Sindikat ministrstva za obrambo je pozval vodstvo MO k spoštovanju sklepa vlade, ker se po skoraj letu dni veljave sklepa še vedno ne izplačuje dodatek pripadnikom SV, ki opravljajo dela in naloge informatikov.

Zahtevo objavljamo v celoti:

Dne 21. 3. 2019 je vlada RS sprejela sklep št. 10007-4/2019/2. V 2. točki sklepa je tako določila in se hkrati zavezala, da se plače na podlagi drugega odstavka 59. člena Zakona o službi v Slovenski vojski pripadnikom Slovenske vojske na naštetih formacijskih dolžnostih:

Zdravnikov, pilotov (razen na formacijskih dolžnostih častnik pilot začetnik, ki se opravlja v nazivu poročnik), letalskih inženirjev, letalskih tehnikov, tehnikov letalcev, kontrolorjev letenja, radarskega tehničnega osebja, bombnih tehnikov, potapljačev, pirotehnikov, informatikov in formacijskih dolžnostih v specialnih enotah in na vojaških ladjah, poveča za 20 odstotkov osnovne plače.

S strani pripadnikov SV smo pridobili informacijo, da že skoraj po letu dni veljavnega sklepa vlade pripadniki, ki opravljajo dela informatikov še vedno, ne prejemajo dodatka, kot je to zapisano v 2 točki navedenega sklepa.

Pozivamo vas, da dosledno spoštujete svoje lastne sklepe in nemudoma odpravite krivico pripadnikom, ki opravljajo dela informatikom tako, da jim izplačate povečanje osnovne plače za 20 odstotkov vse od dneva začetka veljavnosti navedenega sklepa.

Zaradi vse večjega števila nezadovoljnih pripadnikov SV, čemur je povod neenaka, neenakopravna ali različna obravnava pri plačilu dela zaradi preobremenjenosti iz naslova 3. odstavka 59. čl. ZSSloV je SMO na vodstvo MO in GŠSV naslovil pobudo za odpravo krivic zaposlenim kot izhaja iz nadaljevanja :

 

ZADEVA: NEENAKA OBRAVNAVA PRIPADNIKOV
ZVEZA: Ukaz NGŠ SV št. 1005-36/2019-217 z dne: 29. 03. 2019

 

Spoštovana.

 

Obveščamo vaju o vse večjem številu nezadovoljnih pripadnikov SV, čemur je povod neenaka, neenakopravna ali različna obravnava pri plačilu dela zaradi preobremenjenosti iz naslova 3. odstavka 59. čl. ZSSloV. Ne glede na določila 100. b. čl. ZObr vas moramo zaprositi za ponovni premislek in preoblikovanje ukaza v delu, kjer se postavljajo dodatni kriteriji pri upravičenosti do omenjenega dodatka in so povezani s številom dni oz. nočitev izven matične enote/vojašnice. Ravno v tem delu namreč prihaja do zlorab, saj si vodstveni kader pridržuje pravico do lastne obremenitve in obremenitve privilegiranega dela enote ter posledično izplačila dodatka po 59. čl. ZSSloV, hkrati pa ostale svoje podrejene zadržuje na nalogah v matičnih enotah, ki sicer po vašem mnenju ne sodijo v izplačila po 59. čl. So pa ti posledično preobremenjeni z drugimi nalogami, ki jih je kljub dodatnim obremenitvam potrebno opraviti. Nedopustno in nesprejemljivo je, da je postal 59. člen orodje v rokah poveljujočih, s katerim se v določenih primerih nagrajuje tiste, ki so bližje poveljniški liniji, pri tem pa se zanemarja smisel in pravica do pravičnega plačila zaradi preobremenjenosti.

 

V preteklosti smo že večkrat jasno zapisali naše stališče, ki je ostalo nespremenjeno in ga tudi sami v nobenem delu niste izpodbijali. Zato ga ponovimo tudi tokrat:

 

- dejstvo je, da imamo v SV kadrovski primanjkljaj in so zaposleni posledično pod nenehnim pritiskom opravljanja vse večjega števila nalog. Logičen zaključek, ki iz tega sledi je, da pri pripadnikih posledično prihaja do preobremenjenosti, ki po svoji vsebini sodi v izplačila po 59. čl. ZSSloV (3. odstavek);
- zaradi prve alineje in angažiranosti pripadnikov po nalogah iz 59. čl. je povsem logično, da pripadniki, ki niso neposredno angažirani po 59. čl, posledično opravijo več nalog, saj so že samo zaradi odsotnosti svojih kolegov, ki so na nalogah po 59. čl, prekomerno obremenjeni. Torej lahko tudi za njih zapišemo, da so preobremenjeni zaradi posledic opravljanja nalog po 59. čl.

