Spoštovani!

Kot smo že poročali se je Vrhovno sodišče RS (VS RS)  odločilo zaradi pojavljanja večjega števila tožb v tej smeri, da  bo za pravno mnenje oz. razlago prava EU povprašalo Sodišče Evropske unije (v nadaljevanju: SEU), med drugim je Sindikat MO o tem že dobil ugodno sodbo v letu 2019, takrat pa je o smiselno podobnih vprašanjih sprožil tudi prvi postopek po Zakonu o kolektivnih tožbah. VS RS je na SEU poslalo predhodno vprašanje in od SEU terjalo razlago, ali bi morala REPUBLIKA SLOVENIJA (Ministrstvo za obrambo) ure, ko je bil pripadnik SV v stalni pripravljenosti na delovnem mestu, v celoti všteti v delovni čas in mu jih posledično plačati kot redne ure oziroma nadure. Ob tem se je sklicevalo na sodbo SEU št. C-303/98. Omenjena sodba SEU je bila pozitivna za delavce v določenih socialnih oziroma zdravstvenih zavodih ter službah reševanja, povezana pa je bila na problematiko dežurstev in pripravljenosti.

Dne 15.07.2021 je Sodišče EU javno objavilo svojo odločitev bistvene povzetke objavljamo v nadaljevanju:

Povezava na odločitev Sodišče EU Sodba sodišča EU, številka C-742/19 z dne 15. 7. 2021

Sodišče EU o uporabi Direktive o delovnem času (Direktiva 2003/88/ES) na področju vojaške dejavnosti

 Poudarki:

 • vsakdanje delo v vojaški službi nima posebnih značilnosti, ki bi nasprotovale običajnemu načrtovanju delovnega časa, vse dokler se te dejavnosti ne opravljajo v okviru vojaške operacije, vključno z neposredno pripravo nanjo
 • obdobje razpoložljivosti za delo, odrejeno vojaški osebi, ki pomeni njeno neprekinjeno prisotnost na delovnem mestu, kadar to delovno mesto ne sovpada z njenim prebivališčem, je šteti za delovni čas
 • obdobje razpoložljivosti za delo, v katerem mora biti vojaška oseba prisotna v vojašnici, v katero je razporejena, vendar tam ne opravlja dejanskega dela, se lahko plača drugače, kot obdobje razpoložljivosti za delo, v katerem ta oseba dejansko opravlja delo.

 

O čem je Sodišče EU odločalo

Sodišče EU je sodbo izdalo glede dveh vprašanj slovenskega Vrhovnega sodišča, in sicer:

- ali se 2. člen Direktive 2003/88/ES uporablja tudi za delavce, ki delajo na obrambnem področju oziroma vojaške osebe, ki opravljajo stražo v mirnodobnem času,
- ali določba 2. člena Direktive 2003/88/ES nasprotuje nacionalni ureditvi, po kateri se pripravljenost za delo delavcev, ki delajo na vojaškem področju na delovnem mestu ali na določenem kraju (ne pa doma) oziroma prisotnost vojaških oseb, ki delajo na obrambnem področju v času straže, ko sicer te vojaške osebe ne opravljajo dejanskega dela, morajo pa biti fizično prisotne v vojašnici, ne všteva v delovni čas.

Predhodni postopek v RS

podčastnik slovenske vojske, je od februarja 2014 do julija 2015 opravljal „stražarsko službo“ neprekinjeno sedem dni na mesec. Med to službo, ki je zajemala tako obdobja, v katerih je moral opravljati dejanski nadzor, kot tudi obdobja, v katerih je moral le biti na razpolago svojim nadrejenim, je bil  dosegljiv in ves čas prisoten v vojašnici, v katero je bil razporejen.

Ministrstvo za obrambo je menilo, da je treba kot delovni čas za vsak tak dan „stražarske službe“ šteti le osem ur, tako da je  za teh osem delovnih ur izplačalo redno plačo, za preostale ure pa le dodatek za stalno pripravljenost v višini 20 % osnovne plače.

Tožba, ki jo je vložil  podčastnik in s katero je predlagal, naj se mu kot nadure izplačajo ure, ko med „stražarsko službo“ ni opravljal nobenega dejanskega dela za svojega delodajalca, ampak je moral biti na razpolago svojim nadrejenim, je bila zavrnjena na prvi stopnji in v pritožbenem postopku.

