S strani Vzajemne smo pridobili v SMO, pojasnilo vezano na ureditev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja zaradi napotitve na misijo. Člane SMO in pripadnike SV seznanjamo s sprejetimi pojasnili.

V Zajemni svetujejo:

»da je potrebno mirovanje dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja urediti pred odhodom na misijo. Potrebna je pisna vloga zavarovalca z navedbo obdobja trajanja mirovanja in ustrezno dokazilo. Lahko se uporabi tudi obrazec, ki vam ga pošiljamo v priponki (objavljen na dnu tega prispevka). Obrazec je objavljen tudi na spletni strani Vzajemna.

Mirovanje se vzpostavi le za vnaprej, in sicer za obdobje navedeno na dokazilu.  Mirovanje se ne vzpostavi za obdobje krajše od meseca dni.

V kolikor se zavarovanec predčasno vrne iz tujine nas mora o tem takoj pisno obvestiti in zavarovanje reaktiviramo.

Mirovanje zavarovanja je v primeru podaljšanja napotitve možno tudi podaljšati; v takem primeru nas naj o tem  zavarovanec takoj, pisno, obvesti.

Pisna vloga oz. izpolnjen in podpisan obrazec se lahko posreduje tudi na naše e-naslove: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. ali Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

Dodatna pojasnila lahko zavarovanci dobijo na brezplačni številki 080 20 60.

Za lažje razumevanje v Zajemni dodajajo še krajše pojasnilo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja oz.  instrumenta mirovanja.

 1. členom Splošnih pogojev za dopolnilno zdravstveno zavarovanje določa, da sta zavarovalec in zavarovanec dolžna v osmih dneh od spremembe pisno sporočiti vsako spremembo osebnih podatkov iz zavarovalne pogodbe, prenehanje statusa zavarovane osebe v obveznem zdravstvenem zavarovanju, prenehanje zavezanosti za plačilo doplačil in vse druge okoliščine, ki so pomembne za zavarovalno pogodbo

Mirovanje dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja je posebnost oziroma izjema, ki se lahko uporablja zgolj v izjemnih primerih, ko ima zavarovanec v obveznem zdravstvenem zavarovanju takšen status, da ni zavezanec za doplačila zdravstvenih storitev, ki jih krije dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Obdobje mirovanja zavarovanja je obdobje, za katerega v času trajanja preneha jamstvo zavarovalnice in se premija ne obračunava.

Naša zavarovalnica skuša kljub temu slediti in ugoditi željam in potrebam svojih zavarovancev in dajemo možnost mirovanja tudi v drugih primerih, vendar pod posebnimi pogoji, ki jih določa zavarovalnica. Gre torej za poslovno odločitev, na podlagi katere se mirovanje omogoči tistim zavarovancem, ki se dalj časa nahajajo v tujini,  pri čemer je vzpostavitev mirovanja možna le za vnaprej oz. z datumom prejema vloge.

Ob napotitvi na misijo status posameznika v obveznem zdravstvenem zavarovanju ne preneha kar pomeni, da ostaja tudi zavezanec za doplačila.

Mirovanje (in posledično oprostitev plačila) lahko vzpostavimo le za naprej, vendar pa se mora oseba zavedati možnosti nastanka dodatnih stroškov, ki lahko nastanejo pri zdravljenju v tujini (Vzajemna namreč takrat ne bo prevzela dela plačila zdravstvenih storitev v tujini).«

Trije sindikati delujoči na področju obrambe (SMO, SVOZ in SPMO) so na ministrico in načelnika GŠSV naslovili zahtevo po pojasnilu načina plačila pripadnikov SV, kontingenta v okviru Natove okrepljene prisotnosti v Latviji izvirnik zahteve je objavljen v nadaljevanju :

 

Skladno s sklepom Vlade Republike Slovenije se Slovenska vojska pripravlja na napotitev prvega kontingenta v okviru Natove okrepljene prisotnosti v Latvijo.

