Dne 9.2.2017 je potekala seja pogajalske skupine med predstavniki VRS in sindikati JS.

 

Pri tem je pomembno poudariti, da je sporazum s strani obrambnih sindikatov izpogajal in podpisal SMO in v imenu SVOZ-a ter SPMO-a, KS90.

 

Omejeni sporazum iz leta 2016 smo sindikati (SMO, SVOZ, SPMO) izpogajali in podpisali ter tako omogočili odpravo anomalij v plačah tako pri pripadnikih v SV kot pri zaposlenih v J plačni skupini znotraj MO .

 

Na zahtevo SMO se bo dodatno z aneksom uredila tudi pripravljenost na določenem kraju, kjer vlada predlaga dvig iz sedanjih 20 % na 50% sindikati pa vztrajamo na 60 %.

 

Na seji je bilo dogovorjen način pogajanj glede odprave anomalij pri vrednotenju delovnih mest in nazivov v javnem sektorju in sicer:

 

Na centralnih pogajanjih se izvede:

 

• orientacijska delovna mesta (Kolektivna pogodba za javni sektor),
• delovna mesta plačne skupine J: na centrali ravni se dogovori o odpravi anomalij, uvrstitve pa se izvede z aneksi h panožnim kolektivnim pogodbam. Podlaga: sprejeta izhodišča na vladi (26.1.2017) z excel prilogo (predlog odprave anomalij: plačna skupina J). (priloga excel se nahaja na dnu obvestila )
• Končna potrditev predlogov vseh aneksov (h KPJS in k panožnim pogodbam).
Panožna pogajanja (pogajanja o kolektivnih pogodbah dejavnosti oz. poklicev):
• O vseh ostalih delovnih mestih panožna pogajanja – določi se terminski načrt za obdobje do 1.5.2017,
• 13 pogajalskih skupin za pogajanja o kolektivnih pogodbah dejavnosti oz. poklicev (imenovane s sklepom vlade),
• Na panožnih pogajanjih se oblikujejo predlogi, ustreznost vseh uvrstitev se potrdi na centralni ravni na centralnih pogajanjih v skladu s terminskim planom,
• Končna potrditev predlogov aneksov na seji centralne pogajalske komisije,
• Podpis aneksov.

 

Od VRS je bilo s strani SMO zahtevano, da se uvrstitve delovnih mest pripadnikov SV, ki se urejajo z uredbo usklajuje na enak način kot je to dogovorjeno za delovna mesta, ki se uvrščajo s kolektivnimi pogodbami predvsem iz naslova enakosti.

 

Orodje za pogajanja:

• MJU pripravi orodje za panožna pogajanja (excel datoteka), ki bo vključevala tudi sprotno računanje finančnih posledic.

Finančni okvir:

• Dogovor sprejet decembra 2016: za odpravo plačnih anomalij se nameni 70 mio € letno (v ta znesek ni všteta odprava anomalij direktorjev in zvišanje plač zdravnikov na podlagi sporazuma s FIDESOM).
• Izhodišča, ki jih je sprejel vlada imajo učinek 65 mio € (brez direktorjev in zdravnikov), kar pomeni, da imamo 5 mio € rezerve za pogajanja.

Dodatno pojasnjujemo !

[quote style="modern-orange"]Prejšnji teden je zaokrožila znotraj SV excelova datoteka, ki je dvignila veliko preuranjenega razburjenja predvsem v PČ vrstah. Sindikati smo vladni predlog dobili šele 07.02.2017 v katerem je excelova datoteka kjer je v zavihku POU v glavi jasno zapisano naslednje: »V pogajalskem procesu z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja se morajo pri odpravljanju anomalij glede uvrščanja pooblaščnih uradnih oseb v plačne razrede, poleg primerljivosti delovnih mest znotraj pooblaščenih uradnih oseb, na katerih temelji tabela, upoštevati tudi notranja razmerja v okviru plačnih podskupin, v katere se uvrščajo pooblaščene uradne osebe, in karierni sistem.«[/quote]

Z omenjenim zapisom je tako ovržena bojazen za PČ dolžnosti in so tudi te dolžnosti vključene v odpravo anomalij  kjer se mora upoštevati NOTRANJE RAZMERjE !

 

Objavljeno v Novosti

Na podlagi sprejetega D O G O V O R A o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju se je vlada zavezala, da se bosta skupaj s sindikalno stranjo najkasneje do 1. 5. 2017 dogovorili za odpravo anomalij oziroma ustrezne uvrstitve v plačne razrede glede vrednotenja delovnih mest oziroma nazivov v javnem sektorju, še posebej to velja za delovna mesta plačne skupine J, delovna mesta iz Dogovora o ukrepih na področju plač v javnem sektorju zaradi makroekonomskih razmer za obdobje 2009–2010 z dne 24. 2. 2009, ter za delovna mesta pooblaščenih uradnih oseb. Podpisniki dogovora so sporazumni, da je možno anomalije odpravljati v razponu od 1–3 plačnih razredov na posameznem delovnem mestu oziroma nazivu.

