Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Vse novice
Arrow
Arrow
Shadow
Slider

NAJ SI VSAK SAM USTAVARI RESNICO

V preteklih dneh smo bili priča zmotnim, delnim in nepopolnim informacijam, ki so na podlagi zapisov in izjav v medijih zaokrožile med pripadniki SV in zaposlenimi v MORS. Iz spoštovanja do članov in zaposlenih, predvsem pa zaradi resnice, smo se v sindikatu dolžni na takšne neresnične in zavajajoče informacije, ki med zaposlene vnašajo nemir, odzvati ter vam kljub že večkrat zapisanemu posredovati objektivno informacijo, podkrepljeno z neizpodbitnimi dokazi.

 

Hkrati nas žalosti, da se neargumentirana krivda za nastali položaj neupravičeno prenaša na SMO in ostale obrambne sindikate, ki so se ves čas pogajanj trudili in se intenzivno pogajali z VRS skupaj z ostalimi sindikati JS in to predvsem iz odgovornosti in zaupanja do svojega članstva in zaposlenih in za dobrobit le -teh. Kolega sindikalista, ki svoj neuspeh zdaj stresa po ostalih sindikatih, pa po svoje razumemo predvsem v delu, ko s težavo sledi vsem dogovorom in pogajanjem v povezavi s politiko plač ter odpravo varčevalnih ukrepov. Razlog njegovega nerazumevanja pa tiči v neudeleževanju pogajalskih sej kar je razvidno iz zapisnikov sej. Takšna dejanja so sprevržena predvsem pa nečastna, zato verjamemo v zdravi razum zaposlenih na obrambnem področju, da znajo tovrstna dejanja prepoznati in jih tudi oceniti.

 

Poudarjamo, da ta zapis ni namenjen kakršnem koli sindikalnem obračunavanju, ampak, je namenjen članom SMO, ostalim pripadnikom SV in MORS ter ostali javnosti, ki ji želimo predstaviti popolne informacije ter argumente dosedanjega delovanja SMO.
Sindikat Ministrstva za obrambo je intenzivno sodeloval v pogajanjih z Vlado RS tako v letu 2016, 2017, kot tudi v letu 2018 skupaj z ostalimi sindikati JS, prav tako smo skupaj z drugimi sindikati JS organizirali proteste. Poudarjamo, da v SMO nismo zadovoljni z odpravo anomalij na način, kot ga je uporabila VRS v primeru Uredbe o uvrstitvi formacijskih dolžnosti in nazivov v Slovenski vojski. V tem mesecu se bomo na to temo sestali s predsednikom VRS, torej na temo odprave nastalih nepravilnosti v vojaški strukturi in tudi nepravično uvrstitev operaterjev CORS in ReCo.

 

V sled zapisanega vam tako podajamo kronološki potek pogajanj z vsemi potrebnimi dokazi :

 

V letu 2016 :

Vir :https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016-01-3932?sop=2016-01-3932

 


SMO je PODPISAL D O G O V O R o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/16) iz razlogov, ki so podani v točki IV. Odprava anomalij v sistemu plač javnega sektorja, saj je bilo to izhodišče, da se popravijo krivice vsem zaposlenim v JS. Prav tako smo v pogajalskem procesu z VRS v istem dogovoru izpogajali tudi:
V. Vladna in sindikalna stran soglašata, da se do 1. 3. 2017 v KPJS opredeli pojem pripravljenosti za delo na določenem kraju in od 1. 3. 2017 dalje zagotovi dodatno plačilo dodatka za to pripravljenost za dejavnosti, v katerih iz obstoječih predpisov izhaja pravna podlaga za uporabo tega instituta.
Pripadniki SV za čas pripravljenosti na določenem kraju tako prejemajo 50 % urni dodatek.
VII. V letu 2018 vlada in reprezentativni sindikati pričnejo s pogajanji o preostalih ukrepih na področju stroškov dela v javnem sektorju, ki niso predmet tega dogovora in so se uveljavili s sprejetjem ZUJF in aneksov h kolektivnim pogodbam v letu 2012.

