Statut sindikata Ministrstva za obrambo

sindikat logo scit povecan12STATUT SINDIKATA MINISTRSTVA ZA OBRAMBO

SINDIKAT MINISTRSTVA ZA OBRAMBO

Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

 

 

STATUT SINDIKATA MINISTRSTVA ZA OBRAMBO

Statut Sindikata ministrstva za obrambo (v nadaljevanju SMO) določa načine in pravila organiziranja članov v SMO, volilni sistem organov SMO, pravice in dolžnosti članov ter dolžnosti funkcionarjev SMO.

I. TEMELJNA NAČELA

1. člen

SMO je organizacija, ki prvenstveno deluje v dejavnosti obrambe na celotnem teritoriju Republike Slovenije ter na področju javnega sektorja. Sindikalna dejavnosti se opravlja po sindikalnih pisarnah.
SMO je bil ustanovljen na 1. kongresu dne 14. 7. 1994.

2. člen

SMO je demokratična organizacija, ki zastopa skupne delovno pravne, ekonomske, socialne in kulturne interese, ki jih člani uresničujejo skozi delovanje organov SMO. SMO je neodvisen od Ministrstva za obrambo Republike Slovenije in Generalštaba Slovenske vojske, njunih notranjih organizacijskih enot, političnih strank in verskih skupnosti.
SMO deluje samostojno in neodvisno, na podlagi svojega statuta in programa dela.
Sedež SMO je v Ljubljani, na Dalmatinovi 4. Območje delovanja zajema celotno območje Slovenije in se izvaja v objektih organizacijskih enot MO/SV.

3. člen

SMO deluje po načelih solidarnosti in vzajemnosti ter pri tem spoštuje Ustavo Republike Slovenije ter v skladu z njenimi določili, sprejetih zakonov in podzakonskih aktov, mednarodnih konvencij in načel sodobne pravne in socialne države.
SMO deluje za večjo materialno, socialno in pravno varnost zaposlenih in upokojenih pripadnikov MO RS, Slovenske vojske, Uprave za zaščito in reševanje, Uprave za civilno obrambo ter drugih zaposlenih v obrambnem resorju ter javnem sektorju, ki so včlanjeni v SMO.

4. člen

Zaposleni v obrambnem resorju, kot tudi vsi ostali, se včlanjujejo v SMO prostovoljno z namenom, da bi na organiziran način izražali in uresničevali svoje interese, uveljavljali in varovali svoj socialni in ekonomski položaj ter uveljavljali druge pravice članov SMO.

5. člen

SMO, kot reprezentativni sindikat, sodeluje tako s sindikalnimi organizacijami, ki delujejo znotraj obrambnega resorja, kot tudi s sindikalnimi organizacijami, ki delujejo znotraj javne uprave in javnega sektorja ali s sindikalnimi organizacijami, ki delujejo v gospodarstvu.
Sprejemanje tovrstnih obvezujočih dogovorov, sporazumov oz. pogodb je v pristojnosti PSMO.

6. člen

SMO se lahko odloči včlaniti v sindikalno centralo, pri čemer odloča o sprejemu statuta, programa in osnovnih pravilnikov centrale.

