Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Vse novice
Arrow
Arrow
Shadow
Slider

V nadaljevanju prispevka objavljamo v celoti odgovor MO:

 

Zadeva:                Odziv SMO na odgovor MO, št. 101-2/2020-124 z dne 1. 12. 2020 - dodatna pojasnila

Zveza:                  Vaš dopis, št. MO-GŠ 30-l/20 z dne 7. 12. 2020

Spoštovani,

prejeli smo vaš dopis, citiran v zvezi, iz katerega izhajajo vaša dodatna vprašanja in razmišljanja, vezana na status in pravice vojakov po dopolnjenem 45. letu starosti glede na določbe Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 139/20).

Preučili smo vaše navedbe in vam v nadaljevanju podajamo odgovore oziroma dodatna pojasnila na vaša vprašanja:

V zvezi s pravicami vojakov, ki bodo po dopolnjenem 45. letu starosti nadaljevali delo v SV, pa že v času trajanja pogodbe iz različnih razlogov ne izpolnjujejo več pogojev za poklicno opravljanje dela v vojski, pojasnjujemo, da za te pripadnike glede izpolnjevanja pogojev za poklicno opravljanje vojaške službe veljajo določbe 88. člena Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 - uradno prečiščeno besedilo, 95/15 in 139/20; v nadaljevanju: ZObr). V kolikor vojak, ki je delal v ministrstvu najmanj deset let, ne bi mogel podaljšati pogodbe o zaposlitvi zaradi zdravstvenih ali drugih razlogov, ki niso posledica njegovega krivdnega ali drugega neustreznega ravnanja, ima pravico do usposobitve za civilni poklic in pravico do odpravnine v skladu z določbo četrtega odstavka 93. člena ZObr. Hkrati, je treba pojasniti, da je pravico do usposobitve za civilni poklic mogoče uveljaviti najkasneje do dopolnitve starosti 48 let (tri leta po dopolnitvi starosti 45 let - peti odstavek 93. člena ZObr). Odhajajoči vojak je znotraj procesa priprave na odhod iz vojaške službe upravičen tudi do individualnih in skupinskih svetovanj ter pomoči pri uveljavljanju pravic zavarovanja za čas brezposelnosti ter pokojninskega in invalidskega zavarovanja. V skladu z določbo devetega odstavka 93. člena ZObr pripadnikom pripadajo tudi pravice v primeru priznane invalidnosti kot posledice poškodbe pri delu ali poklicne bolezni.

V zvezi s sprejetjem sklepa, s katerim se določijo formacijske dolžnosti, ki se lahko opravljajo po 45. letu starosti, pojasnjujemo, da je minister, na predlog načelnika Generalštaba Slovenske vojske (GŠ SV), št. 900-27/2020-138 z dne 10. 11. 2020, izdal Sklep o določitvi formacijskih

dolžnosti, št. 007-122/2020-36 z dne 30. 11. 2020, ki določa formacijske dolžnosti, na katerih lahko vojaki, ki izpolnjujejo pogoje za poklicno opravljanje vojaške službe, sklenejo pogodbo o zaposlitvi po 45. letu starosti.

V zvezi z dopisom GŠ SV, št. 900-27/2020-112 z dne 6. 10. 2020, pa naj pojasnimo, da je GŠ SV podrejenim enotam posredoval nov dopis, št. 900-27/2020-164 z dne 2. 12. 2020, s katerim je bil preklican prej navedeni dopis in podane nove usmeritve in informacije, vezane na status vojakov, ki dopolnijo 45 let starosti.

V zvezi s spremembo statusa zaposlitve pripadnikov SV iz določenega v nedoločen čas pa vas obveščamo, da je načelnik GŠ SV dne 30. 11. 2020 sprejel odločitev o merilih za spremembo statusa pogodbe iz določenega v nedoločen čas. Pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas se lahko sklene s častniki, podčastniki in vojaškimi uslužbenci po preteku desetih let zaposlitve v statusu ter ob izpolnjevanju naslednjih meril:

 • pozitivno mnenje nadrejenega za podaljšanje pogodbe za nedoločen čas,
 • ocena izpolnjevanja zdravstvenih zahtev (ocena 1 ali 2),
 • službena ocena pripadnika (najmanj ocena dober (3) v zadnjih treh letih),
 • psihofizična pripravljenost (najmanj ocena dober (3) v zadnjih treh letih), - brez varnostnega zadržka.

