Dne 10. 06. 2019 je na MO potekal delovni sestanek v nizu sestankov in usklajevanj, ki bodo sledili med MO in reprezentativnimi sindikati na področju obrambe, glede priprave ukrepov za ustavitev negativnih kadrovskih trendov v Slovenski vojski. Na sestanku sta nam DZ dr. Klemen Grošelj in vodja delovne skupine g. Boštjan Šefic predstavila prve ukrepe in sicer:

 

 

• predlog Uredbe o posebnih denarnih nagradah ob sklenitvi in podaljšanju pogodbe o zaposlitvi v Slovenski vojski,

 

• predlog Sklepa Vlade Republike Slovenije o določitvi višine dodatka za dosegljivost (prvi odstavek 55. člena ZSSloV)

 

• predlog dokumenta »Opravljanje vojaške službe v Slovenski vojski« in podala informacijo glede poteka urejanja statusa pripadnikov po dopolnjenem 45 letu .

 

V sindikatu Ministrstva za obrambo (SMO), podane predloge in dosedanje prizadevanja dela delovne skupine MO pod vodstvom g. Šefica pozdravljamo in smo veseli, da so predstavljeni dokumenti tudi plod predlogov in večletnega opozarjanja sindikatov obrambe, ki so bili naravnani k izboljšanja stanja in statusa pripadnikov SV. Dodatno smo veseli , da je MO z dokumentom »Opravljanje vojaške službe v Slovenski vojski« tudi uradno potrdil vsa naša opozarjanja in zahteve, ki so bile usmerjene na prepoznavo specifike opravljanja vojaškega polica .

 

• Predlog Uredbe o posebnih denarnih nagradah ob sklenitvi in podaljšanju pogodbe o zaposlitvi v Slovenski vojski tako predvideva, da se bo nagrada v višini ene povprečne bruto plače vsem vojaškim osebam, ki imajo pogodbe za določen čas le ta izplačevala ob izteku leta za vsako leto opravljanja vojaške službe. Predlagano je tako ugodneje od veljavne ureditve, po kateri mora vojak, ki je nagrado dobil ob podpisu pogodbe in se odloči predčasno zapustiti Slovensko vojsko, v celoti vrniti izplačan znesek nagrade.

 

 

• Zadovoljni so tudi z osnutkom sklepa o določitvi dodatka za dosegljivost, ki ima podlago v zakonu o službi v Slovenski vojski in, da je po 12 letih od kar je bil zakon sprejet MO vendarle pripravilo predlog sklepa vladi o določitvi višine po katerem bo ta dodatek znašal deset odstotkov.

 

 

• Predstavnika MO sta podala informacijo, da so se glede reševanja statusa vojakov po 45 letu se uspeli dogovoriti z vsemi pristojnimi ministrstvi glede prehoda vojakov po 45 letu. Za pripadnike, ki bodo po dopolnjeni starosti 45 let želeli nadaljevati kariero kot policisti ali pravosodni policisti ne bo nobenega zadržka glede prenosa napredovanj za tiste, ki pa bodo želeli nadaljevati kariero na strokovno tehničnih delovnih mestih pa bo to urejeno v področnem zakonu.

 

 

G. Šefic je ob predstavitvi prvih predlogov poudaril, da je predstavljeno mali korak v zelo dolgi poti korakov, ki bodo sledili in bodo realizirani predvidoma do konca leta.

 

 

Glede 2. točke sklepa sprejete Uredbe o spremembah Uredbe o uvrstitvi formacijskih dolžnosti in nazivov v Slovenski vojski v plačne razrede v letu 2018, ki je povzročila nove anomalije je bila s stani MO in SV podana informacija, da je bo MO pripravil predlog uredbe z vrednotenjem po posameznih formacijskih dolžnostih in bo MO začel pogovore z MJU kot je to skladno z omenjeno točko sklepa vlade RS. Več informacij bo možno pridobiti po 20. 06. 2019. Državni sekretar pa ob tem poudari, da želi, da bi ta sprememba uredbe o uvrstitvi formacijskih dolžnosti in nazivov v Slovenski vojski v plačne razrede, odpravila vse dosedanje anomalije, vendar pa se ob tem boji, da jih ne bo.