7. člen

Za uveljavljanje splošnih sindikalnih zahtev in varstvo pravic članov sindikata, ki opravljajo naloge v obrambnem resorju, SMO organizira dogovarjanja in vodi pogajanja z delodajalcem za celotno dejavnost v Republiki Sloveniji, kakor tudi druge oblike delovanja, vključno z oblikami sindikalnega pritiska.
SMO izvaja predvsem naslednje skupne naloge in si prizadeva za dosego naslednjih ciljev:
■=> prizadevanje za čim boljši gmotni in socialni, najmanj pa enakopravni položaj z zaposlenimi v drugih primerljivih dejavnostih v Sloveniji,
■=> organizirano in usklajeno vplivanje na oblikovanje zakonodaje in predpisov, ki urejajo področje delovnih razmerij in statusa zaposlenih na obrambnem področju,
■=> spremljanje izvajanja zakonov in predpisov, določil panožne kolektivne pogodbe in pogodbe o zagotavljanju pogojev za sindikalno delo,
■=> sodelovanje v pogajanjih Pogajalske skupine za javno upravo in Pogajalske skupine za javni sektor z delodajalcem o urejanju delovnih razmerij in vrednotenju dela ter življenjskih in delovnih pogojev,
■=> prizadevanje za zagotavljanje varstva pravic in za zaščito svojih članov in zaposlenih ter organiziranje različne oblik sindikalnega boja za dosego spoštovanja in uveljavitve teh pravic,
■=> razvijanje vzajemnosti in solidarnosti med člani SMO in zaposlenimi v obrambnem resorju,
■=> strokovno usposabljanje sindikalnih zaupnikov in širitev članstva,
■=> skrb za medsebojno obveščanje in seznanjanje članov in javnosti o ukrepih za varovanje in dosego spoštovanja in uveljavitev pravic,
■=> uresničevanje drugih ciljev, ki jih določijo člani PSMO.

8. člen

Pristojnost pisnega opozarjanja delodajalca na probleme in težave članov ima PSMO. Člani preko zaupnikov posredujejo na PSMO vse težave in predloge iz naslova delovnega razmerja z območja svojega delovanja ter druge zadeve, ki so pomembne za člane SMO.
O vsebini sestankov s poveljniki in vodji enot se zaupniki uskladijo s člani PSMO.

VČLANJEVANJE

9. člen

Član SMO lahko postane vsak, ki sprejema določila Statuta SMO in je v času oddaje pristopne izjave:
■=> v delovnem ali pogodbenem razmerju z MORS ali SV,
■=> začasno izgubil delo v MO RS ali SV in ima status začasno brezposelne osebe,
■=> upokojenec iz dejavnosti MO RS,
■=> druge osebe, ki niso zaposlene v obrambnem resorju, zaradi narave in vsebine njihovega dela pa obstaja vzajemni interes za sodelovanje s člani SMO ter sprejemajo temeljna načela Statuta SMO.
Osebe iz druge, tretje in četrte alineje so lahko tudi polnopravni člani, če plačujejo članarino v določeni višini za polnopravne člane.
Osebe, navedene pod tretjo in četrto alinejo in plačujejo znižano članarino, imajo status pridruženega člana.

10. člen

Članstvo v SMO nastopi s podpisom predpisane pristopne izjave, ki jo osebno izroči sindikalnemu zaupniku ali funkcionarju SMO oz. posreduje na sedež SMO. Postopek včlanjevanja se lahko opravi tudi v elektronski obliki s ustreznim elektronskim podpisom, ali podpisano in skenirano pristopno izjavo.
Novo vpisanemu članu se na njegovo zahtevo do pridobitve članske izkaznice izda začasno potrdilo o članstvu.

11. člen

Zaupnik pravilno izpolnjeno pristopno izjavo posreduje pooblaščeni osebi za evidenco članov pri SMO. Slednja o odločitvi posameznika pisno obvesti Službo za računovodstvo MO RS, ki prične z odvajanjem določene višine članarine od osebnega dohodka posameznika po dogovorjenem razdelilniku.
Novi član prične uveljavljati članske pravice z dnem, ko se mu od plače prvič odvede sindikalna članarina. Gre za uveljavljanje pravic iz 17. člena tega Statuta, ki so zagotovljeni na podlagi veljavnih pogodb za člane SMO pri ponudnikih storitev in blaga.
V primeru, da član koristi ugodnost, ki zajema daljše časovno obdobje, se izstopna izjava člana zadrži najmanj do konca izteka koriščenja ugodnosti podaljšano za najmanj šest mesecev od podaje izstopne izjave.
Pooblaščena oseba za evidenco članov pri SMO najkasneje v enem mesecu od prejema izstopne izjave posameznika pisno obvesti Službo za računovodstvo MO RS, ki preneha z odvajanjem članarine od osebnega dohodka posameznika.