 

S strani pripadnikov SV, ki bodo napoteni v Latvijo smo prejeli informacije, da še vedno niso prejeli dolžnih informacij o načinu plačila njihovega dela v kontingentu okrepljene prisotnosti v Latviji pod okriljem NATA.

 

Od vas pričakujemo, da nam sporočite plačila za vse strukture od najnižjega do najvišjega čina najpozneje do 21. 4. 2017.

 

Ne razumemo ministrstva in Vlade, da z enostranskimi ravnanji ter z nasprotovanjem socialnemu dialogu Vlada RS še naprej varčuje ter hkrati zavrača ureditev posebnih pogojev dela v enotnem plačnem sistemu.

Lep pozdrav

Darko Milenkovič, predsednik SMO
Mileva Štukelj, predsednica SVOZ
Tobija Cukjati, predsednik SPMO

Spoštovane pripadnice in pripadniki SV !

Z veseljem objavljamo novice glede velikega števila uspešno končanih tožb za neizkoriščene proste dni na MOM.
Vsi, ki so poslušali navodila sindikata Ministrstva za obrambo, ki so bile, da vztrajajte v tožbi za omenjeni dan do konca, lahko tako danes skupaj z zadovoljnimi člani SMO z veseljem ugotavljamo , da oškodovani člani pripadniki SV prejemajo pošteno, predvsem pa dostojne odškodnine, ki so v praksi višja tudi za več kot 50 % od ponujene izvensodne odškodnine, ki jo ponuja pripadnikom Državno pravobranilstvo.

 

Primer pripadnika SV:

primer pripadnika SV

 

Naj vas spomnimo, da je SMO v referenčni tožbi člana SMO uspel na Vrhovnem sodišču in ta tožba je je danes vsem pripadnikom SV, ki so bili oškodovani za prosti dan na MOM, podlaga za podane tožbene zahtevke kot tudi za izvensodne poravnave .

 

Pri tem ne moremo mimo dejstva in hkrati ogorčenja , da je MO, ki ga zastopa Državno pravobranilstvo skupaj z nekaterimi drugimi odvetniki dogovorilo in sklenilo višino izvensodne poravnave, ki so v primerjavi z že dobljenimi tožbami v škodo pripadnikom SV, saj so v praksi izvensodne poravnave v katere vas prepričujejo odvetniki in kot smo že zapisali za več kot 50 % nižje kot iztoženi zneski, ki jih priznava sodišče.

 

Res je tudi, da izvensodne poravnave potekajo hitreje kot tožbe, vendar na tem mestu ne smemo pozabiti, da vam v primeru ko se odločite za tožbo tečejo tudi zakonite zamudne obresti.

Pozivamo vse pripadnike SV, ki še niso vložili tožb za proste dni, da to storijo preko odvetniških pisarn sindikata SMO.

 

Postopek pridobitve brezplačne pravne pomoči v povezavi: kliknite !

Spoštovani člani !

V mesecu marcu 2016 kjer je sindikat Ministrstva za obrambo (SMO)  v referenčnem primeru člana SMO  z odvetniško pisarno Podgoršek na Vrhovnem sodišču RS (VS RS) s sodbo VIII Ips 30/2016 z dne 8.3.2016 uspel dokazati svoj prav , in je s tem posledično zagotovil  vsem oškodovanih pripadnikom, ki niso imeli pravico do prostega dne tedenskega počitka na MOM, da bodo vsi pridobili ustrezno nadomestilo.

 

Povezava !

 

Kot smo že poudarili  smo se vsi sindikati na obrambnem področju (SVOZ, SPMO in SVS) trudili uspeti in doseči pravico za pripadnike SV kar nam je  odločitvijo primera SMO na  Vrhovnem sodišču tudi uspelo.

 

Veselimo smo in pozdravljamo  tudi uspeh sindikata vojakov Slovenije, ki je na Ustavnem sodišču uspel  dokazati , da je avtentična razlaga ZPIZ-2 v neskladju z Ustavo RS.