 

Zaradi opisanega režima med pripadniki SV ne prihaja zgolj do preobremenjenosti, temveč tudi do pregorelosti, katero je svetovna zdravstvena organizacija uvrstila na seznam bolezni in ne zgolj stanja. Poleg že zapisanega nezadovoljstva zaradi neenake obravnave in posledično pregorelosti dejansko pridemo do poglavitnih vzrokov, zakaj pripadniki SV (vojaki in deloma podčastniki) zapuščajo vrste SV. Civilne osebe v SV pa so že tako ali tako vrsto let kadrovsko podhranjene. Novi kandidati se tako zaradi odnosov in nizkih dohodkov ne želijo zaposliti v SV. Izhajajoč iz Ukaza NGŠ SV bomo v nadaljevanju prikazali nekatere konkretne situacije in primere, zaradi katerih pozivamo NGŠ SV k odpravi dodatnih kriterijev za izplačilo pravic po 59. čl. in ob izdelavi ugotovitvenega sklepa, da so v tem trenutku vsi pripadniki preobremenjeni. Pri tem vam bomo posredovali podatke o konkretnih situacijah, vendar brez imen in priimkov.

 

 

 

1. DELO NA MEJI OZ. NA TERENU:

 

 

Žal se je zaradi vse večjega števila migrantov povečala potreba po številu pripadnikov SV, tako da danes pri varovanju državne meje sodeluje vse večje število enot. Ob tem ugotavljamo, da se za angažiranje povečuje število podčastnikov, častnikov in celo vojaških uslužbencev. Vendar temu ne oporekamo, saj razumemo, da je število pripadnikov, ki jih enota lahko pošlje na nalogo varovanja državne meje, iz dneva v dan bolj omejeno. Zaradi njihove odsotnosti iz enote pa morajo ostali pripadniki opraviti vse več nalog in so tako na posreden način vključeni v opravljanje nalog po 59. čl., zato bi tudi njim morale pripadati pravice na izplačilo dodatka po 59. čl.

Menimo, da preobremenjenost zaradi izvajanja nalog v konkretnem primeru ne zadeva samo pripadnike, ki zaradi opravljanja nalog bivajo na terenu, za to dobijo terenski dodatek skladno z zakonodajo, ampak vse pripadnike po načelu enakosti, saj vsi opravljajo naloge po 59. čl.Osnovni teorem je sila enostaven, pripadnik je na podlagi ukaza angažiran in ima vse pravice za izplačilo dodatka. Hkrati pa tudi pripadnik, ki ga nadomešča in opravlja naloge iz naslova druge formacijske dolžnosti ter vse svoje redne naloge, posredno opravlja tudi naloge po 59. čl. in je upravičen do izplačila dodatka. Na primeru kuharja to enostavno pojasnimo s številom obrokov. V rednem delu kuhar poskrbi za pripravo določenega števila obrokov, denimo da je 150 obrokov. V opisani situaciji, ko njegov kolega odide na opravljanje nalog po 59. čl, je posledično to število povečano za vsaj 50%. Kuhar na terenu dobi izplačilo 59. čl, njegov kolega, ki je zaradi tega dodatno obremenjen, pa nič.

 

2. OBVEZNO BIVANJE NA TERENU OZ. VEČDNEVNA ZAPOREDNA ANGAŽIRANOST:

 

V SMO se ne strinjamo, da pripada dodatek po 59. čl. samo pripadnikom, ki vsaj pet zaporednih dni v mesecu bivajo in opravljajo naloge na terenu, saj menimo, da je za upravičenost do dodatka po 59. čl. dovolj že enkratna angažiranost. Tu se sklicujemo na načelno mnenje MJU iz leta 2013, in sicer da za izplačilo dodatka zadošča le enkratna angažiranost in se ne more izplačevati proporcionalno. Zato trdimo, da tak kriterij ni v skladu z obstoječo zakonodajo kot tudi ne s Sklepom VRS.