12. člen

V izjemnih primerih se nekatere pravice iz članstva SMO (pravna pomoč) lahko uveljavljajo z dnem oddaje pristopne izjave. V tem primeru se mora pridobiti odobritev predsednika SMO oz. od njega pooblaščene osebe.
Člana se v takšnem primeru seznani, da se mu bo članstvo v primeru podaje izstopne izjave iz SMO podaljšalo najmanj za eno leto po pravnomočnem zaključku pravdnega postopka, v katerem je uveljavljal pravico do pravne pomoči, oziroma od meseca, v katerem je podal izstopno izjavo iz SMO.

PRENEHANJE ČLANSTVA

13. člen

Članstvo preneha:
■=> s podajo izstopne izjave člana,
■=> s prenehanjem delovnega razmerja,
■=> z upokojitvijo in ■=> z izključitvijo.

14. člen

Vsak član lahko poda izstopno izjavo in izstopi iz članstva SMO.
Izstopna izjava in članska izkaznica se na predpisanem obrazcu izroči sindikalnemu zaupniku, ali se pošlje na sedež SMO.
Zaupnik pravilno izpolnjeno izstopno izjavo posreduje pooblaščeni osebi za evidenco članov pri SMO. Slednji o odločitvi posameznika pisno obvesti Službo za računovodstvo MO RS, ki preneha z odvajanjem članarine od osebnega dohodka.

15. Člen -Izključitev

Članstvo v SMO preneha tudi zaradi izključitve na podlagi sklepa PSMO in sicer zaradi:
■=> zlonamernih ravnanj in dejanj, katerih cilj je krnitev ugleda in/ali oviranje dejavnosti SMO, ter ravnanja, ki bi pri članih SMO upravičeno zbujalo nezadovoljstvo in zgražanje,
■=> grobih in ponavljajočih se kršitev določil Statuta oz. pravilnikov SMO,
■=> zlorabe informacij v korist drugega sindikata ali delodajalca in na škodo članov SMO,
■=> trimesečnega neplačevanja članarine brez utemeljenega razloga,
■=> zlorabe položaja v organih SMO,
■=> drugih oblik delovanja in ravnanja v nasprotju z interesi SMO.

16. člen - Reševanje sporov

O vseh sporih na drugi stopnji odloča KSMO. Odločitev je dokončna.
Član uveljavlja pravice, ugodnosti in dolžnosti posamično ali skupaj z drugimi člani:

PRAVICE IN OBVEZNOSTI

17. člen

a. Član ima pravico:

■=> izražati svoje interese in sodelovati pri uresničevanju svojih osebnih in skupnih interesov,
■=> sodelovati s predlogi, pobudami pri oblikovanju stališč, predlogov in zahtev SMO na vseh ravneh organiziranosti,
■=> sodelovati v aktivnostih SMO na vseh ravneh organiziranosti,
■=> predlagati izvolitev člana SMO v organe in biti izvoljen v organe,
■=> uveljavljati varstvo pravic iz delovnega razmerja,
■=> sodelovati v vseh oblikah pritiska SMO na delodajalca in v drugih oblikah sindikalnega delovanja.

b. Član je po plačilu članarine upravičen do:

■=> brezplačne pravne pomoči v obliki nasvetov, pojasnil, ugovorov in zastopanja pred predstojnikom, delovnim in socialnim sodiščem, ustavnim sodiščem,
■=> brezplačne pomoči in prisotnosti kompetentnega predstavnika SMO na disciplinski obravnavi, ki se vodi zoper njega v skladu z veljavnimi predpisi,
■=> solidarnostne pomoči skladno s sklepom PSMO,
■=> zastopanja v vzajemnih skladih zavarovanja za dodatno prostovoljno pokojninsko zavarovanje,
■=> možnosti sodelovanja v sindikalni rekreativni, družabni in kulturni dejavnosti,
■=> uveljavljanja vseh ostalih ugodnosti, ki jih izposluje SMO.

c. Dolžnosti člana so:

■=> da se ravna v skladu s Statutom SMO,
■=> da redno plačuje članarino,
■=> da se opredeljuje in aktivno sodeluje v oblikah in akcijah sindikalnega delovanja,
■=> da propagira delo SMO in ne deluje v nasprotju z načeli delovanja slednjega,
■=> da opozori sindikalnega zaupnika oziroma funkcionarje SMO na morebitne kršitve statuta in na pomanjkljivosti ter opustitve in druga škodljiva ravnanja iz naklepa ali malomarnosti v delu SMO,
■=> da v primeru daljše odsotnosti, kjer delodajalec ne odvaja tekoče mesečne članarine, sam poskrbi za redno plačevanje članarine v višini zadnje plačane članarine.