S spoštovanjem,

Dne 01. 12. 2020 smo v sindikat prejeli odgovore MO, na naša vprašanja v dopisu z dne 10. 11. 2020. Odgovor MO objavljamo v celoti:

Spoštovani,

prejeli smo vaš dopis, citiran v zvezi, v katerem navajate, da je pri implementaciji določb Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 139/20; v nadaljevanju ZObr-F) kar nekaj odprtih vprašanj, na katere želijo pripadniki SV, člani vašega sindikata, jasna pojasnila. V nadaljevanju izpostavljate dopis GŠ SV, posredovan vsem poveljstvom in enotam SV, ki opredeljuje usmeritve v zvezi z naborom vojaških uslužbencev (VU) in civilnih oseb (CO) za spremembo njihovega statusa in obvestilo o spremembi pri pogodbi za zaposlitev v SV za nedoločen čas. Pri tem izražate tudi skrb, da bodo VU ob spremembi njihovega statusa spremenjene tudi že pridobljene pravice iz naslova plačnega sistema.

V nadaljevanju vam podajamo odgovore na vaša vprašanja:

Pravica, ki jo omogoča sprememba določbe 93. člena ZObr-F, velja od uveljavitve ZObr-F - torej od dne 24. 10. 2020 dalje. Navedena pravica do razlike v plači ne pripada nekdanjim vojakom, ki so bili po 45. letu starosti razporejeni znotraj ministrstva ali državne uprave v preteklih letih in so še vedno zaposleni v državni upravi. ZObr-F namreč za takšne primere (torej za nazaj) ni določil drugače, navedeno pa tudi ne izhaja iz prehodnih in končnih določb zakona.

Enako, kot v zgornjem odstavku, velja tudi za nekdanje vojake, ki so bili po 45. letu starosti razporejeni na nižje plačane civilne dolžnosti (CO) ali na dolžnosti vojaških uslužbencev (VO) znotraj SV. Tudi tem navedena pravica do razlike v plači ne pripada, saj ZObr-F za takšne primere (torej za nazaj) ni določil drugače, navedeno pa tudi ne izhaja iz prehodnih in končnih določb zakona.

Nadalje pojasnjujemo, da vojakom, ki bodo razporejeni na ustrezna dela v ministrstvu ali drugem državnem organu po uveljavitvi ZObr-F, navedena pravica do razlike v plači pripada od dneva dejanske razporeditve po uveljavitvi zakona (24. 10. 2020) dalje.

Nadalje ugotavljamo in pojasnjujemo, da so bile ob sprejetju ZObr-F z dopisom GŠ SV, št. 900­27/2020-112 z dne 6. 10. 2020, o naboru pripadnikov VU in CO za spremembe njihovega statusa, vsa poveljstva in enote SV obveščene, da lahko vojak, ki izpolnjuje pogoje za poklicno opravljanje vojaške službe, sklene pogodbo o zaposlitvi po 45. letu starosti na formacijskih dolžnostih, ki jih s sklepom določi minister na predlog načelnika generalštaba. V omenjenem dopisu je bilo navedeno, da je po sprejetju zakona mogoča tudi sprememba statusa VU in CO nazaj v status vojaka, katerim je bil status spremenjen po prej veljavnih določbah ZObr. Ker določena vsebina glede sprememb statusa VU in CO ni v skladu s predpisi, bo GŠ SV poveljstvom in enotam SV posredoval nove usmeritve in navodila glede tega.

Pojasnjujemo še, da je GŠ SV pripravil predlog formacijskih dolžnosti v SV za vojake po dopolnjenem 45. letu starosti, ki je v usklajevanju znotraj ministrstva. Dodali bi, da je GŠ SV predhodno predlog formacijskih dolžnosti v SV za vojake po dopolnjenem 45. letu starosti oblikoval na podlagi strokovnega usklajevanja v okviru vseh poveljstev in enot SV ter štabne obravnave na GŠ SV.

Na vaše vprašanje, zakaj z novimi Obveznimi usmeritvami za vodenje kariernih poti vojaških oseb (MO, št. 100-174/2020-1 z dne 25. 8. 2020), v skladu s Kadrovskim načrtom SV za leti 2020 in 2021, po katerem je možno s pripadnikom pogodbo o zaposlitvi skleniti za nedoločen čas (točka 5.1.4. Zadrževanje kadra, 4. odstavek), ni bil obveščen vsak pripadnik SV, pojasnjujemo, da so na podlagi prejetih informacij GŠ SV pogoji in merila za spremembo pogodbe o zaposlitvi za določen čas v pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas, katere mora posameznik izpolnjevati pri doseganju za sklenitev pogodbe za nedoločen čas, še v fazi usklajevanja in potrjevanja znotraj GŠ SV. Takoj, ko bodo pogoji in merila sprejeta, bodo vsi pripadniki SV o tem obveščeni po liniji PINK.