 

Z navedenimi uspehi pred sodišči tako obrambni sindikati dokazujemo, da se borimo v dobro pripadnikov SV in vseh zaposlenih v obrambnem resorju. Pri tem pa poudarjamo, da je pot do uspeha velikokrat dolga in mukotrpna  uspeh pred sodišči pa velikokrat nepredvidljiv zato se stvari lotevamo kar se, da previdno in preudarno.

 

Članom SMO vnovič sporočamo, da je potrebno za vlaganje zahteve za varstvo pravic (ZVP) ali za vlogo tožbe glede odškodnine za neizkoriščeni dan na MOM preko elektronske pošte podati zahtevo na e-naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. z naslednjimi podatki:

 

Ime in priimek
Telefonska številka
Lokacija obiska odvetnika LJ ali CE
e-naslov naslov za kontakt
Številka izkaznice SMO.
Navedite datum včlanitve (samo za nove člane)

  

Zgoraj navedeni postopek velja tudi za nove člane.

Kako postati član SMO?

Spletno pristopno izjavo lahko izpolnite na tem naslovu: http://sindikatmors.si/zaupniki/izjava
Po izpolnjenem pristopnem elektronskem obrazcu včlanitve v SMO prejmete izpolnjeno izjavo na vaš naveden e- naslov v PDF datoteki. Pristopno izjavo morate podpisati in jo lahko skenirano posredujete na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. ali po navadni pošti na naslov :
Sindikat ministrstva za obrambo
Dalmatinova 4
1000 Ljubljana

Po prejemu vaše podpisane pristopne izjave lahko podate zahtevo za brezplačno pravno pomoč preko pooblaščenih odvetniških pisarn sindikata SMO.

 

Zaradi izredno velikega odziva članov SMO in pripadnikov SV v vezi z vlaganjem tožb za neizkoriščen prosti dan na MOM preko pooblaščenih odvetniških pisarn Sindikata Ministrstva za obrambo vas prosimo, da pripravite naslednjo dokumentacijo (z namenom poenostavitve vlaganja tožb):

 

ukaze in morebitne popravke ukazov o napotitvi na misijo,
odločbo o plači za čas misije,
morebitno podano zahtevo za varstvo pravic, ki ste jo podali na MORS,
podatek o tem, kdaj ste koristili posebni (misijski) dopust v času misije,
kakšne naloge ste opravljali v času misiji (našteti je potrebno vse, kar se spomnite),
podatek o tem, kdo je bil vaš nadrejeni in kdo vam je odrejal delo vsak dan,
podatek o vsaj dveh pričah z naslovi, po možnosti pa tudi pisno izjavo prič s fotokopijami osebnih dokumentov, iz katerih bo izhajalo, da tedenski počitek ni bil omogočen, da se je delalo vsak dan in seveda, navesti tudi naloge, ki so se delale tudi na dela prost dan ter navesti poleg, kdo je bil tisti, ki je izdal navodilo oziroma ukaz,
plačilne liste za čas misije.

Ministerstvo za obrambo, ki ga zastopa Državno pravobranilstvo je zoper referenčno dobljeno tožbo na višjem delovnem sodišču (VDS), člana Sindikata Ministrstva za obrambo (SMO), ki ga zastopa odvetnik SMO glede neizkoriščenih prostih dni na Mednarodni misiji (MOM) v lanskem letu podalo revizijo na Vrhovno sodišče RS.

 

Vrhovno sodišče RS (VS RS) je s sodbo VIII Ips 30/2016 z dne 8.3.2016 odločalo o reviziji MORS glede vprašanja, ali pripadnikom SV na MOM pripada pravica do prostega dne tedenskega počitka.

 

Vrhovno sodišče RS je revizijo MORS zavrnilo kot neutemeljeno, kar pomeni, da je potrdilo odločitev sodišče prve in druge stopnje, ki sta ugotovili, da je bila tožniku, članu Sindikata Ministrstva za obrambo, kršena pravica do prostega dneva tedenskega počitka na MOM in mu zato prisodila denarno nadomestilo.