18. člen

Status pridruženega člana imajo osebe, ki niso zaposlene v obrambnem resorju in sprejemajo temeljna načela Statuta SMO ter izpolnjujejo enega izmed pogojev naštetih za osebe v 3. in 4. alineji 9. člena tega Statuta.
Za pridruženega člana veljajo naslednje omejitve:
■=> ne more kandidirati za posamezne sindikalne funkcije,
■=> pravno pomoč koristi samo v obliki nasvetov ali mnenj.

19. člen

Član SMO, ki meni, da so mu kršene pravice in možnosti enakopravnega koriščenja ugodnosti iz 17. in 18. člena tega Statuta, lahko naslovi pisno pritožbo na SMO.
O pritožbi odloča PSMO na svoji redni seji in o odločitvi pisno obvesti člana.

IV. ORGANI SINDIKATA MINISTRSTVA ZA OBRAMBO

20. člen

Organi SMO so:
■=> občni zbor (OZ),
■=> konferenca SMO (KSMO),
■=> predsedstvo SMO (PSMO),
■=> nadzorni odbor SMO (NO).
OZ je najvišji organ SMO, ki ga skliče PSMO predvidoma vsako peto leto. OZ sestavljajo vsi člani SMO.

21. člen

Občni zbor:
■=> sprejme poročilo o delovanju SMO v petletnem obdobju,
■=> sprejme srednjeročne programske usmeritve za delovanje SMO

22. člen

Šteje se, da je OZ sklepčen, če je na seji prisotna več kot polovica vseh povabljenih članov OZ. Po 30 minutah po napovedanem začetku dela pa je sklepčnost podana, če je prisotnih najmanj 20% članov OZ.
Posamezni sklepi in pobude so sprejeti, če zanje glasuje najmanj polovica vseh prisotnih članov OZ.

KONFERENCA SMO

23. člen

KSMO je najvišji organ sindikata in je (v svojem bistvu) najvišje strokovno posvetovalno in usklajevalno telo SMO. Sklicuje se najmanj enkrat letno.
KSMO sestavljajo:
■=> vsi sindikalni zaupniki,
■=> administrativno tehnično osebje, ki zagotavlja ažurno in strokovno delovanje SMO.
Na seje so poleg članov KSMO lahko vabljeni tudi:
■=> predsedniki in člani posameznih komisij in delovnih teles SMO,
■=> člani nadzornega odbora SMO,
■=> drugi člani SMO na predlog predsednika ali članov KSMO.
Vse funkcionarje SMO se voli za mandat 5 let in so lahko večkrat izvoljeni.

24.člen

Glasovalno pravico imajo člani KSMO, ki so navedeni v 1. alineji 2. odstavka 23. člena tega Statuta.

25. člen

Šteje se, da je KSMO sklepčna, če je na seji prisotna več kot polovica vseh povabljenih članov KSMO. Po 30 minutah po napovedanem začetku dela pa je sklepčnost podana, če je prisotnih najmanj 20% članov KSMO.
Posamezni sklepi in pobude so sprejeti, če zanje glasuje najmanj polovica vseh prisotnih članov KSMO.

26. člen

KSMO samostojno:
■=> potrdi rezultate opravljenih volitev za novi mandat. ■=> sprejme pravila delovanja SMO,
■=> voli predsednika SMO,
■=> imenuje podpredsednika SMO,
■=> imenuje člane predsedstva SMO,
■=> imenuje člane pogajalskih skupni,
■=> imenuje člane posameznih komisij in delovnih teles ■=> imenuje člane NO,
■=> sprejme letni program in finančni načrt SMO.
Predsedstvo SMO je izvršilno-operativni organ SMO.

