in se nato ne podaljšujejo. Glede ostalih varčevalnih ukrepov smo predlagali njihovo povrnitev na raven pred znižanjem s 1.1.2019, razen za 8% znižanje vrednosti plačnih razredov, za katero smo predlagali, da se 4% izplačajo s 1.7.2018, 4% pa s 1.7.2019. Presenetilo pa nas je, da je bila sindikalna stran tista, ki je morala vladni strani pojasniti, kateri varčevalni ukrepi so še vedno veljavi.
Nenazadnje smo glede tretje stavkovne zahteve dobili zagotovilo vladne strani, da je Vlada zavezana zagotoviti financiranje dejavnosti javnega sektorja in proračunskih uporabnikov v obsegu, ki zagotavlja izvajanje teh dejavnosti, kar pomeni tudi za stroške dela zaposlenih v teh dejavnostih.

 

 

Pogajanja se bodo nadaljevala, ko se bo Vlada opredelila do predlogov Koordinacije stavkovnih odborov, za kar upamo, da se bo glede na to, da gre za razreševanje stavkovnih zahtev, zgodilo čim prej. Medtem naj bi stekla tudi pogajanja po posameznih resorjih o vsebinah, ki so jih v svojih stavkovnih zahtevah na Vlado naslovili posamezni sindikati, a se ne tičejo plač in enotnega plačnega sistema. Pričakujemo, da se bo Vlada do protipredlogov opredelila z vso resnostjo in podala konstruktiven predlog razreševanja stavkovnih zahtev, saj bo v nasprotnem primeru nadaljnji konflikt neizogiben.

 

Podatki o SMO

Sindikat Ministrstva za Obrambo

  • Dejavnost: Dejavnost sindikatov
  • Davčna številka: 90213033
  • Naslov: Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana
  • E-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Odnosi z javnostmi

Marjan LAH

SEKRETAR

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

GSM:040 792 528