 

VS RS ugotavlja, da MORS tožniku v okoliščinah konkretnega primera ni zagotovil ustreznega počitka. VS RS se pri tem sklicuje na določbe ZDR, ZObr in ZSSloV, ki so po stališču VS RS konkretizirane s Pravilnikom o ureditvi določenih vprašanj delovnopravnega statusa pripadnikov Slovenske vojske pri opravljanju nalog v tujini. Glede slednjega je pomembno, da je VS RS zavzelo stališče, da je za MORS zavezujoč predpis, čeprav ni objavljen v Uradnem listu RS. Gre namreč za akt, ki ga je MORS kot delodajalec sprejel za ureditev pravic njegovih delavcev oziroma za vrsto internega akta delodajalca.

 

Iz sodbe VS RS še izhaja poudarek, da je pravica do minimalnega počitka lahko omejena ali celo izključena zgolj izjemoma in v posebnih okoliščinah, ki pa morajo biti konkretizirane in posebej utemeljene, MORS pa v konkretnem primeru tedenskega počitka sploh ni predvidel, pa bi to moral storiti.

 

V sindikatu SMO smo bili od začetka dokazovanja pravice prepričani v svoj prav kar pa je z vztrajnostjo sedaj dokončno obrodilo sadove za vse oškodovane vojake SV.
Glede na prejeto sodbo VS RS vsem članom sindikata in ostalim pripadnikom SV, katerim je bila kršena pravica do tedenskega počitka na MOM, predlagamo, da čimprej na e-naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. posredujejo naslednje podatke:

 

• IME IN PRIIMEK
• E-NASLOV
• TELEFONSKO ŠTEVILKO, NA KATERO STE DOSEGLJIVI
• NAVEDITE KRAJ, KI VAM USTREZA ZA OBISK ODVETNIKA (LJUBLJANA ali CELJE ) Odvetniške pisarne bodo vzpostavile stik z vami preko GSM !

 

Odvetniške pisarne SMO bodo tako na MORS vložile zahteve za varstvo pravic.
Tistim, katerim grozi zastaranje (5 let od dneva vrnitve z MOM) pa svetujemo, da se nemudoma obrnejo na sindikat, ki jim bo nudil pravno pomoč pri vlaganju tožb in zastopanju sodišču.

Zaradi izredno velikega odziva članov SMO in pripadnikov SV v vezi z vlaganjem tožb za neizkoriščen prosti dan na MOM preko pooblaščenih odvetniških pisarn Sindikata Ministrstva za obrambo vas prosimo, da pripravite naslednjo dokumentacijo (z namenom poenostavitve vlaganja tožb):

 

ukaze in morebitne popravke ukazov o napotitvi na misijo,
odločbo o plači za čas misije,
morebitno podano zahtevo za varstvo pravic, ki ste jo podali na MORS,
podatek o tem, kdaj ste koristili posebni (misijski) dopust v času misije,
kakšne naloge ste opravljali v času misiji (našteti je potrebno vse, kar se spomnite),
podatek o tem, kdo je bil vaš nadrejeni in kdo vam je odrejal delo vsak dan,
podatek o vsaj dveh pričah z naslovi, po možnosti pa tudi pisno izjavo prič s fotokopijami osebnih dokumentov, iz katerih bo izhajalo, da tedenski počitek ni bil omogočen, da se je delalo vsak dan in seveda, navesti tudi naloge, ki so se delale tudi na dela prost dan ter navesti poleg, kdo je bil tisti, ki je izdal navodilo oziroma ukaz,
plačilne liste za čas misije.

 

Podrobna že objavljena navodila se nahajajo na povezavi :

 http://sindikatmors.si/aktualno/vse-novice/item/945-poziv-pripadnikom-ki-so-bili-oskodovani-pri-obracunu-prostih-dni-na-mom-da-vlozijo-tozbe-pri-pooblascenih-odvetnikih-smo

 sodba MOM

V sindikatu SMO poudarjamo, da smo se vsi sindikati na obrambnem področju (SVOZ, SPMO in SVS) trudili uspeti in doseči pravico za pripadnike SV kar nam je danes z odločitvijo Vrhovnega sodišča tudi uspelo !