27.člen

PREDSEDSTVO SMO
Predsedstvo SMO sestavlja 9 članov:
■=> predsednik SMO,
■=> podpredsedniki SMO,
■=> generalni sekretar SMO,
■=> izvršni sekretarji SMO,
■=> imenovani člani KSMO.
Predsedstvo lahko imenuje tudi pooblaščene osebe za opravljanje strokovnih nalog.

28. člen

Naloge in pristojnosti PSMO so:
■=> usklajuje delovanje SMO z aktivnostmi sindikalne centrale,
■=> odloča o preliminarnih dogovorih in oblikovanju sporazumov o sodelovanju z drugimi sindikati v okviru MO RS oziroma obrambnega resorja,
■=> predlaga sprejem pravilnikov in drugih aktov SMO, če s tem statutom ni drugače določeno,
■=> sprejema sklepe in oblikuje stališča in predloge k zakonom in podzakonskim predpisom s področja obrambnega resorja,
■=> daje pobude sindikalni centrali za sprožitev postopkov pred ustavnim sodiščem,
■=> oblikuje usmeritve za delovanje predstavnikov SMO v pogajalskih skupinah za javno upravo in javni sektor,
■=> spremlja izvajanje sklenjenih pogodb ter poroča KSMO,
■=> sklicuje seje KSMO in vodi finančne zadeve v skladu s Pravilnikom o finančno- materialnem poslovanju,
■=> odloča o posameznih skupnih in usklajenih aktivnostih za urejanje ekonomskega in socialnega položaja članov SMO,
■=> zagotavlja obveščenost članstva o svojih sklepih in aktivnostih,
■=> se vključuje v aktivnosti sindikalne centrale in v pogajanja z delodajalci,
■=> sprejema vsebino pogodb o pogojih zagotavljanja sindikalnega dela z delodajalcem,
■=> oblikuje druga stališča, ugotovitve in zahteve s področja svojih temeljnih pristojnosti ter
■=> sprejema druge sklepe in odločitve, pomembne za uresničevanje temeljnih ciljev delovanja SMO.

29. člen

Vodenje materialno finančnega poslovanja je v pristojnosti generalnega sekretarja.
Za strokovno izvajanje nalog s področja finančnega poslovanja SMO in nudenja strokovne administrativno-tehnične podpore se lahko sklene pogodba z zunanjim strokovnim izvajalcem.
Zunanjega strokovnega izvajalca na predlog predsednika SMO potrdi PSMO.

NADZORNI ODBOR

30. člen

Nadzorni odbor šteje pet članov in opravlja naslednje naloge:
■=> nadzira izvajanje predpisov SMO s področja ravnanja s financami SMO,
■=> opozarja na ugotovljena odstopanja do sprejetih pravil in določi roke za odpravo pomanjkljivosti,
■=> izvaja notranje revidiranje finančno-materialnega poslovanja SMO kot pravne osebe in predlaga ukrepe za odpravo pomanjkljivosti,
■=> kontrolira letne obračune SMO,
■=> o svojih ugotovitvah enkrat letno poroča PSMO in KSMO,
■=> stališča in sklepe sprejema z večino glasov članov NO.
Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani PSMO.
Nadzorni odbor izmed svojih članov izvoli predsednika in njegovega namestnika.

Statutarno - volilna komisija SMO

31. člen

KSMO na predlog predsednika SMO imenuje člane Statutarno- volilne komisije.
Naloga komisije je, da skrbi za pravočasno pripravo sprememb in dopolnitev statuta in ostalih aktov s katerimi se podrobneje opredeli delovanje organov SMO ter, da skrbi za pravilno izvajanje volitev v organe SMO.