 

 

V letu 2017:

Vir:https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-1101?sop=2017-01-1101

 

13. 4. 2017

SMO PODPIŠE Aneks KPJS št. 9, saj je vlada RS z omenjenim aneksom realizirala izpogajano višjo nadomestilo za čas pripravljenosti na določenem kraju iz tedanjih 20 % na sedanjih 50 %, ki je bila izpogajana v V. točki Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/16) iz leta 2016.
Pojasnilo:
Dotedanja ureditev pripravljenosti na določenem kraju je bila zelo krivična do zaposlenih, predvsem pripadnikov SV, ker je bila višina nadomestila izenačena s pripravljenostjo na domu in posledično neustrezno plačana. Omenjeni aneks je tako prinesel višje plačilo, in sicer za vsako uro v omenjenih oblikah dela oz. pripravljenosti, namesto dosedanjih 20 % se zdaj omenjena oblika dela izplačuje v višini 50 % osnovne plače. Ob bistveno izboljšani višini nadomestila izpogajanega v veliki meri s strani SMO smo takrat zapisali tudi, da je to po našem prepričanju še vedno nepravično plačilo, saj menimo, da bi v teh primerih vsi zaposleni morali imeti obračunano delovno obveznost, za katero bi prejemali 100 % plačilo.

 

Dne 27. julija 2017

SMO NI PODPISAL A N E K S š t. 10 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (KPJS)
Vir:https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-2244?sop=2017-01-2244

 

Pojasnilo:

 

Sindikat ministrstva za obrambo, reprezentativni sindikat na področju obrambe, ni soglašal ne z Uredbo o spremembah Uredbe o uvrstitvi formacijskih dolžnosti in nazivov v Slovenski vojski in ni podpisal Aneksa št. 10 h Kolektivni pogodbi za javni sektor – KPJS, prav tako tudi ni podpisal Aneksa št. 3 h Kolektivni pogodbi za državno upravo – tarifni del, ker MO in vlada nista želeli prisluhniti našim zahtevam po odpravi anomalij . VRS zna prisluhniti zgolj zahtevam, ki so podane kot stavkovne zahteve (sindikati policistov in zdravnikov ). Sindikati JS smo bili tako z dnem 26. 6. 2017 prisiljeni se preoblikovati v SKUPNI STAVKOVNI ODBOR in dne 17. 7. 2017 predsedniku vlade RS, dr. Miro Cerarju in ministru za JU, Borisu Koprivnikarju, posredovati SKUPNE STAVKOVNE ZAHTEVE.
Vir: https://sindikatmors.si/aktualno/vse-novice/item/1122-ministrstvo-in-vlada-vnovic-izigrali-zaposlene-v-sv-in-mo

 

 

V letu 2018

Vir: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3868?sop=2018-01-3868
Vir:http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=KOLP516

SMO NI PODPISAL A N E K S š t. 12 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (KPJS), ker Vlada RS ni spoštovala dogovora, ki je bil izpogajan na zadnji seji pogajanj o razrešitvi stavkovnih zahtev.

27. 11. 2018 je potekala zadnja seja pogajanj v zvezi z razrešitvijo stavkovnih zahtev Koordinacije stavkovnih odborov sindikatov javnega sektorja.
• Sindikalna stran (predstavnik SMO) je izpostavila vprašanje, na kakšen način namerava vladna stran odpraviti identificirane anomalije pri uvrščanju formacijskih dolžnosti in nazivov v Slovenski vojski v plačne razrede. Povedala je, da bi bilo treba v drugačen plačni razred kot trenutno predlaga vladna stran, kjer se 22 formacijskih dolžnosti uvršča v 2 plačna razreda višje od trenutne uvrstitve, uvrstiti dodatnih 14 formacijskih dolžnosti, sicer razmerja v izhodiščnih plačnih razredih formacijskih dolžnosti oziroma nazivov v Slovenski vojski glede na različne zahtevnosti dela in hierarhične umeščenosti ne bodo primerna.
Vladna stran je nato predlagala, da se v III. točki predloga Sporazuma doda nov odstavek, ki se nanaša izključno na uvrstitve formacijskih dolžnosti oziroma nazivov v Slovenski vojski, in sicer, da se izjemoma drugače uvrstijo tiste formacijske dolžnosti in nazivi v Slovenski vojski, za katere je tako določeno v Prilogi 1 tega dogovora in da se v zvezi z uvrstitvami formacijskih dolžnosti in nazivov v plačne razrede v Slovenski vojski opravi še usklajevanje uredbe z reprezentativnimi sindikati (Priloga 3).