 

 

3. NEENAKOST PRI OPRAVLJANJU ENAKIH NALOG:

 

 

V preteklosti smo že opozorili na neenako obravnavo znotraj 15. PVL, ko gre za opravljanje nalog za potrebe varovanja zračnega prostora (ang.: RENEGADE). Izločanje nekaterih struktur na način, da je to njihova redna naloga, hkrati pa se za ostale, že tako privilegirane pripadnike smatra, da je to njihova izredna naloga, je povsem nesprejemljiva. Če povzamemo, v času, ko en del (piloti, letalski tehniki, tehniki letalci) opravljajo naloge pod alarmom, ki naj bi bila izredna naloga, naj bi pripadniki letaliških služb (gasilci, dispatch) opravljali redne naloge. Dejansko pa so za izvedbo naloge (varovanje zračnega prostora) potrebni vsi navedeni elementi. Lahko zaključimo, da je alarmiranje po tej nalogi izredna naloga za vse elemente.

 

[quote style="modern-dark"]Takšnih in podobnih situacij v SV zagotovo več, zgornjo smo povzeli kot vzorčni primer. Pri tem gre za opravljanje nalog, za katere so angažirani pripadniki iz raznih enot SV, ki opravljajo enako nalogo, vendar za zelo različno plačilo. Spoštovana, ob spoštovanju socialnega dialoga in v izogib dokazovanju pravice na delovnih in socialnih sodiščih vaju pozivamo, da ponovno preučite našo pobudo, za katero menimo, da je povsem utemeljena.[/quote]

Dne 13. 3. 2019 je sindikat Ministrstva za obrambo na predsednika vlade RS, g. Marjana Šarca naslovil zahtevo -javni poziv, ki ga v celoti objavljamo v nadaljevanju tega obvestila :

 

Spoštovani ! 

 

 

S strani pripadnikov SV, članov SMO, ki opravljajo naloge pomoč pri varovanju državne meje in sodelujejo na vajah SV smo prejeli informacijo, da se je na podlagi izdanega ukaza NGŠSV št. 1005-36/2019-131 z dne 26. 02. 2019 prenehalo izplačevanje povečanega obsega dela in obremenitev na podlagi 59. člena ZSSloV.

Pripadniki SV nas pri tem opozarjajo, da jih nadrejeni prekomerno angažirajo čemur botruje dejstvo, da se število pripadnikov iz dneva v dan zmanjšuje.

Prav tako smo v sindikatu deležni anonimnih sporočil pripadnikov SV kot izhaja iz nadaljevanja:

 

»Ogorčeni smo vojaki na meji in v vojašnicah. Načelnica nam je vse ukinila. Tudi 19% nam kao ne pripada več. Nobenemu v SV. Večina nas bo zapustila SV. Piste medijem kaj o tem. Mogoče pa se bo kaj spremenilo. Hvala . Ogorčeni vojaki.«

 

 

V sindikatu Ministrstva za obrambo vas tako kot predsednika vlade RS javno pozivamo, da postorite vse kar je v vaši moči, da se pripadnike SV za opravljanje nalog, ki izhajajo iz naslova povečanega obsega dela zaradi preobremenitve v prvi vrsti pošteno plača in kot se to že izvaja na MNZ.

 

Ob tem vas v sindikatu opozarjamo, da se zaradi dnevnih odhodov pripadnikov SV iz sistema se številčno stanje le- teh z dneva v dan manjša. Število nalog, ki se jih nalaga pripadnikom SV pa se povečujejo in prihaja pri pripadnikih SV že do izgorelosti. V kolikor SV in MO mislita s takšnim nedopustnim stanjem v škodo pripadnikov SV nadaljevati, lahko v sindikatu na podlagi informacij članstva z gotovostjo zatrdimo, da bodo pripadniki SV zaradi preobremenjenosti odhajali v bolniške staleže in še v večji meri kot do sedaj podajali odpovedi.