Presoja Sodišča EU: uporaba direktive

Sodišče je specifično v zvezi z dejavnostmi, ki jih opravljajo vojaške osebe, poudarilo zlasti, da dejavnosti, ki so povezane z upravno službo, vzdrževalno službo, službo za odpravo škode, zdravstveno službo ter s službami za ohranjanje javnega reda in pregon kršitev, kot take nimajo posebnih značilnosti, ki bi nasprotovale vsakršnemu načrtovanju delovnega časa, pri katerem bi se upoštevale zahteve, ki jih narekuje Direktiva 2003/88, vsaj dokler se te dejavnosti ne opravljajo v okviru vojaške operacije, vključno z neposredno pripravo nanjo.

Sodišče pa je, nasprotno, presodilo, da se navedena direktiva ne uporablja:

 • za dejavnosti vojaških oseb in zlasti za njihovo stražo, kadar te dejavnosti potekajo v okviru začetnega usposabljanja teh oseb, operativnega urjenja ali operacij, ki vključujejo vojaško posredovanje oboroženih sil, ne glede na to, ali se te operacije stalno ali občasno odvijajo znotraj ali zunaj meja zadevne države članice;
 • za vojaške dejavnosti, ki so tako posebne, da zanje sistem rotacije zaposlenih, ki bi omogočal zagotoviti spoštovanje zahtev navedene direktive, ni primeren;
 • kadar je razvidno, da se vojaška dejavnost opravlja v okviru izrednih dogodkov, katerih resnost in obseg zahtevata sprejetje ukrepov, ki so nujni za zaščito življenja, zdravja in varnosti skupnosti ter katerih dobra izvedba bi bila ogrožena, če bi bilo treba upoštevati vsa pravila, določena z navedeno direktivo;
 • kadar bi se uporaba te direktive za tako dejavnost z naložitvijo dolžnosti zadevnim organom, da uvedejo sistem rotacije ali načrtovanja delovnega časa, lahko izvedla le v škodo dobre izvedbe vojaških operacij v pravem pomenu besede.

Presoja Sodišča EU: plačilo

Na drugem mestu je Sodišče poudarilo, da je treba ob predpostavki, da se Direktiva 2003/88 v obravnavanem primeru uporablja, obdobje razpoložljivosti za delo, odrejeno vojaški osebi, ki pomeni njeno neprekinjeno prisotnost na delovnem mestu, kadar to delovno mesto ne sovpada z njenim prebivališčem, šteti za delovni čas. Vendar ker način plačila delavcev za obdobja razpoložljivosti za delo spada na področje uporabe nacionalnega prava, in ne Direktive 2003/88, ta direktiva ne nasprotuje temu, da se obdobje razpoložljivosti za delo, v katerem mora biti vojaška oseba prisotna v vojašnici, v katero je razporejena, vendar tam ne opravlja dejanskega dela, plača drugače kot obdobje razpoložljivosti za delo, v katerem ta oseba dejansko opravlja delo.

Priporočilo za člane

Na podlagi podane odločitve Sodišča EU bo tako Vrhovno sodišče RS, v reviziji sprejelo odločitev. Takoj ko bo znana razsodba Vrhovnega sodišča RS, vas bomo o tem obveščali in vam podali nadaljnje usmeritve ter vas usmerili na pravno pomoč, zato vas, naprošamo, da nas spremljate.

Pred Vrhovnim sodiščem Republike Slovenije je bilo v letu 2019 izpostavljeno pravno vprašanje, ali lahko pripadnik SV zahteva izplačilo ur, ko je bil v pripravljenosti na delo na delovnem mestu, kot plačilo nadur. V SMO menimo, da upravičeno zahteva mesečno razliko med izplačanimi urami pripravljenosti za delo (v višini 20 % ume postavke osnovne plače), in da se ti zneski za te ure pripravljenosti, obračunajo v višini 130 % ume postavke osnovne plače (to je v višini vrednosti nadure), saj mora biti ves čas prisoten na delovnem mestu in na razpolago delodajalcu.

Vrhovno sodišče RS se je odločilo, da bo za pravno mnenje oz. razlago prava EU povprašalo Sodišče Evropske unije (v nadaljevanju: SEU). Tako je na SEU poslalo predhodno vprašanje in od SEU terjalo razlago, ali bi morala REPUBLIKA SLOVENIJA (Ministrstvo za obrambo) ure, ko je bil pripadnik SV v stalni pripravljenosti na delovnem mestu, v celoti všteti v delovni čas in mu jih posledično plačati kot redne ure oziroma nadure. Ob tem se sklicuje na sodbo SEU št. C-303/98. Omenjena sodba SEU je bila pozitivna za delavce v določenih socialnih oziroma zdravstvenih zavodih ter službah reševanja, povezana pa je bila na problematiko dežurstev in pripravljenosti.