Sporazum o razreševanju stavkovnih zahtev:

 

Vir: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3866/sporazum-o-razresevanju-stavkovnih-zahtev

Pojasnilo:

 

• S strani predstavnika SMO je bilo tako dne 27. 11. 2018 na zadnji seji pogajanj podano vprašanje, in sicer:
Ali se bodo anomalije v zvezi z uvrščanjem formacijskih dolžnosti in nazivov v plačne razrede v Slovenski vojski s procesom usklajevanja uredbe odpravile? Vladna stran je nato odgovorila, da predlagana dopolnitev omogoča, da se ob usklajevanju uredbe to stori.
Dne, 5. 12. 2018 je na MO z reprezentativnimi sindikati delujočimi na področju obrambe (SMO, SVOZ, SPMO, SVS) potekalo usklajevanje predloga sprememb in dopolnitev Uredbe o uvrstitvi formacijskih dolžnosti in nazivov v Slovenski vojski v plačne razrede (v nadaljevanju: Uredba).

 

Predlog Uredbe smo v SMO prejeli dne 4. 12. 2018, na katero pa smo na usklajevanju z MO dne 5. 12. 2018 podali pojasnila in kot izhaja iz zabeležke usklajevanja, da sindikat podpira predlog uredbe v delu, ki se nanaša na povišanje plač pri FD, kjer se odpravljajo plačne in hierarhične anomalije in zvišanje plač vojaškim uslužbencem. Negativno mnenje pa dajejo na del, ki se nanaša na formacijske dolžnosti, na katerih ni možnosti napredovanja v naziv in ti so: kontrolorji zračnega prometa, letalski tehniki in tehniki letalci in vojaški piloti. Pri navedenih FD je treba vzpostaviti plačno razmerje, ki je obstajalo pred spremembo uredbe 2017 (izenačitev razmerja pri teh poklicih za 5PR glede na ostala FD). Zahtevali smo, da se naslednje FD zaradi specifik ovrednotijo v predlogu uredbe kot specialistična, in sicer: policist, kriminalist in letališko osebje. Poudarili smo, da je na našo pobudo na pogajanjih, v zvezi z razrešitvijo stavkovnih zahtev Koordinacije stavkovnih odborov sindikatov JU v zapisniku zapisano, da se pri FD in nazivih v SV izjemoma drugače uvrstijo tiste FD, za katere je tako določeno v prilogi 1 dogovora, in da se v zvezi z uvrstitvami FD in nazivov v PR v SV izvede usklajevanje uredbe z reprezentativnimi sindikati na področju obrambe.
• Uredba, tako kot veleva stavkovni sporazum, je bila usklajena s sindikati, zato smo v sindikatu pričakovali, da jo bo vlada na redni seji dne 13. 12. 2018 sprejela in potrdila, vendar do tega ni prišlo.

 

SMO je tako 17. 12. 2018 na predsednika vlade RS g. Marjana Šarca naslovil zahtevo, v kateri ga opozarja na vladno kršitev sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev. Med drugim zapišemo naslednje:
»Na podlagi informacij, s katerimi razpolagamo, je v medresorskem usklajevanju med MO, MNZ in MJU, Ministrstvo za javno upravo podalo pozitivno mnenje na predlog uredbe, MNZ pa je takemu predlogu, s katerim bi se vzpostavila ponovna hierarhija, ki je bila v SV v letu 2017 porušena, nasprotoval. Iz teh razlogov uredba ni bila uvrščena v potrditev na vlado dne 13. 12. 2018.
Spoštovani, ker smo v preteklosti že bili deležni interpretacij iz podpisanih dogovorov, smo tokrat zahtevali, da se razlaga v delu, ki se nanaša na sporazum veljaven za pripadnike SV, zapiše v zapisnik in iz razlage tako izhaja, da predlagana dopolnitev omogoča, da se ob usklajevanju uredbe odpravijo anomalije, nastale v letu 2017.
Povsem razumno je, da je uredba o uvrstitvi formacijskih dolžnosti v SV in je njeno usklajevanje z reprezentativnimi sindikati na področju obrambe postalo predmet stavkovnega sporazuma, s katerim sta sindikalna in vladna stran soglašali in ga je vlada dolžna izpolniti.«
V sindikatu SMO smo tako prepričani, da ni bilo nikakršne potrebe, da se uredba dodatno medresorsko usklajuje, saj so bili vsi predstavniki naknadnega medresorskega usklajevanja (MNZ, MO, MJU, MF) del razširjene vladne pogajalske skupine, ki je s takšnim predlogom, kot je podan v sporazumu in dodatno pojasnjen v zapisniku seje, soglašala.