 

Odgovor in rešitve nastale situacije pričakujemo od vas kot predsednika vlade in ne kot doslej, ko smo odgovore na zahteve, ki smo jih posredovali vam dobivali s strani vodstva MO. Odgovor pričakujemo najpozneje do 20.03.2019 v nasprotnem bomo v sindikatu primorani pričeti s sindikalnimi aktivnostmi z namenom zaščite pripadnikov SV.

Lep pozdrav.

V sindikatu ministrstva za obrambo smo dne 06.06. 2018, in o čemer smo že poročali, na ministrico in načelnika posredovali poziv, da skupaj z NGŠSV zagotovita dejansko izplačilo po 59. čl. ZSSlov vsem zaposlenim v SV in ob tem pozdravili odločitev načelnika generalštaba. Ministrico smo pozvali, da ustrezno plačilo zagotovite tudi vsem zaposlenim v obrambnem resorju, ki pa zaradi kadrovskega primanjkljaja opravljajo dela v pogojih po citiranem členu ali veljavnih predpisih.

 

 

Poziv ministrici in NGŠSV k pravičnemu plačilo po 59. členu vsem zaposlenim v SV

 

 

Na podlagi skopih informacij s strani MO glede odrejene notranje revizije, ki bi jo naj odredila prejšnja ministrica in ki se naj bi navezovala med drugim tudi na izdani ukaza NGŠSV po 59. členu, ZSSloV, smo v SMO dne 13. 09. 2018 na novega ministra za obrambo naslovil zahtevo, da nam na podlagi 100. b. člena ZOBr in 10. člena Pogodbe o zagotavljanju pogojev za delo SMO v najkrajšem možnem času posredujete naslednje podatke :

 

• Ugotovitve notranje revizije, ki jo je Ministrstvo za obrambo sprožilo po izdaji ukaza načelnika GŠSV, da se pripadnikom SV iz naslova povečanega obsega dela zaradi prevelike obremenitve po 59. členu, ZSSloV izplačuje dodatek v višini 19%;
• Ostale ugotovitve in izsledki notranje revizije, ki jih je notranja revizija zaznala pri opravljanju revizije-nadzora;
• Morebitni predlagani ukrepi s strani notranje revizije za odpravo morebitnih nepravilnosti.

 

Odgovor na naše zahteve smo v sindikatu prejeli šele 02. 10 2018 in ga v nadaljevanju v celoti objavljamo.

 

 

Številka: 101-2/2018-68
Datum: 01. 10. 2018
Zadeva: Dostava podatkov po zakonu - odgovor
Zveza: Vaš dopis št. MO/GŠ 21/18 z dne 13. 9. 2018

 

Obveščamo vas, da vam zahtevane podatke, ki se nanašajo na revizijsko poročilo glede izplačevanja dodatka po 59. členu ZSSloV pripadnikov SV ne moremo posredovati, saj je poročilo označeno s stopnjo tajnosti »INTERNO«.

 

Ne glede na navedeno pa vas obveščamo, da revizijski postopek še ni končan. Skladno z Usmeritvami za državno notranje revidiranje vodja notranje revizije izvajanje priporočil spremlja do končne izvedbe in pridobi ustrezna zagotovila, da so naloženi ukrepi ustrezno izvršeni oziroma da je predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika v nasprotnem primeru sprejel tveganje zaradi ne uresničitve priporočil.

 

S spoštovanjem,
Karl Erjavec minister

     

 

 

Spoštovana,

 

s strani sindikata Ministrstva za obrambo (SMO) smo od vas v preteklosti že več krat zahtevali preoblikovanje ukazov za izvedbo 59. člena ZSSlov na način, da bi bili vsi zaposleni v SV deležni plačila po citiranem členu.

 

Naša predlagana oblika tako ne bi bila nezakonita ali nenavadna, saj so tako že vsi zaposleni v SV bili deležni plačila dodatka po citiranem členu in sicer v letih 2008 in 2009. Problem, na katerega vas v SMO nenehno opozarjamo je ta, da bi pa minister-ca oz. načelnik GŠSV (v nadaljevanju NGŠSV) morala zagotoviti sklep VRS s katerim bi lahko vsak zaposleni v SV dobil pravico do izplačila po 59. člena in sicer do polnih 30%. Pri tem opozarjamo, da bi vsi zaposleni v SV morali imeti pravice izplačila po 2. odstavku, saj so vse strukture v SV podhranjenje in sodijo v segment deficitarnih poklicev. Zaposlenim v SV, ki pa izpolnjujejo tudi pogoje po 3. odstavku so tako opravičeni in jih pripada izplačilo dodata po 2. kot tudi po 3. odstavku skupaj, saj se povišanje plače po 2. in 3. odstavku ne izključujeta in takšne naloge opredeljuje NGŠSV z ukazom .