Kako do brezplačne pravne pomoči

V kolikor še niste član SMO in bi želeli biti deležni brezplačne pravne pomoči kot to pripada članom, vam svetujemo, da se včlanite v sindikat ! Izpolnite pristopno izjavo in nam posredujte tudi spodaj navedene podatke !
Pristopna izjava

 

 

Zaradi izredno velikega odziva članov SMO in pripadnikov SV v vezi z vlaganjem tožb za neizkoriščen prosti dan na MOM preko pooblaščenih odvetniških pisarn Sindikata Ministrstva za obrambo vas prosimo, da pripravite naslednjo dokumentacijo (z namenom poenostavitve vlaganja tožb):

 • ukaze in morebitne popravke ukazov o napotitvi na misijo,
 • odločbo o plači za čas misije,
 • morebitno podano zahtevo za varstvo pravic, ki ste jo podali na MORS,
 • podatek o tem, kdaj ste koristili posebni (misijski) dopust v času misije,
 • kakšne naloge ste opravljali v času misiji (našteti je potrebno vse, kar se spomnite),
 • podatek o tem, kdo je bil vaš nadrejeni in kdo vam je odrejal delo vsak dan,
 • podatek o vsaj dveh pričah z naslovi, po možnosti pa tudi pisno izjavo prič s fotokopijami osebnih dokumentov, iz katerih bo izhajalo, da tedenski počitek ni bil omogočen, da se je delalo vsak dan in seveda, navesti tudi naloge, ki so se delale tudi na dela prost dan ter navesti poleg, kdo je bil tisti, ki je izdal navodilo oziroma ukaz,
 • plačilne liste za čas misije.

 

 

Prav tako prosimo in hkrati opozarjamo predvsem tiste pripadnike, ki jim grozijo zastaralni roki in so se že odločili za vlogo tožbe, da sodelujejo in da so ažurni pri vlaganju vseh potrebnih dokumentov, ko z njimi odvetniki vzpostavijo stik.

 


Za dodelitev brezplačne pravne pomoči je potrebno preko e naslova Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. podati naslednje podatke:

 • Ime in priimek
 • Datum vrnitve iz misije in naziv misije
 • Mobilni telefon ( na katerega boste dosegljivi odvetniku )
 • E-naslov (na katerem boste dosegljivi )
 • Željeni kraj obiska odvetniške pisarne: LJ, CE

Spoštovani !

 

Na podlagi danih informacij predstavnika pravne službe GŠSV na skupnem sestanku med predstavniki MO- GŠSV in SMO, ki se nanašajo na poravnave iz naslova neizkoriščenega tedenskega počitka na MOM, vas obveščamo sledeče: predstavnik pravne službe GŠSV je pojasnil, da je nastala nova pomembna okoliščina pri obravnavanju navedene problematike v mesecu decembru 2015, in sicer :

 

• Vrhovno sodišče je na seji 10. 12. 2015 sprejelo Sklep VIII DoR 80/2015-7, s katerim je v istovrstnem sodnem sporu dopustilo revizijo glede vprašanja, ali je tožena stranka (RS/MORS/SV) v okoliščinah obravnavanega primera tožeči stranki zagotovila ustrezen počitek. Ministrstvo za obrambo se bo o učinkih oziroma posledicah slednje odločitve Vrhovnega sodišča na sklepanja poravnav posvetovalo z DPRS in nato sprejelo morebitne nadaljnje zahtevane ukrepe.