SINDIKALNI ZAUPNIKI

32. člen

Sindikalni zaupniki (SZ) so temeljni nosilci sindikalnih aktivnosti v sindikalnih pisarnah in opravljajo naslednje naloge:
■=> zastopajo, predstavljajo in varujejo interese članstva,
■=> informirajo člane o sklepih, predsedstva in KSMO,
■=> sodelujejo v postopkih uveljavljanja pravic, obveznosti in odgovornosti članov sindikata iz delovnih razmerij in v postopkih varstva njihovih pravic,
■=> sodelujejo v delu organov, ko gre za uresničevanje specifičnih interesov članov,
■=> spremljajo uresničevanje določil zakonov in drugih predpisov, ki vplivajo na delovnopravni status članov sindikata in drugih zaposlenih,
■=> vodijo in sodelujejo v aktivnosti v zvezi s pripravo in organiziranjem načrtovanih zakonitih oblik pritiska na delodajalca za uveljavljanje pravic zaposlenih,
■=> sodelujejo v aktivnostih organov, predsedstva in KSMO,
■=> dolžni so se udeleževati sej in izobraževanj KSMO,
■=> opravljajo druge naloge, ki jih sprejme PSMO ali KSMO.

33. člen

Sindikalnega zaupnika imenuje PSMO izmed članov SMO, ki izkažejo pripravljenost za sindikalno delo v delovni sredini.
PSMO o imenovanju člana za sindikalnega zaupnika obvesti delodajalca.
Za sindikalnega zaupnika ne more biti imenovan član, ki je hkrati član drugega sindikata v obrambnem resorju.

34. člen

Organi SMO varujejo delovno in osebnostno nedotakljivost sindikalnega zaupnika skladno z zakoni, Kolektivno pogodbo za JS (KPJS), Kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti (KPND), in pogodbo o pogojih dela SMO:
■=> med opravljanjem sindikalne funkcije in drugih sindikalnih nalog,
■=> z brezplačno pravno, denarno in drugo pomočjo, v sporih z delodajalcem, ki nastanejo zaradi opravljanja sindikalnih nalog.

I. VOLITVE V SMO

35. člen

Priprava in potek volitev se podrobneje predpiše s sklepom PSMO skladno z določili
2. točke 26. člena tega statuta.
Pri kandidacijskih in volilnih postopkih na ravni SMO se upoštevajo zlasti naslednji kriteriji:
■=> polnopravno članstvo v SMO,
■=> ugled in zaupanje med člani SMO,
■=> strokovnost in usposobljenost kandidata za prevzem predlagane funkcije,
■=> dosedanje vključevanje v aktivnosti in uveljavljanje interesov SMO ter njihovih članov,
■=> sprejemanje programa SMO ter izoblikovan pogled na načine njihovega uveljavljanja,
■=> sposobnost zaznavanja in definiranja realnih problemov, organiziranja in vodenja demokratične razprave in pripravljenost za sprejemanje argumentiranih predlogov in stališč članov SMO kot tudi drugih sindikatov, ki delujejo v okviru javne uprave in javnega sektorja,
■=> predlog programske usmeritve za mandatno obdobje.

36. člen

SMO deluje javno in o svojem delu obvešča člane preko spletnih strani SMO, intraneta MO RS in drugih neposrednih oblik obveščanja članov.
V vseh objavah SMO se navede, da podana stališča v ničemer ne odražajo stališča MO ali SV.
Odločitev o obliki ter vsebini intranetnih in internetnih straneh sprejme PSMO.

III. FINANCIRANJE

37. člen

Financiranje in namenska poraba sredstev sta urejena s Pravilnikom o finančno- materialnem poslovanju.
Letno finančno poročilo in letno poslovno poročilo ter finančni načrt za prihodnje leto izdela generalni sekretar. Predlog načrta dela se korespondenčno po e-pošti uskladi med člani KSMO. Končni predlog se sprejme na redni seji KSMO.

38. Člen

SMO je neprofitna sindikalna organizacija, ki svojo dejavnost financira:
^ s sredstvi sindikalne članarine,
^ s prihodki od iz naslova evropskih ali državnih projektov in ^ z drugimi neprofitnimi prihodki.
Članarina se plačuje v višini 0,75% od neto plače zaposlenega, nadomestil ali drugih prejemkov članov.
Služba za računovodstva MORS odvaja del članarine iz prejšnjega odstavka na:
^ TRR SMO,
■=> TRR sindikalne centrale.
Višina članarine je določena s Statutom SMO, razdelitev sredstev pa s Pravilnikom o finančno materialnem poslovanju.