 

 

• 24. 12. 2018 smo prejeli v SMO s strani MO dopis, in sicer » Predlog Uredbe o spremembah Uredbe o uvrstitvi formacijskih dolžnosti in nazivov v Slovenski vojski v plačne razrede – ponovno«, v katerem nas državni sekretar seznanja, da so po naknadnem medresorskem usklajevanju predloga uredbe formacijske dolžnosti in nazivi vojaških uslužbencev od I. razreda pa do VIII. razreda uvrščeni za en plačni razred nižje, kot je to bilo predhodno usklajeno z vašimi predstavniki dne 5. 12. 2018. Prav tako so nam pojasnili v dopisu, da bo spremenjeni predlog uredbe predvidoma v četrtek 27. 12. 2018 obravnavan na dopisni seji Vlade RS.

 

 

• 31. 12. 2018 ponovno prejmemo v SMO dopis pod zadevo: » Predlog Uredbe o spremembah Uredbe o uvrstitvi formacijskih dolžnosti in nazivov v Slovenski vojski v plačne razrede – nova verzija.«
V dopisu MO navaja, da nam v prilogi v seznanitev posredujemo dodatno spremenjen predlog Uredbe o spremembah.
Po ponovnem naknadnem medresorskem usklajevanju se formacijske dolžnosti in nazivi vojaških uslužbencev v predlogu uredbe pretežno uvrščajo v plačne razrede v skladu z uvrstitvami, določenimi v prilogi Sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev oziroma Dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju.

 

 

Ob koncu naj dodamo, da smo v SMO mnenja, da je Vlada kršila DOGOVOR o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju, zato bomo pravico poiskali na delovnem in socialnem sodišču.

 

LETO

Naziv

PODPISNIK SMO

RAZLOG

Uradna objava/dokaz

2016

D O G O V O R o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/16)

DA

Točka IV. Odprava anomalij v sistemu plač javnega sektorja,

Točka V. ureditev pripravljenosti na določenem kraju

Točka VII. Začetek pogajanj o odpravi preostalih ukrepov, ki so se uveljavili s sprejetjem ZUJF-a.

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016-01-3932?sop=2016-01-3932

2017

Aneks KPJS št. 9, saj je vlada RS z omenjenim aneksom realizirala izpogajano V. točko Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/16) iz leta 2016.

DA

Omenjeni aneks je tako prinesel višje plačilo za pripravljenost na določenem kraju, in sicer za vsako uro, v omenjenih oblikah dela oz. pripravljenosti namesto dosedanjih 20 % se zdaj omenjena oblika dela izplačuje v višini 50% osnovne plače.

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-1101?sop=2017-01-1101

2017

A N E K S š t. 10 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (KPJS)

NE

V SMO smo podali negativno mnenje na Uredbo o uvrstitvi formacijskih dolžnosti v SV, ki jo je MO kljub temu predlagal VRS in je s tem povzročil dodatne anomalije (VU, PČ, Č) ter rušenje kariernega sistem v SV.

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-2244?sop=2017-01-2244

2018

A N E K S š t. 12 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (KPJS)

NE

Vlada RS ni spoštovala dogovora, ki je bil izpogajan na zadnji seji pogajanj o razrešitvi stavkovnih zahtev. Sprejeta uredba je bila brez usklajevanja s sindikati na področju obrambe posredovana na VRS, sindikatom pa zgolj v seznanitev. In je tako preprečila, da bi se anomalije v SV odravile.

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3868?sop=2018-01-3868

Nazadnje urejano na 0, 10.12.2019 09:32
Oceni ta prispevek
(0 glasov)
  • Natisni

Oddajte komentar

Prepričajte se, da vnesete vse zahtevane podatke, označene z zvezdico (*). Uporaba kode HTML ni dovoljena.

Podatki o SMO

Sindikat Ministrstva za Obrambo

  • Dejavnost: Dejavnost sindikatov
  • Davčna številka: 90213033
  • Naslov: Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana
  • E-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Odnosi z javnostmi

Marjan LAH

SEKRETAR

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

GSM:040 792 528