 

 

Za zaključek lahko dodamo to, da v SMO ocenjujem, da je v tem trenutku socialni dialog z MO na visoki ravni in, da nas v prihodnje do konca leta čaka obilo trdega dela in usklajevanj tudi v času letnih dopustov, vendar smo se v SMO pripravljeni odpovedati letnim dopustom z namenom, da z usklajevanji dosežemo čimprejšnjo ureditev statusa vojaka in izboljšanje stanja v vojski.

 

Dne 11. 04. 2019 je na MO z vsemi sindikati delujočimi na področju obrambe potekal sestanek na katerem je g. Boštjan Šefic, vodja delovne skupine za izdelavo akcijskega načrta ter ukrepov za prenovo kadrovskega popolnjevanje Slovenske vojske in nadgradnjo ter izvajanje promocije, seznanil prisotne z dosedanjim delom in nadaljnjimi aktivnostmi delovne skupine.

V sindikatu Ministrstva za obrambo (SMO) smo zadovoljni s seznanitvijo dosedanjega dela, omenjene delovne skupine. Ob tem pa je bil s strani SMO v razpravi podan odgovor vodstvu MO z enakimi besedami kot jih je namenila načelnica GŠSV ob imenovanju in sicer »Acta, non verba« in ob tem smo dodali, da za dejanje ni veliko časa .

 

Poudariti moramo, da danes mineva natanko 9 let od kar je SMO posredoval prvo jasno zahtevo takratni ministrici dr. Ljubica Jelušič v kateri smo, dne 12. APRILA 2010 zapisali:

 

[quote style="flat-green" cite="povezava : http://www.sindikatmors.si/arhiv/novosti/problematika-vojakov-starih-45-let.html" class="template-style"]"Zaradi gospodarske krize in recesije imamo srečo pri večjem prilivu kandidatov za vojaka od pričakovanega. Vseeno bi radi vaš spomin vrnili samo eno leto nazaj, saj sami veste, da je bila situacija takrat za zaposlitve bistveno drugačna. Ne želimo si podobne situacije zato vas pozivamo, da se poiščejo ustrezne rešitve za vse vojake po 45 letu, kakor tudi za preostale kategorije vojaških oseb."[/quote]

 

Za nami je tako 9 let naporov, nenehnega opozarjanja. Sklicano je bilo nešteto sestankov tako z MO kot s SV prav tako je bilo sklicanih veliko odborov za obrambo na katerih se je takratne aktualne poslance s strani SMO seznanjalo s problematiko neurejenega statusa vojakov po 45 let in smo jih hkrati pozivali, da pristopijo in sprejmejo rešitve ureditve statusa, vendar je bilo to brez bistvenega napredka.

Napredek lahko tako zaznamo šele po včerajšnji omenjeni predstavitvi vodstva MO v smislu, da se je k reševanju kadrovske in socialne problematike pripadnikov SV pristopilo sistematično.

Na samem sestanku so nam bila predstavljena izhodišča in predlogi ukrepov, ki bi kratkoročno in dolgoročno izboljšali status, položaj in karierno pot vojakov. Večino podanih ukrepov, ki peljejo v smeri k izboljšanju stanja pripadnikov SV je SMO v preteklosti že predlagal vodstvu MO. Podana izhodišča za izboljšanje stanja in statusa pripadnikov SV pozdravljamo vendar ob tem poudarjamo, da so le- te soodvisna s spremembami različnih zakonov in predpisov.