39. člen

Pridruženi člani s statusom upokojenca, začasno brezposelne osebe oz. zaposleni kje drugje plačujejo svojo članarino neposredno na TRR SMO.
Višino članarine za pridružene člane iz zgornjega odstavka določi PSMO.
Upokojenci, ki prejemajo varstveni dodatek, so oproščeni obveznega plačila članarine. Članarino lahko plačajo, če sami tako želijo.
Za pridružene člane iz 4. alineje 9. člena tega statuta veljajo določila drugega odstavka 38. člena tega statuta. Pridruženi član se je dolžan v računovodstvu svojega delodajalca dogovoriti za potrebne administrativno-tehnične rešitve za zagotovitev odvajanja določene višine od njegovega osebnega dohodka v skladu z določili 3. in 4. odstavka 38. člena tega statuta.

40. člen

Vračilo preplačane članarine je dopustno v primeru, ko je bila le ta dokazano odvedena od osebnega dohodka zaradi napake na strani SMO oziroma zaradi napake na strani pristojne službe delodajalca.

41. člen

SMO lahko za uresničevanje svojih nalog ustanovi namenske sklade. Sklep o ustanovitvi namenskih skladov vsebuje naziv, namen, vire sredstev, merila za uporabo ter organ upravljanja s skladom.

42. člen

Članu SMO se lahko na podlagi sklepa PSMO podeli nagrada ali priznanje. O obliki nagrade se sprejme sklep na redni seji PSMO.

V. STATUSNE DOLOČBE

43. člen

SMO je reprezentativni sindikat in pravna oseba.
SMO ima svoj žig in TRR. Žig je okrogle oblike, premera 32 mm in z naslednjo vsebino:
■=> na obodu: Sindikat ministrstva za obrambo,
■=> v sredini: logotip SMO,
■=> spodaj v sredini zaporedna številka žiga.
PSMO izdela listo oseb, ki hranijo posamezni žig, ali na drugačen način nedvoumno določijo, kdo lahko uporablja žig z določeno številko.
PSMO imenuje 4 pooblaščene osebe za opravljanje naloge po Pogodbi o zagotavljanju pogojev za delo SMO iz strani MO in SV.
PSMO imenuje 5 pooblaščenih osebe, podpisnike tekočih dokumentov. Za podpisovanje osnovnih predpisov in pravilnikov, pogodb o zagotavljanju dela sindikata, kolektivnih pogodb in dogovorov z delodajalci je pristojen predsednik SMO oz. od njega pooblaščena oseba.

44. člen

Na dan uveljavitve tega statuta prenehajo delovati naslednje OO SMO:
■=> 1. Specialna brigade MORiS (1.SPBR MORis), ■=> Dolenjske pokrajine (DP),
■=> Gorenjske pokrajine (GP),
■=> Generalštaba SV (GŠSV),
■=> Južno Primorske pokrajine (JPP),
■=> Severno Primorske pokrajine (SPP),
■=> Upravne službe in organi (USO),
■=> Vzhodno štajerske pokrajina (VŠP),
■=> Zahodno štajerske pokrajine (ZŠP),
■=> Ljubljanske pokrajina (LP).
O drugačni organiziranosti SMO odloča KSMO.

45. člen

Statut SMO je bil sprejet dne 07. 11. 2013. v Cerkljah ob Krki in začne veljati s 01. 01. 2014. Spremembe in dopolnitve so bile sprejete 1. 10. 2015 v Sežani.

Darko Milenkovič Predsednik

Podatki o SMO

Sindikat Ministrstva za Obrambo

  • Dejavnost: Dejavnost sindikatov
  • Davčna številka: 90213033
  • Naslov: Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana
  • E-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Odnosi z javnostmi

Marjan LAH

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. GSM:040 792 528