 

 

K navedenemu smo pozivali tako vas kot tudi vaše predhodnike z namenom bolj pravične opredelitve plačila in k temu podajali tudi konkretne predloge. Menimo, da v današnjem času nihče ne more trditi, da zaposleni v SV ne delajo v povečani obremenitvi, saj so zaradi primanjkljaja kadra zaposleni v SV močno preobremenjeni in se posledično pojavlja izgorelost zaposlenih. Zraven svojih rednih dolžnosti in nalog morajo opravljati še mnoge druge naloge, ki so izrazitega pomena za varnost državljank in državljanov, vendar ne sodijo v njihove osnovne naloge. V sled zapisanega tako trdimo, da ni zaposlenega v SV, ki danes naj ne bi izpolnjeval vseh pogojev za plačilo dodatka po 59. členu iz naslova prekomerne obremenitve. Res pa je, da citirani člen ne smemo enačiti z 22. e. členom ZSPJS, ki nimata medsebojno nobene povezave.

 

 

Čeprav je SVS že objavil novico, da bodo vsi zaposleni v SV od 01. 7. 2018 deležni plačila po 59. členu ZSSlov vas pozivamo, da skupaj z NGŠSV zagotovite dejansko izplačilo po 59. čl. ZSSlov vsem zaposlenim v SV. Prav tako vas ministrica pozivamo, da ustrezno plačilo zagotovite tudi vsem zaposlenim v obrambnem resorju, ki pa zaradi kadrovskega primanjkljaja opravljajo dela v pogojih po citiranem členu ali veljavnih predpisih.

 

 

V SMO pozdravljamo odločitev NGŠSV in smo veseli, da je vendarle uvidel, da je temelj vsake vojske pošteno plačan vojak, ki pa se mu je v preteklosti pravica do poštenega plačila za opravljeno delo nenehno odrekala. Trdimo, da so vsi NGŠSV od leta 2009 naprej citirani člen opredeljevali v škodo zaposlenih SV in je čas, da se ta praksa spremeni v dobro zaposlenih v SV.

 

 

Pri tem vaju pozivamo, da z ukazom zagotovita pravico do ustreznega in poštenega plačila za vse zaposlene v SV, kot tudi za vse preostale zaposlene v MO, ki pa po svoji osnovi opravljajo naloge za obrambo države. Prepričani smo, da bi tak ukrep zelo pozitivno vplival na pripadnike SV, ki se dnevno odločajo o odhodu iz SV na drugi strani pa spodbudil mlade k vstopu v SV.

 

 

Lep pozdrav.

Naslovniki : 

Ga. ANDREJA KATIČ, ministrica
genmaj. ALEN GEDER, načelnik GŠSV

Sindikat Ministrstva za obrambo je na podlagi pridobljenih informacij članov SMO posredoval zahtevo na ministrico in načelnika GŠSV kot izhaja iz nadaljevanja obvestila:

 

ZADEVA: ZAHTEVA PO DOSLEDNJEM SPOŠTOVANJU USMRITEV MJU GLEDE PLAČILA 59. ČLENA

 

Spoštovana.

V sindikatu Ministrstva za obrambo SMO, vaju pozivamo, da dosledno spoštujete usmeritve Ministrstva za javno upravo MJU, ki je bilo s strani SMO obveščeno o napačnem obračunavanju dodatka iz naslova 59. člena ZSSloV.

 

MJU je tako zavzelo stališče, da se dodatek nikakor ne more obračunavati proporcionalno na dneve angažiranja temveč pripada pripadniku ta dodatek tudi, če je bil samo enkrat angažiran pod pogoji, ki jih narekuje 59. člena ZSSloV.