 

Kot smo v sporočilu že zapisali gre trenutno za izhodišča, ki ji še mora vodstvo MO uskladiti v medresorskem usklajevanju oz. z aktualno politiko in s sindikati skozi socialni dialog. Zato je težko pričakovati takojšnje učinkovanje predlaganih ukrepov. SMO bo kot do sedaj zagotovo tvorno sodeloval pri uveljavitvi vseh ukrepov in predlogov, ki bodo rezultirali v dobro pripadnikov SV in bodo plod kvalitetnega socialnega dialoga.

Sindikat Ministrstva za obrambo je dne 15.01.2019 naslovil na predsednika vlade pobudo, da se vojakom, ki dopolnijo 45 let starosti ponudi možnost zaposlitve na delovnem mestu pravosodni policist.

Odgovor s pojasnili  smo v SMO prejeli s strani MO in jih v celoti objavljamo v nadaljevanju:

 


 

 

Sindikat Ministrstva za obrambo
Dalmatinova 4
1000 Ljubljana

 

e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

 

Številka: 110-10/2019-4
Datum: 01. 02. 2019

 

 

Zadeva: Pobuda za zaposlitev vojakov po 45 letu na delovna mesta pravosodnih policistov - odgovor
Zveza: Vaš dokument št. VRS 01/19 z dne 15. 1. 2019 in dokument Kabineta predsednika Vlade RS št. 720-2/2019/2, z dne 16.1.2019

 

 

Spoštovani,

prejeli smo vašo pobudo, ki je bila naslovljena na predsednika Vlade Republike Slovenije g. Marjana Šarca in s strani Kabineta predsednika Vlade RS odstopljena v obravnavo Ministrstvu za obrambo in Ministrstvu za pravosodje.

Podrobno smo proučili vašo pobudo, da se vojakom, ki dopolnijo 45 let starosti, ponudi možnost zaposlitve na delovnem mestu pravosodnih policistov. Navajate, da bo večje število vojakov v Slovenski vojski v tem in prihodnjem letu dopolnilo 45 let starosti in se jim bo tako prekinila zaposlitev na delovnem mestu vojaka.

 

 

Uvodoma želimo pojasniti, da ima vojak na podlagi določil Zakona o obrambi (Uradni list Republike Slovenije, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo in 95/15, v nadaljevanju ZObr), ki je sklenil pogodbo o zaposlitvi, po izteku pogodbeno dogovorjenega roka, če zaradi starosti pogodbe ne more podaljšati, pravico do razporeditve na ustrezna dela na ministrstvu ali v drugem državnem organu. Razporeditev na ustrezno delovno mesto mu je treba ponuditi pisno, in sicer najmanj 15 dni pred iztekom pogodbeno dogovorjenega roka. Če na ministrstvu ali v drugem državnem organu ni prostih del, ima vojak pravico do usposobitve za civilni poklic in pravico do odpravnine, če je na ministrstvu delal najmanj 15 let.

 

 

Ministrstvo za obrambo (v nadaljevanju: ministrstvo) vojake, ki jim zaradi zakonske omejitve preneha pogodba o zaposlitvi zaradi dopolnitve starosti 45 let, povabi na informativne razgovore eno leto pred prenehanjem pogodbe, na katerem se jih seznani s pravicami in dolžnostmi, ki jih imajo na podlagi določil ZObr. Na individualnih pogovorih se zabeležijo tudi želje in pričakovanja posameznika, kar se natančno evidentira in praviloma tudi upošteva pri nadaljnjih postopkih.

 

 

Kot že sami ugotavljate, se dosedanje izkušnje ob prehodu iz vojaškega v civilni poklic, ko vojak na podlagi veljavnega plačnega sistema izgubi predhodna napredovanja v plačnih razredih, niso izkazale kot stimulativne. Ministrstvo je zato že pred časom predlagalo določene spremembe Zakona o sistemu plač v javnem sektorju v delu, ki določa prenos plačnih razredov vojaških oseb.