Direktiva 89/391/EGS, ki ureja uvajanje ukrepov za spodbujanje izboljšav varnosti in zdravja delavcev pri delu, v drugem odstavku 2. člena določa, da se direktiva ne uporablja tam, kjer ji posebne značilnosti nekaterih posebnih dejavnosti javnih služb, kakršne so oborožene sile ali policija, ali nekaterih posebnih dejavnosti v službah civilne zaščite, neizogibno nasprotujejo.

Ker Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Delovni in socialni oddelek) meni, da iz dosedanje sodne prakse SEU ni razvidno povsem jasno stališče o tem, ali se glede na 1. člen Direktive 2003/88/ES (in v povezavi z Direktivo 89/311/EGS) 2. člen te Direktive uporablja tudi za delavce, ki (glede na formulacijo našega zakona - ZObr) delajo na obrambnem področju oziroma vojaške osebe v mirnodobnem času je zahtevalo od SEU, da odgovori na izpostavljeni pravni vprašanji, in sicer:

- ali se 2. člen Direktive 2003/88/ES uporablja tudi za delavce, ki delajo na obrambnem področju, oziroma vojaške osebe, ki opravljajo stražo v mirnodobnem času,

- ali določba 2. člena Direktive 2003/88/ES nasprotuje nacionalni ureditvi, po kateri se pripravljenost za delo delavcev, ki delajo na vojaškem področju na delovnem mestu ali na določenem kraju (ne pa doma), oziroma prisotnost vojaških oseb, ki delajo na obrambnem področju v času straže, ko sicer te vojaške osebe ne opravljajo dejanskega dela, morajo pa biti fizično prisotne v vojašnici, ne všteva v delovni čas?

O zgoraj navedenih bistvenih vprašanjih bo SEU izdalo odločitev v četrtek, 15. julija 2021. V SMO pričakujemo, da bo odločitev SEU v korist tako pripadnikom SV, kot tudi vsem ostalim zaposlenim na obrambnem področju, o čem vas bomo tudi takoj in sproti obveščali.

 

Postopki SMO v primeru pozitivnega razpleta odločitve SEU:

V SMO bomo pozvali MO, da pristopi k odpravi krivic in da povrne zaposlenim ustrezno razliko v plači. V primeru, da se MO ne bo odzvalo, bomo oškodovane člane SMO pozvali, da pristopijo k individualnim delovnim sporom in jim nudili vso potrebno pravno pomoč.

Prijavite se na spremljanje novice 

Vlada RS je tako s spremembo uredbe o delovnem času v organih državne uprave omogočila MO odpravo neenakosti pri odrejanju delovnega časa med upravnim delom MO, OVS in SV.

 

Spomnimo, da je SMO 08. 01. 2019 na ministra in državnega sekretarja ponovno naslovil zahtevo v kateri ju je pozval, da se v MO vendarle odpravi neenakost pri odrejanju delovnega časa.

 

Vlada RS je tako dne 29. 05. 2019 vsem reprezentativnim sindikatom JS posredovala predlog spremembe uredbe v kateri je predlagan nov začetek delovnega časa določen med 7.00 in 9.00, konec delovnega časa pa med 15.00 in 17.30. Posledično se spreminja tudi 10. člen uredbe, ki ureja premakljiv delovni čas in obvezno prisotnost v vladnih službah, ministrstvih in organih v sestavi ministrstev. Obvezna prisotnost javnega uslužbenca na delovnem mestu bo po novem od 9.00 do 15.00.

 

 

Dne 02. 07. 2019 smo s strani ministra g. Karla Erjavca prejeli odgovor, ki glasi:
»V zvezi z vašo zahtevo za izenačitev delovnega časa v Ministrstvu za obrambo vas obveščamo, da nas je Ministrstvo za javno upravo obvestilo (v nadaljevanju: MJU), da so prejeli naš dopis št. 020-67/2019-6 z dne 20. 3. 2019, s katerim smo jih zaprosili za soglasje k drugačni določitvi začetka in konca premakljivega delovnega časa.