 

Na podlagi omenjene informacije in podane uradne izjave na spletni strani MO z dne 20. 10. 2015,

 

http://www.mo.gov.si/nc/si/medijsko_sredisce/novica/article/12332/7549/ ,

 

v kateri MO navaja, da pristopa k poravnavam glede zahtevkov iz naslova pravice do tedenskega počitka v mednarodnih operacijah in misijah. Hkrati pojasnjuje sledeče:

 

 

»Ministrstvo za obrambo bo najprej pristopilo k poravnavam v tistih primerih, kjer imajo pripadniki že odprte tožbe na pristojnih sodiščih. Nadaljevalo bo s sklepanjem izvensodnih poravnav s pripadniki, ki bodo oziroma so na Ministrstvo za obrambo že vložili zahteve za uveljavljanje pravic iz delovnega razmerja, in sicer vse z namenom, da se tovrstni spori čim prej razrešijo.«
Ne glede na dogovor, ki je bil dosežen med SMO in MO glede pristopa k poravnavam, so strokovni organi v možnost poravnav posegli enostransko.

 

V sled podanih informacij s strani pravne službe GŠSV so tako vse izvensodne poravnave ustavljene in vam v izogib zastaranju podajamo naslednjo usmeritev:

 

 

Vsi člani, ki ste že vložili zahtevo za varstvo pravic  in tisti ki še niste in vam grozi 5 letni zastaralni rok, ki se šteje od dneva vrnitve iz MOM, lahko podate na e-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. zahtevo za brezplačno pravno pomoč. Napotili vas bomo na vam najbližjo pooblaščeno odvetniško pisarno SMO, ki bo na podlagi vašega pooblastila podala tožbo na pristojno delovno in socialno sodišče.

 

Kako do brezplačne pravne pomoči

V kolikor še niste član SMO in bi želeli biti deležni brezplačne pravne pomoči kot to pripada članom, vam svetujemo, da se včlanite v sindikat ! Izpolnite pristopno izjavo in nam posredujte tudi spodaj navedene podatke !
Pristopna izjava

 

Na omenjeni e-naslov posredujte naslednje podatke:

 

• IME IN PRIIMEK
• E-NASLOV
• TELEFONSKO ŠTEVILKO, NA KATERO STE DOSEGLJIVI
• NAVEDITE KRAJ, KI VAM USTREZA ZA OBISK ODVETNIKA (LJUBLJANA ali CELJE ) Odvetniške pisarne bodo vspostavile stik z vami preko GSM !

Ministrstvo za obrambo in Slovenska vojska sta sprejela stališče, da bodo preko Državnega pravobranilstva RS pristopili k sodnim poravnavam. Najprej bodo potekale poravnave z oškodovanimi pripadniki SV, ki imajo še odprte tožbe na sodiščih. Nadalje se bodo pričele izvensodne poravnave za vse tiste oškodovane pripadnike , ki so in bodo vložili zahtevo za varstvo pravic (ZVP).

 

Višje sodišče je ugotovilo, da pravnega vprašanja s pravico pripadajočega prostega dne v tednu ni kot smo to uspeli na sodišču dokazati v SMO in SVOZ, pravica torej obstaja. V SV bodo tako z vsakim oškodovancem, ki ni imel prostega dne v tednu na MOM ter bo podal, ZVP razjasnili, ali je bil tedenski počitek koriščen in v kakšni meri, ter na podlagi omenjenega predlagali tudi poravnalno ponudbo oz. izvensodno poravnavo. Pri tem bodo upoštevali način in višino izračuna dnevne odškodnine na način, kot je to ugotovilo Višje delovno in socialno sodišče v referenčnih primerih članov SMO in SVOZ.

Pri tem ponovno poudarjamo, da je poravnalna ponudba popuščanje obeh strank, in v primeru, ko pripadnik ne bo zadovoljen s poravnavo, mu še vedno ostaja možnost dokončanja pravdnega postopka. V primeru nezadovoljne izvensodne poravnave med SV in pripadnikom, ki je vložil ZVP pa tudi temu še vedno ostaja pravno sredstvo.
SV bo tako upoštevala zaustavitev zastaranja z dnem vloženega zahtevka za varstvo pravic.