 

 

 

Dodali bi še, da se ena od zavez iz Koalicijskega sporazuma o sodelovanju v Vladi Republike Slovenije za mandatno obdobje 2018–2022 nanaša tudi na ureditev statusa poklicev in oblikovanja kariernih poti v nacionalni varnostni strukturi. V tem okviru bodo pri oblikovanju predlogov upoštevane tudi dosedanje rešitve pri prerazporejanju vojakov po 45. letu in krepitve posameznih struktur znotraj nacionalno varnostnega sistema.

 

 

Ministrstvo je že v dosedanji praksi uvrščalo vojake po 45. letu starosti, za katere ni bilo moč najti drugih rešitev na interni trg dela na spletni strani MJU. Vendar do sedaj nismo bili uspešni, saj druga ministrstva niso pokazala interesa za zaposlitev nekdanjih pripadnikov Slovenske vojske.
Ne glede na navedeno pa bi radi poudarili, da ministrstvo daje velik poudarek področju odhoda vojakov po 45. letu starosti iz Slovenske vojske, pri čemer smo do sedaj izhajali iz pričakovanja posameznega pripadnika v zvezi z zaposlitvijo. Ker želimo, da je njihov izstop iz sistema čim manj stresen proučujemo možnosti, da bi z razgovori in postopki pričeli že prej kot eno leto pred izhodom. S tem bi posamezniku omogočili dovolj časa za razmislek in ustrezno prilagoditev na novo situacijo. Pripravlja se tudi več možnosti za izstop vojakov starih 45 let in v tem kontekstu bomo v prihodnje predlagali tudi spremembe določenih predpisov, ki bodo čim bolj ugodne za to kategorijo kadra, vse s ciljem izboljšanja položaja vojaka, tako v času opravljanja nalog, kot tudi ob odhodu iz sistema. Vzporedno se izvajajo tudi aktivnost izboljšanja promocije in uveljavitve specifike vojaškega poklica.

 

 

S spoštovanjem,

dr. Klemen Grošelj državni sekretar

Sindikat Ministrstva za obrambo je danes dne 15.01.2019 naslovil na predsednika vlade g. MARJAN ŠAREC pobudo za zaposlitev vojakov po 45 letu na delovna mesta pravosodnih policistov.

 

Pobudo objavljamo v nadaljevanju:

 

Spoštovani!

Na vas kot predsednika vlade RS naslavljamo pobudo, da se vojakom, ki dopolnijo 45 let starosti ponudi možnost zaposlitve na delovnem mestu pravosodni policist.

V teh dneh smo priča javne polemike glede kadrovske podhranjenosti v vrstah pravosodnih policistov. Ob tem vas seznanjamo, da bo večje število pripadnikov SV - vojakov v tem in prihodnjem letu dopolnilo 45 let starosti in se jim bo tako prekinila zaposlitev na delovnem mestu vojaka. Po podatkih s katerimi razpolagamo, MO za njih nima predvidenih delovnih mest ali ustreznih rešitev, zato bodo ti pripadniki ostali čez noč na cesti. Tistim, ki pa so doslej ponudili zaposlitev je bila ta zaposlitev po večini takšna, da so izgubili vsa napredovanja in so tako bili postavljeni na delovna mesta kjer so izgubili do 400 € sedanjega dohodka.

 

Pri tem poudarjamo, da so vojaki pri 45 letu tako varnostno, psihofizično in strokovno na tako visokem nivoju, da takšnega kadra v slovenskem kadrovskem bazenu ni mogoče pridobiti.

Razumemo, da pri prezaposlitvi v JS obstajajo pravne norme, ki v tem trenutku ovirajo takšni prehod iz vojaka v pravosodnega policista vendar jih lahko vlada RS odpravi s sklepom. S tem bi vlada RS dala jasen signal vsem tistim vojakom, ki so z zaposlitvijo v SV do 45 leta dali bistven prispevek v družbi, da jim je za ta ogromen prispevek hvaležna in jim tako omogočila nadaljevanje karierne poti v drugem resorju brez izgube dohodka.