 

Nadalje so pojasnili, da je v postopku obravnave na Vladi Republike Slovenije sprememba Uredbe o delovnem času v organih državne uprave (Uradni list RS, št. 115/07, 122/07 – popr., 28/16 in 40/17), ki bo drugače uredila premakljiv delovni čas. V predlogu sprememb citirane uredbe je predlagan začetek premakljivega delovnega časa med 7.00 in 9.00 uro, konec delovnega časa pa med 15.00 in 17.30 uro.«

 

 

Dne 04.07.2019 je tako Vlada RS  spremenila uredbo o delovnem času v organih državne uprave. Z njo drugače ureja premakljiv delovni čas in posledično tudi obvezno prisotnost v vladnih službah, ministrstvih in organih v sestavi ministrstev. Uredba po novem začetek delovnega časa določa med 7. in 9. uro, konec delovnega časa pa med 15. uro in 17.30.
Posledično se spreminja tudi del uredbe, ki ureja obvezno prisotnost javnega uslužbenca na delovnem mestu, ki bo po novem od 9. do 15. ure.

 

 

Doslej veljavna uredba je začetek delovnega časa določala med 7.30 in 9. uro, konec delovnega časa pa med 15.30 in 17.30 oziroma v petek med 14.30 in 16.30. Obvezna prisotnost ob petkih ostaja nespremenjena.

 

 

Predlagane spremembe uredbe ne spreminjajo dnevne delovne obveznosti, saj še vedno velja, da dnevna delovna obveznost traja praviloma osem ur, razen v organih, ki nimajo petdnevnega tedenskega delovnika, so zapisali v sporočilu po seji vlade.

 

 

Dodali so, da je kljub spremenjenemu trajanju obvezne prisotnosti na delovnem mestu in premakljivemu delovnem času predstojnik organa dolžan organizirati delovni proces tako, da bo upoštevan poslovni čas, ki ga določa uredba o upravnem poslovanju, ter uradne ure, ki so določene v tej uredbi.

 

 

Če bodo predstojniki organov ocenili, da je zaradi organiziranja uradnih ur za stranke ali zaradi narave dela (informacijska podpora, komunikacije in podobno), ki mora biti opravljeno izven okvirov, ki jih po novem določa uredba, treba določiti premakljiv začetek in konec delovnega časa drugače, bodo lahko ponovno zaprosili za soglasje ministra, pristojnega za javno upravo, za drugačno določitev premakljivega delovnega časa.

 

V sporočilu so še pojasnili, da se s spremembo uredbe ureditev delovnega časa v organih državne uprave v Sloveniji približuje trendom v drugih državah članicah EU, z namenom spodbujanja ravnovesja med poklicnim in zasebnim življenjem javnih uslužbencev.

Dne 02. 07. 2019 smo s strani ministra g. Karla Erjavca prejeli odgovor, ki ga objavljamo v celoti:

 

 

»V zvezi z vašo zahtevo za izenačitev delovnega časa v Ministrstvu za obrambo vas obveščamo, da nas je Ministrstvo za javno upravo obvestilo (v nadaljevanju: MJU), da so prejeli naš dopis št. 020-67/2019-6 z dne 20. 3. 2019, s katerim smo jih zaprosili za soglasje k drugačni določitvi začetka in konca premakljivega delovnega časa.

 

 

Nadalje so pojasnili, da je v postopku obravnave na Vladi Republike Slovenije sprememba Uredbe o delovnem času v organih državne uprave (Uradni list RS, št. 115/07, 122/07 – popr., 28/16 in 40/17), ki bo drugače uredila premakljiv delovni čas. V predlogu sprememb citirane uredbe je predlagan začetek premakljivega delovnega časa med 7.00 in 9.00 uro, konec delovnega časa pa med 15.00 in 17.30 uro

 

 

S spoštovanjem,

Karl Erjavec minister

 

 

Kronologija podane zahteve in odgovorov :

 