S spoštovanjem,

Dne 10. 11. 2020 smo v sindikatu naslovili na MO zahtevo po pojasnilu ključnih vprašanj glede implementacije sprememb ZObr -F s katerimi MO zatrjuje, da bi se naj uredil status vojakov po dopolnjenem 45 letu. Zahtevo objavljamo v nadaljevanju :

Čeprav ste se pri sprejemanju sprememb in dopolnitev ZObr izognili predpisanim postopkom socialnega dialoga, je pri njihovi implementaciji novih določil kar nekaj odprtih vprašanj, na katere pa želijo pripadniki SV, člani sindikata jasna pojasnila. Namreč v teh dneh je po enotah SV zaokrožil dopis, Nabor pripadnikov VU in CO za spremembo statusa in obvestilo o spremembi pri pogodbi za zaposlitev v SV za nedoločen čas.

Veseli nas, da so strokovne službe GŠSV takoj pristopile k iskanju primernih FD iz vrst sil SV, ki se lahko opravljajo po 45. letu starosti. Še toliko bolj pa smo veseli, da boste popravili krivico pripadnikom, ki so po dopolnjeni starosti 45 let bili prerazporejeni na civilne dolžnosti in jim po novem omogočate, da se ob opravljenem ponovnem zdravniškem pregledu njihov status spremeni nazaj v vojake. Ob tem nas skrbi, da boste VU ob spremembi statusa spremenili tudi že pridobljene pravice iz naslova plačnega sistema. Hkrati se pa ne moremo znebiti občutka, da je to samostojna akcija GŠSV, saj pogrešamo sklep ministra o dopustnosti FD, katere je možno opravljati po 45. letu starosti.

Ob tem se nam porajajo naslednja ključna vprašanja:

 • Ali bodo vojaki, ki so bili zaradi starostne omejitve 45 let pred uveljavitvijo omenjenih sprememb ZObr prerazporejeni na civilne dolžnosti v ministrstvo ali drug državni organ, deležni predlagane spremembe vrnitve v status vojaka.
 • Ali bodo vojaki, ki so bili zaradi starostne omejitve 45 let pred uveljavitvijo omenjenih sprememb ZObr prerazporejeni v ministrstvo ali drug državni organ, prejeli razliko zneska plače kot to določa zakon in kot jo je prejemal do razporeditve na civilno dolžnost.
 • Glede na pridobljeno informacijo, da je bila ponujena zaposlitev (VU, PČ, Č) za nedoločen čas in ob dejstvu, da želite samo delež NVU zmanjšati nam prosim iz naslova enake obravnave zaposlenih pojasnite, zakaj ta razlika. Namreč vsem VU prvotno ponujate možnost zaposlitve za nedoločen čas nato pa NVU, ki ste jim na podlagi takrat veljavnega ZObr spremenili statuse in sicer iz vojakov v NVU ponujate možnost vrnitve na vojaka ter jim s predlagano rešitvijo odvzemate možnost zaposlitve za nedoločen čas.
 • Zakaj z novimi Obveznimi usmeritvami za vodenje kariernih poti vojaških oseb (MORS, 100-174/2020-1 s 25. 8. 2020) je v skladu s Kadrovskim načrtom SV za leti 2020 in 2021, kjer je možno pripadnikom pogodbo o zaposlitvi skleniti za NDČ (točka 5.1.4. Zadrževanje kadra, 4 odstavek), ni bil obveščen vsak sleherni pripadnik SV.

Ob podanih vprašanjih smo vas dolžni opozoriti tudi, da so nekateri pripadniki pri spremembi statusa, večinoma obdržali svoje že pridobljene plačne pogoje in bi zgolj prevedba nazaj v ustrezen status vojaka pomenila, da bi zaradi sprememb v plačnem sistemu prišli v situacijo, da le-te izgubijo. Potrebno je poudariti, da ponujene prevedbe iz NVU v vojaške nazive ni ustrezen in je kršitev 5. čl. Uredbe o vojaških uslužbencih.

Podatki o SMO

Sindikat Ministrstva za Obrambo

 • Dejavnost: Dejavnost sindikatov
 • Davčna številka: 90213033
 • Naslov: Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana
 • E-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Odnosi z javnostmi

Marjan LAH

SEKRETAR

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

GSM:040 792 528