 

Lep pozdrav.

Sindikat Ministrstva za obrambo je v odziv na poročanje medijev »o odzivu pogodbenih rezervistov na mobilizacijsko usposabljanje, ki so nad pričakovanji« posredoval na ministrico za obrambo ga. Andrejo Katič dopis kot izhaja iz nadaljevanja obvestila :

 

Izhajajoč iz javno dostopnih informacij o odzivu pogodbenih rezervistov na mobilizacijsko usposabljanje, ki so nad pričakovanji in čemur pritrjuje načelnik Generalštaba Slovenske vojske, Vas pozivamo, da nam posredujete starostno strukturo vseh vpoklicanih pripadnikov PPRSV še posebej v statusu vojaka, poddesetnika, desetnika in naddesetnika.

 

Spomnimo se, da so bili v času migrantske krize vpoklicani pripadniki prostovoljne pogodbene rezerve SV (PPRSV) starejši od 45 let in so opravljali iste naloge kot profesionalni vojak, pripadnik stalne sestave, kateremu je Ministrstvo za obrambo čez nekaj dni, zaradi starosti 45 let prekinilo delovno razmerje in je »ostal na cesti«.

 

Nedopustno in povsem nerazumno je, da profesionalne vojake SV po 45 letu »vržemo na cesto« oz. jim zaradi premestitve (v redkih primerih) na civilno dolžnost brez kančka odgovornosti in sramu znižamo plače. Vpokličemo pa pogodbene rezerviste, ki bodo po besedah NGSV opravljali podporne službe, torej bodo opravljali varovanje, dežurstva in nadzor vojašnic, ki bi jih lahko več kot z odliko tudi opravljali vojaki po dopolnjenemu 45 letu.

 

[quote style="sharp"]Zahtevamo, da se rešitve kot veljajo za vojake v PPRS oz. njihovo aktivacijo po 45 letu starosti, enakovredno prenesejo tudi na vojake stalne sestave in se jim tako omogoči, da opravljajo delo vojaka kljub dopolnjeni starosti 45 let v t.i. podpornih nalogah.[/quote]

V sindikatu Ministrstva za obrambo smo na ministrico za obrambo in načelnika GŠSV naslovili dopis oz. zahtevo po pojasnilu kot izhaja iz nadaljevanja tega obvestila:

 

 

Ogorčeni smo nad novico, ki ste jo objavili na intranetni strani pod naslovom: »Podjetje TUŠ pripravljeno sodelovati z MORS in zaposlovati pripadnike SV po 45 letu starosti«. Vašo namero v SMO označujemo kot dodatno razvrednotenje poklica vojak. Ob tem poudarjamo, da v SMO podpiramo iskanja rešitev za vojake po 45 letu starosti, vendar zgolj tista, ki ohranjajo ugled in zatečen ekonomski položaj pripadnika SV.

 

Ob vašem obvestilu se nam odpira vrsta vprašanj na katera pa pričakujemo v sindikatu jasne odgovore in sicer:

 

- Na kakšna delovna mesta bi podjetje TUŠ sploh želelo zaposliti naše pripadnike po 45 letu;
- Kakšna dodatna znanja bodo takšni pripadniki morali pridobiti oz. ali ne gre za zakonsko normo prekvalifikacije za nov poklic;
- Višina osnovne plače v bruto in neto znesku;
- Ali si po vaše pripadnik SV- vojak, ki je svoja najlepša leta in zdravje daroval na oltar Republike Slovenije po dopolnjenem 45 letu, ne zasluži delovnega mesta na katerem bi lahko zadržal svoj plačni razred, ki je primeren njegovim znanjem in veščinam;
- Ali menite, da s takšnimi rešitvami dajete pozitivni signal tistim vojakom, ki še vseeno vztrajajo v SV in menijo, da se bo njihov status po 45 letu vendarle dostojno uredil.