 

Obveščeni smo, da bi naj na GŠSV spisali ukaz, ki je v nasprotju z že omenjenim. Zahtevamo, da se tak ukaz, ki je v škodo pripadnikov SV nemudoma razveljavi, saj menimo, da je takšen pristop v danem trenutku v katerem se nahaja SV nepremišljen in škodljiv.

 

V sindikatu menimo, da bo zavladal razum in da ne bomo morali poseči po iskanju pravice na sodiščih kot je bila doslej stalna praksa.

 

Lep pozdrav

Naslovnika:

Ga. ANDREJA KATIČ, ministrica
Generalmajor ALAN GEDER, načelnik GŠSV

 

Sindikat vojakov in uslužbencev MO - Novosti

NE SPREGLEJTE !

 • 19.julij. 2024

  Obvestilo članom glede tožb za pripravljenost na določenem kraju

  Spoštovani, Sodni mlini so se glede tožb pripadnikov Slovenske vojske v zvezi s 100% plačilom ur pripravljenosti na določenem kraju začeli vrteti in se je tudi že izoblikovala določena sodna praksa, ki jo s strani pogodbene odvetniške družbe Sindikata ministrstva za obrambo navajamo v nadaljevanju: »Od vložitve prvih tožb v zvezi s plačilom razlike za stalno pripravljenost se je že izoblikovala…
 • 03. jul . 2024
 • 30. jun . 2024

  Slavnostna akademija ob 30-letnici Sindikata Ministrstva za obrambo v Šentjerneju

  76
  V soboto, 15. junija 2024, je v Kulturnem centru Primoža Trubarja v Šentjerneju potekala slavnostna akademija ob 30-letnici Sindikata Ministrstva za obrambo (SMO). Dogodek je bil posvečen trem desetletjem predanega dela in skupnih uspehov, ki so oblikovali to pomembno organizacijo. Podpredsednik sindikata, Jožef Tišlarič, je v govoru poudaril pomembne mejnike v zgodovini sindikata, od ustanovitve…
 • 13. jun . 2024

  Varnostna grožnja v EU: Vlada Republike Slovenije v konflikt z lastno policijo in vojsko!

  652
  V Republiki Sloveniji na ravni javnega sektorja potekajo intenzivna pogajanja za prenovo plačnega sistema, katerega prvi cilj naj bi bila odprava plačnih nesorazmerij nastalih v osnovnih plačah po letu 2018. Na pogajanjih v ponedeljek, 10. junija 2024, pa smo predstavniki sindikatov v policiji in vojski doživeli nesprejemljivo in ponižujočo potezo vladne strani, ki je nekaterim drugim…

Postopki v teku pred sodišči

NE SPREGLEJTE !

19. jul . 2024 768

Obvestilo članom glede tožb za pripravljenost na določenem kraju

Spoštovani, Sodni mlini so se glede tožb pripadnikov Slovenske vojske v zvezi s 100% plačilom ur… Beri več
23. jun . 2023 1178

Sindikat ministrstva za obrambo po pravico na Evropsko sodišče za človekove pravice zaradi zavračanja izplačila solidarnostne pomoči delavcem ob epidemiji COVID-19

V zvezi z referenčno tožbo Sindikata ministrstva za obrambo (SMO) zaradi neizplačila solidarnostne… Beri več
04. apr . 2023 1708

Delovno in socialno sodišče na I. stopnji odločilo, da pripada pripadniku SV za ure pripravljenosti v času straže in varovanja državne meje 100% plačilo

Po več kot letu dni od izdaje sodbe Vrhovnega sodišča je Delovno in socialno sodišče dne 2. 3. 2023… Beri več
17. maj. 2022 2937

Navodilo članom SMO in pripadnikom SV glede pridobivanja podatkov opravljenih ur za čas pripravljenosti na določenem kraju in vlaganja tožbenih zahtevkov za 100 % plačilo

Članom SMO in pripadnikom SV, svetujemo, v kolikor se odločijo za tožbo, da podajo na SMO zahtevo… Beri več

Podatki o SMO

Sindikat Ministrstva za Obrambo

 • Dejavnost: Dejavnost sindikatov
 • Davčna številka: 90213033
 • Naslov: Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana
 • E-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Odnosi z javnostmi

Marjan LAH

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. GSM:040 792 528