 

Vse člane SMO , ki niso imeli na misiji zagotovljenega pripadajočega tedenskega prostega dne, pozivamo, da čimprej vložijo zahtevo za varstvo pravic pri tem pa je potrebno upoštevati 5 letni zastaralni rok od dneva vrnitve iz misijeNadaljnje vlaganje tožb pomeni podaljševanje roka za izplačilo, kot tudi nesmiselno večanje sodnih stroškov, ki bodo zgolj zaslužek odvetnikov.

Na spletnem portalu smo vam pripravili spletni obrazec, s katerim lahko podate zahteve za varstvo pravic za neizkoriščene tedenske pripadajoče proste dni na MOM. Z omenjenim obrazcem smo vam tako olajšali oz. poenostaviti pot do pripadajočega. Po opravljenem vpisu v e obrazec boste na navedeni e-naslov prejeli zahtevo za varstvo pravic, ki jo podpisano pošljete kot izhaja iz navodil pri prejemu pošte.   

 

Današnjo izjavo SVS, da naj ne pristopajo pripadniki SV k izvesdodnim poravnavam  v SMO označujemo kot jalov manever in tihi interes za zaslužek odvetnika SVS kar je zgovorno in  razvidno iz pooblastila objavljnega na spletni strani SVS. Neizpodbitno dejstvo je, da je s skupnimi napori SMO-ja in SVOZ-a uspelo doseči pravico za vojake očitno in pričakovano je bilo, da bo SVS, ki mu to na žalost ni uspelo kot vedno napadel z vsemi topovi demagogije. Štejejo dejanja ne obljube !

 

 

 

 

Spoštovani člani SMO in pripadniki SV.

 

Sindikat Ministrstva za obrambo (SMO) je v socialnem dialogu z MO in SV uspel doseči, da bo SV na podlagi že dobljenih referenčnih tožb na Višjem delovnem sodišču, tako člana SMO kot tudi člana SVOZ, glede neizkoriščenih pripadajočih tedenskih prostih dni na MOM, pristopila k izvensodni poravnavi vsem pripadnikom SV, ki jim je bila s tem storjena krivica.

Po pritiskih SMO in SVOZ-a v zahtevah do VRS in do MO, da vendarle pristopijo k izvensodnim poravnavam, sta MORS in SV tako pridobila pooblastilo od VRS, da se z oškodovanimi pripadniki individualno izvensodno poravnata.

 

V sindikatu Ministrstva za obrambo smo tako ponovno dokazali, da smo zaupanja vreden sindikat, ki ni izneveril vašega zaupanja in je s svojo vztrajnostjo, preudarnostjo in strokovnostjo dosegel pravico tako za člane pripadnike SV kot tudi za vse ostale pripadnike SV .

 

Pri tem je pomembno poudariti, da omenjena sindikata nista zlorabljala zaupanja in stiske pripadnikov SV ter jih pod pretvezo vlaganja tožb vabila v članstvo zato, da bi članstvo povečevala. Veseli pa nas dejstvo, da lahko tudi za člane SVS na tem mestu sporočimo, da smo v socialnem dialogu prav tako tudi njim zagotovili možnost individualno izvensodno poravnavo s strani SV in upamo, da bodo v bodoče v takšnih in podobnih primerih vendarle uvideli, kdo je vreden zaupanja.

 

SV bo tako na podlagi že vloženih tožb, predvsem tistih, ki smo jih vložili zaradi zastaralnega roka in predvsem zahtevkov za varstvo pravic, opravila izvensodno poravnavo. V primeru, ko pripadnik ne bo zadovoljen s poravnavo, pa le temu še vedno ostaja pravno sredstvo.

 

O vseh potrebnih postopkih in dokazilih za izvensodno poravnavo boste dodatno obveščeni 16. 10. 2015 na spletnem portalu SMO.

LE ZDRUŽENI BOMO UBRANILI SKUPNO IN VARNO PRIHODNOST !

Za dodatna pojasnila smo vam na voljo Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Naročite se za spremljanje novic

Stran 1 od 3

Sindikat vojakov in uslužbencev MO - Novosti

NE SPREGLEJTE !