 

Oziraje se na določila 65. člena (pokritje prispevkov delodajalcu) v Zakonu o službi v Slovenski vojski, v SMO ugotavljamo, da v nameri TUŠ-a ne gre za nikakršno rešitev, ki pripadniku po 45. letu že ne bi bila dana v omenjenem členu. Omenjeni člen tako določa, da si lahko pripadnik sam najde zaposlitev in se zaposli pri kateremkoli delodajalcu. Vojaška oseba ima v tem primeru pravico do odpravnine.

 

Lep pozdrav.

 

Naslovniki :

ga. ANDREJA KATIČ, ministrica za obrambo

genmaj. ANDREJ OSTERMAN, načelnik GŠSV

Sindikat vojakov in uslužbencev MO - Novosti

NE SPREGLEJTE !

04.julij. 2020

Poziv vodstvu MO k izplačilu dodatkov iz naslova 39. čl. KPJS in 71. čl. ZIUZEOP vsem zaposlenim, ki svoje naloge opravljajo v rizičnih razmerah doma in v tujini

Spoštovani! S sklepom VRS je z dne 18. 5. veljavno od 30. 5. 2020 preklicana epidemija v RS. Istočasno je VRS ustavila vsa izplačila iz naslova 39. čl. KPJS in 71. čl. ZIUZEOP. Ne glede na zapisano pa vemo, da so zaposleni v MO (SV, URSZR, OVS in upravnem delu) še naprej opravljajo mnoge naloge v tveganih razmerah. Dne 01. 7. 2020 smo na pogajanjih z VRS opozorili na dve, po oceni SMO, najbolj… Beri več
02. jul . 2020 408

Sindikati javnega sektorja smo včeraj izpogajali višji regres za tiste zaposlene, ki prejemajo osnovno plačo, ki ustreza 20. ali nižjemu plačnemu razredu

Reprezentativni sindikati javnega sektorja smo včeraj na pogajanjih s predstavniki VRS izpogajali za zaposlene v JS, ki prejemajo osnovno plačo, ki ustreza 20. ali nižjemu plačnemu razredu višje izplačilo regresa, in sicer 1.050 evrov. Omenjenim javnim uslužbencem, ki jim pripada višje izplačilo regresa za letni dopust za leto 2020 in jim je že bil izplačan regres, se najkasneje pri izplačilu… Beri več
02. jul . 2020 313

PONUDBA ZA ČLANE SMO Bags&More ter Office&More

Vse člane SMO obveščamo, da smo sklenili dogovor o sodelovanju z podjetjem Acron d.o.o, ki zastopa trgovine: Bags&More ter Office&More Članom SMO nudijo Kupon za 20% popust. In sicer za vse šolske potrebščine, šolske torbe, nahrbtnike, razen za knjige, učbenike in delovne zvezke. Veljavnost kupona je do 1.9.2020. Kupone dobite pri vašem sindikalnem zaupniku. Popusti se ne seštevajo - v primeru,… Beri več
01. jul . 2020 561

SMO zadovoljen z zagotovili in ukrepi ministra za obrambo zoper neznane storilce, ki so na pripadnike SV vzklikali »IZDAJALCI« na odgovor predsednika republike RS še čakamo

Kot smo že poročali smo, dne 26. 6. 2020 na predsednika G. Boruta Pahorja in ministra za obrambo G. Matej Tonin v SMO naslovili ostri protest zoper neznane storilce, ki so na gardiste, pripadnike SV na proslavi državnosti vzklikali »IZDAJALCI«. V naslovljenem ostrem protestu smo ju pozvali: da javno obsodite takšna sprevržena in nedopustna ravnanja; da po uradni dolžnosti sprožite vse postopke… Beri več

Podatki o SMO

Sindikat Ministrstva za Obrambo

  • Dejavnost: Dejavnost sindikatov
  • Davčna številka: 90213033
  • Naslov: Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana
  • E-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Odnosi z javnostmi

Marjan LAH

SEKRETAR

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

GSM:040 792 528