Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Vse novice
Arrow
Arrow
Shadow
Slider

Po zaključenem ocenjevanju redne delovne uspešnosti (RDU) za opravljeno nadpovprečno delo zaposlenega pri opravljanju rednih nalog in v pričakovanju izplačila uspešnosti pri plači ter na podlagi postavljenih vprašanj in dilem vam podajamo nekaj prvih obvestil:

 

 

 

  • Ocena RDU nima povezave s službeno oceno zaposlenega, saj gre za nadpovprečno delo zaposlenega za redno delo oz. naloge, ki so predmet službene ocene;
  • Vsak zaposleni ima na podlagi 30. čl. KPJS pravico do podajanja zahteve za varstvo pravic (ZVP) oz. pritožbe od dneva seznanitve z oceno ali izplačano uspešnostjo v roku 8 dni od seznanitve;
  • Če zaposleni v roku 60 dni ne prejme odgovora na podano ZVP ima pravico do sodnega varstva;
  • RDU nima nobene povezave z inštitutom povečanega obsega dela (nadomeščanja odsotnega zaposlenega, opravljanje nalog izven opisa delovnih nalog na delovne mestu in pd.).

In še pojasnilo o pravicah s strani POVELJSTVA SIL Sektor za kadre J-1

Pripadnik SV lahko skladno s 100. a členom Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo in 95/15) vloži zahtevo za uveljavljanje pravic iz delovnega razmerja na Ministrstvo za obrambo, Sektor za pravne zadeve, Vojkova cesta 55, Ljubljana.
Pravico do vložitve zahtevka imajo tako tisti, ki se ne strinjajo z odločitvijo o delovni uspešnosti, oziroma, ki je niso prejeli.
V zahtevi je potrebno jasno in natančno opredeliti razloge za vložitev in podpis pripadnika. Pri reševanju teh zahtev bodo nadrejeni, ki so bili pristojni za podeljevanje RDU pripadniku, pozvani k obrazložitvi njihove odločitve o ne/dodelitvi točk in RDU. Če pripadnik z odločitvijo v izdani odločbi ne bo zadovoljen ali mu le-ta ne bo izdana v roku 60 dni od vložitve njegove zahteve, lahko v nadaljnjih 30 dneh vloži tožbo na pristojno delovno sodišče.

 Prejeli smo odgovor MO na poziv SMO glede izplačila redne delovne uspešnosti zaposlenim v MO in SV, ki ga objavljamo v nadaljevanju:     

Zveza:  Vaš dopis številka MO-GŠ 25/20, z dne 23. 8. 2020, Izplačilo redne delovne uspešnosti

Z v zvezi navedenim dopisom ste nas pozvali k takojšnji določitvi višine sredstev za redno delovno uspešnost in pričetku izplačil dodatka za delovno uspešnost zaposlenim.

Kot že sami navajate, skladno s 4. členom Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (Uradni list RS, št. 75/19), javnim uslužbencem in funkcionarjem do 30. junija 2020 ni pripadal del plače za redno delovno uspešnost. Navedeni ukrep je veljal do vključno 30. junija 2020, od 1. julija 2020 dalje pa se prične redna delovna uspešnost izplačevati skladu z določbami Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 - uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 - ORZSPJS49a, 27/12 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 46/13, 25/14 - ZFU, 50/14, 95/14 - ZUPPJS15, 82/15, 23/17 - ZDOdv, 67/17 in 84/18; v nadaljevanju: ZSPJS) in določbami Kolektivne pogodbe za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08, 23/09, 91/09, 89/10, 89/10, 40/12, 46/13, 95/14, 91/15, 21/17, 46/17, 69/17 in 80/18; v nadaljevanju: KPJS).

ZSPJS določa, da se del plače za delovno uspešnost izplačuje najmanj dvakrat letno, razen če ni s kolektivno pogodbo ali z aktom, izdanim na podlagi zakona, urejeno drugače (prvi odstavek 22.a člena ZSPJS).

Skladno s 30. členom KPJS se postopek ugotavljanja doseganja kriterijev za določitev dela plače za redno delovno uspešnost za vse javne uslužbence izvede mesečno, trimesečno ali dvakrat letno. Ocenjevalno obdobje, za katerega se ocenjuje in izplačuje redna delovna uspešnost je torej lahko mesečno, trimesečno ali polletno.

Odločitev, kako pogosto se bo izvajal postopek ugotavljanja doseganja kriterijev za določitev dela plače za redno delovno uspešnost, sprejme delodajalec. Na kolegiju ministra je bilo odločeno, da se na Ministrstvu za obrambo postopek ugotavljanja doseganja kriterijev za določitev dela plače za redno delovno uspešnost izvaja dvakrat letno, posledično se tudi dodatek izplačuje polletno. Prvo izplačilo dodatka za redno delovno uspešnost bodo tako zaposleni, ki bodo pri opravljanju svojih rednih delovnih nalog dosegali nadpovprečne delovne rezultate (22.a člen ZSPJS) prejeli za obdobje od 1. julija 2020 do 31. decembra 2020.

S spoštovanjem

Uroš Lampret
državni sekretar

Podatki o SMO

Sindikat Ministrstva za Obrambo

  • Dejavnost: Dejavnost sindikatov
  • Davčna številka: 90213033
  • Naslov: Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana
  • E-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Odnosi z javnostmi

Marjan LAH

SEKRETAR

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

GSM:040 792 528