 • 13.junij. 2024

  Varnostna grožnja v EU: Vlada Republike Slovenije v konflikt z lastno policijo in vojsko!

  V Republiki Sloveniji na ravni javnega sektorja potekajo intenzivna pogajanja za prenovo plačnega sistema, katerega prvi cilj naj bi bila odprava plačnih nesorazmerij nastalih v osnovnih plačah po letu 2018. Na pogajanjih v ponedeljek, 10. junija 2024, pa smo predstavniki sindikatov v policiji in vojski doživeli nesprejemljivo in ponižujočo potezo vladne strani, ki je nekaterim drugim…
 • 21. maj. 2024

  Kolektivna pogodba za področje obrambe, zaščite in reševanja

  631
  Spoštovani članice in člani, sodelavke in sodelavci, Dolgoletne težnje Sindikata ministrstva za obrambo (SMO) po sklenitvi kolektivne pogodbe za obrambno področje se končno uresničujejo. Za torek, 28. 5. 2024, je Vladna pogajalska skupina (VPS), sklicala sestanek v zvezi s kolektivno pogodbo za področje obrambe, zaščite in reševanja, s tem pa se tudi uradno začne dialog med vladno in sindikalno…
 • 14. maj. 2024

  Iskrene čestitke pripadnicam in pripadnikom Slovenske vojske ob 15.maju dnevu Slovenske vojske

  167
  Spoštovane pripadnice in pripadniki Slovenske vojske, ob praznovanju 15. maja, dneva Slovenske vojske, vam iskreno čestitamo in izrekamo globoko zahvalo za vaše požrtvovalno delo in neomajno predanost. Vaša zavezanost, pogum in strokovnost so ključnega pomena za varnost in blaginjo naše domovine. V sindikatu Ministrstva za obrambo smo ponosni na vaše dosežke in prispevek k miru, varnosti ter…
 • 13. maj. 2024

  VABILO Vse člane sindikata MO in družinske člane ob 30 letnici delovanja SMO vabimo

  305
  DRUŽABNO SREČANJE - PIKNIK ki bo v soboto 15.6.2024 Od 14.00 dalje pod »KOZOLCEM« na Razdrtem pri Šentjerneju Družabno srečanje, ki bo letos še posebno slavnostno, bo potekalo ob spremljavi ansambla in družabnih aktivnosti. Za hrano, pijačo ter spanje bo poskrbljeno. Pripravljamo tudi bogat SREČELOV Prevoz je v lastni režiji. Prijavnine ni. Dostop do prireditvenega prostora je po glavni cesti…

Postopki v teku pred sodišči

NE SPREGLEJTE !

23. jun . 2023 1127

Sindikat ministrstva za obrambo po pravico na Evropsko sodišče za človekove pravice zaradi zavračanja izplačila solidarnostne pomoči delavcem ob epidemiji COVID-19

V zvezi z referenčno tožbo Sindikata ministrstva za obrambo (SMO) zaradi neizplačila solidarnostne… Beri več
04. apr . 2023 1654

Delovno in socialno sodišče na I. stopnji odločilo, da pripada pripadniku SV za ure pripravljenosti v času straže in varovanja državne meje 100% plačilo

Po več kot letu dni od izdaje sodbe Vrhovnega sodišča je Delovno in socialno sodišče dne 2. 3. 2023… Beri več
17. maj. 2022 2843

Navodilo članom SMO in pripadnikom SV glede pridobivanja podatkov opravljenih ur za čas pripravljenosti na določenem kraju in vlaganja tožbenih zahtevkov za 100 % plačilo

Članom SMO in pripadnikom SV, svetujemo, v kolikor se odločijo za tožbo, da podajo na SMO zahtevo… Beri več

Podatki o SMO

Sindikat Ministrstva za Obrambo

 • Dejavnost: Dejavnost sindikatov
 • Davčna številka: 90213033
 • Naslov: Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana
 • E-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Odnosi z javnostmi

Marjan LAH

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. GSM:040 792 528