Sindikat Ministrstva za obrambo (SMO) je dne 08. 01. 2019 na ministra naslovil zahtevo s katero zahtevamo, da se v celotnem MO izvede izenačitev delovnega časa. V zahtevi smo navedli, da že vrsto let opozarjamo na neenakost odrejanja pričetka delovne obveznosti med upravnim delom MO, OVS in SV. Vse dosedanje ministre smo do sedaj seznanjali in jim ponujali rešitve, katere ne glede na zaveze in obljube nikoli niso bile uresničene. Ker je v upravnem delu MO vse več nezadovoljstva zaradi neenakosti vas pozivamo, da to neenakost tudi odpravite.
Namreč, na podlagi Ukaza Načelnika GŠ se je v strukturah SV uredil premakljiv delovni čas s pričetkom od 07.00 ure dalje. Enako smo zahtevali tudi za upravni del, potrebno bi bilo zgolj v Pravilniku o delovnem času urediti spremembo, ki jo glede na določila ZObr zaradi drugačnosti do ostalih ministrstev lahko uredite. Omenjeni pravilnik je akt, ki ga potrjujete vi, kot resorni minister in v ničemer ne bi kršili Uredbo o delovnem času VRS. Vsekakor bi takšen korak z veseljem pozdravili ne zgolj v SMO temveč tudi vsi zaposleni.
Skratka, predlagali smo in od vas zahtevamo enako pričetek fiksnega ali premakljivega delovnega časa od 07.00 uredi brez izjem.

 

 

Dne 15. 01. 2019 smo na našo zahtevo s strani DS g. dr. Klemna Grošlja prejeli naslednji odgovor:

 

 

»Prejeli smo dopis, citiran v zvezi, s katerim ponovno opozarjate na neenakost odrejanja pričetka delovne obveznosti zaposlenim v upravnem delu ministrstva in GŠSV ter predlagate enak pričetek fiksnega ali premakljivega delovnega časa od 7.00 ure brez izjem.

Ugotavljamo, da smo vam že v letu 2017 z dopisom št. 101-2/2017-76 z dne 11. 12. 2017 posredovali odgovor, v katerem smo vam pojasnili razloge, zakaj vašemu predlogu, da bi v upravnemu delu ministrstva spremembo delovnega časa lahko uredili zgolj s spremembo internega akta, ki ureja poslovni čas, uradne ure in delovni čas Ministrstva za obrambo z organi v sestavi, ni mogoče ugoditi.

Ne glede na navedeno pa vas, obveščamo, da bomo vašo pobudo ponovno proučili.«

 

 

Dne 01. 4. 2019 je SMO ponovno posredoval odgovor na posredovano stališče MO z dne 15.01.2019 v katerem smo še dodatno argumentirali našo zahtevo in ob zaključku zapisali:

 

»V koliko bo potrebno, SMO ne bo omahoval, da skupaj z ZSSS in drugimi sindikalnimi organizacijami v EU, v okviru sindikalnega dela opozori na dejstvo, da zaposleni nimajo varnega delovnega okolja v skladu z direktivami EU in da Vlada RS neenotno, parcialno ureja delovni čas javnih uslužbencev.«

Na ministra za obrambo in državnega sekretarja je sindikat ministrstva za obrambo dne 09.1.2019 ponovno naslovil zahtevo v kateri ju je pozval, da se v MO vendarle odpravi neenakost pri odrejanju delovnega časa. Odgovor MO na našo zahtevo- pobudo objavljamo v nadaljevanju:


 

 

Številka: 101-2/2019-5
Datum: 15. 01. 2019

 

 

Zadeva: Neenakost pri odrejanju delovnega časa
Zveza: Vaš dopis št. MO/GŠ 04/19 z dne 8. 1. 2019

 

 

Spoštovani,

prejeli smo dopis, citiran v zvezi, s katerim ponovno opozarjate na neenakost odrejanja pričetka delovne obveznosti zaposlenim v upravnem delu ministrstva in GŠSV ter predlagate enak pričetek fiksnega ali premakljivega delovnega časa od 7.00 ure brez izjem.

 

 

Ugotavljamo, da smo vam že v letu 2017 z dopisom št. 101-2/2017-76 z dne 11. 12. 2017 posredovali odgovor, v katerem smo vam pojasnili razloge, zakaj vašemu predlogu, da bi v upravnemu delu ministrstva spremembo delovnega časa lahko uredili zgolj s spremembo internega akta, ki ureja poslovni čas, uradne ure in delovni čas Ministrstva za obrambo z organi v sestavi, ni mogoče ugoditi.

 

 

Ne glede na navedeno pa vas, obveščamo, da bomo vašo pobudo ponovno proučili.

S spoštovanjem,

 

dr. Klemen Grošelj državni sekretar

Poslano:
– naslovniku na e-naslov,
– Kabinet ministra.

Na ministra in državnega sekretarja je sindikat ministrstva za obrambo ponovno naslovil zahtevo v kateri ju pozivamo, da se v MO vendarle odpravi neenakost pri odrejanju delovnega časa. Dopis je v celoti objavljen v nadaljevanju sporočila:

 

Že vrsto let opozarjamo na neenakost odrejanja pričetka delovne obveznosti med upravnim delom MO, OVS in SV. Vse vaše predhodnike-ce smo seznanjali in ponujali rešitve, katere ne glede na zaveze in obljube nikoli niso uresničene. Ker je v upravnem delu MO vse več nezadovoljstva zaradi neenakosti vas pozivamo, da to neenakost tudi odpravite.

 

 

Namreč, na podlagi Ukaza Načelnika GŠ se je v strukturah SV uredil premakljiv delovni čas s pričetkom od 07.00 ure dalje. Enako smo zahtevali tudi za upravni del, potrebno bi bilo zgolj v Pravilniku o delovnem času urediti spremembo, ki jo glede na določila ZObr zaradi drugačnosti do ostalih ministrstev lahko uredite. Omenjeni pravilnik je akt, ki ga potrjujete vi, kot resorni minister in v ničemer ne bi kršila Uredbo o delovnem času VRS. Vsekakor bi takšen korak z veseljem pozdravili ne zgolj v SMO temveč tudi vsi zaposleni.

 

Skratka, predlagali smo in od vas zahtevamo enako pričetek fiksnega ali premakljivega delovnega časa od 07.00 uredi brez izjem.

 

Lep pozdrav.

Sindikat vojakov in uslužbencev MO - Novosti

NE SPREGLEJTE !

 • 30.november . 2021

  Zahteva po novih usmeritvah in poenotenem ravnanju v primeru stika s COVID 19 za zaposlene v MO – odgovor MO

  Dne 11.11.2021 smo na vodstvo MO naslovili zahtevo glede obvezne usmeritve za ravnanje v primeru okužbe, suma na okužbo ali visoko rizičnega stika zaposlenih v kateri smo zapisali: Z dokumentom 181-2/2020-134 z dne 24.11.2020 Obvezne usmeritve za ravnanje v primeru okužbe, suma na okužbo ali visoko rizičnega stika zaposlenih na NOE MORS z virusom SARS-CoV-2 (COVID-19), so do potankosti razdelani…
 • 16. nov . 2021

  Pojasnila MO zaradi neizplačila dodatka za stavko

  984
  Seznanjamo vas s pojasnili MO, ki smo jih zahtevali zaradi neizplačila dodatka za stavko! SINDIKAT MINISTRSTVA ZA OBRAMBO Dalmatinova 4 1000 Ljubljana e-naslov: info@sindikatmors.si Številka: 101-2/2021-109 Datum: 15. 11. 2021 Zadeva: Neizplačan dodatek za stavko - odgovor Zveza: Vaš dopis z dne 15. 11. 2021 (IRDG št. 101-2/2021-108) Spoštovani, prejeli smo vaš dopis, citiran v zvezi, s katerim…
 • 15. nov . 2021

  Neizplačan dodatek za stavko - zahteva po ponovnem pojasnilu

  573
  ZVEZA: - Naš dokument št. 101-2/2021-85 z dne 14. 9. 2021 Vaš dopis št. 101-2/2021-87 z dne 21. 09. 2021 Neizplačilo dodatka za prepoved stavke- odgovor Na podlagi našega poziva citiranega iz zveze, s katerim smo vas pozvali, da nam pojasnite, zakaj vojaškim osebam ni bil izplačan dodatek zaradi prepovedi stavke pri izplačilu plače dne 14. 9. 2021, za mesec avgust 2021 in vašega odgovora…
 • 11. nov . 2021

  Odgovor MO na podane kršitev obveznih usmeritev ministra

  651
  Vodstvo MO nam je v svojem odgovoru - dopis št. 101-2/2021-100 zagotavljalo, da kršitev glede spoštovanja ministrovih obveznih usmeritev za zagotavljanje izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja (PCT pogoj) za zajezitev širjenja virusa SARS- CoV-2 in s tem obolenj s COVID-19 ne beleži. S strani članov pa smo bili seznanjeni, da v vseh enotah SV ponovno prihaja do svojstvenih…

Postopki v teku pred sodišči

Podatki o SMO

Sindikat Ministrstva za Obrambo

 • Dejavnost: Dejavnost sindikatov
 • Davčna številka: 90213033
 • Naslov: Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana
 • E-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Odnosi z javnostmi

Marjan LAH

IZVRŠNI SEKRETAR ZA INFORMIRANJE Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. GSM:040 792 528