 

 

Javni uslužbenci na delovnih mestih iz prvega odstavka te točke, ki so uvrščena do vključno 26. plačnega razreda, pridobijo pravico do izplačila višje plače s 1. 7. 2017.
Drugi javni uslužbenci iz prvega odstavka te točke pridobijo pravico do izplačila višje plače s 1. 10. 2017.

 

 

Prav tako je pomembno tudi dejstvo, da je SMO- ju s podporo večine sindikatov JS uspelo v pogajalskem procesu doseči, da se do 1. 3. 2017 v KPJS opredeli pojem pripravljenosti za delo na določenem kraju in od 1. 3. 2017 dalje zagotovi dodatno plačilo dodatka za to pripravljenost za dejavnosti, v katerih iz obstoječih predpisov izhaja pravna podlaga za uporabo tega instituta.

 

 

Zavedati se moramo, da je dosedanja ureditev priprvljenosti na določenm kraju povzročala največjo krivico pripadnikom SV, saj je le ta bila enačena pri plačilu s pripravljenostjo na domu, ki pa ni v nobenem primeru primerljiva.

 

 

Vladna stran tako s sklicem prvega sestanka, ki bo v četrtek, dne 9.2.2017 nadaljuje uresničevanje sprejetega dogovora s sindikati javnega sektorja in realizacijo dogovora.

 

 

Dnevni red:

1. Dogovor o načinu pogajanj glede odprave anomalij pri vrednotenju delovnih mest in nazivov v javnem sektorju;
2. Predlog vladnih izhodišč za pogajanja o odpravi anomalij pri vrednotenju delovnih mest in nazivov v javnem sektorju;
3. Predstavitev predloga Aneksa št. 9 h KPJS (pripravljenost na določenem kraju);
4. Izmenjava stališč pogajalskih strani, upoštevaje sodbo Vrhovnega sodišča v zvezi z vračilom preveč izplačanih plač (3.a člen ZSPJS);
5. Razno.

Objavljeno v Novosti

 

Tudi letos morate vsi, ki niste vzdrževanih družinskih članov uveljavljali pri svoji dohodnini čez leto, oddati vlogo za upoštevanje vzdrževanih družinskih članov.

Kdo odda vlogo za uveljavljanje vzdrževanih članov, do kdaj je potrebno oddati vlogo in kako ter kam, si lahko preberete v naslednjem članku...

Kdo lahko odda vlogo za uveljavljanje vzdrževanih družinskih članov?

Vlogo za uveljavljanje olajšave za vzdrževane družinske člane vložite

 • zavezanci za dohodnino, ki med letom niste uveljavljali posebne olajšave za vzdrževane družinske člane
 • zavezanci, ki ste olajšavo med letom uveljavljali, ampak želite te podatke spremeniti.

Do kdaj je potrebno oddati vlogo?

Vlogo je običajno potrebno oddati do 5.2. Glede na to, da je letos ta datum v nedeljo, je potrebno letos vlogo oddati najkasneje do 6. 2. 2017.

Tega roka ne smete zamuditi, saj drugače ta olajšava pri sestavi informativnega izračuna za leto 2016 ne bo upoštevana.

Če ta rok zamudite, morate počakati na informativni izračun dohodnine, ter nato zoper ta izračun podati ugovor (Ugovor zoper informativni izračun dohodnine - kliknite tu).

Kje dobiti vlogo za uveljavljanje olajšave za vzdrževane družinske člane?

Obrazec dobite na vseh finančnih uradih, lahko pa si ga tudi prenesete s spletne strani  FURS. Bodite pozorni. Če spreminjata podatke oba starša, morata oba poslati vlogo.

Kam je potrebno oddati vlogo za uveljavljanje olajšave za vzdrževane družinske člane?

Podpisano vlogo je potrebno oddati po pošti ali osebno na pristojni finančni urad oziroma izpostavo (kjer ste vpisani v davčni register).

Seznam finančnih uradov (kliknite tu).

Vlogo lahko oddate tudi prek sistema eDavki v kolikor imate DIGITALNO POTRDILO !

Za katere družinske člane lahko uveljavljate posebno olajšavo?

Za vzdrževanega družinskega člana se šteje:


Lastni otrok, posvojenec, pastorek oziroma otrok zunajzakonskega partnerja. Vnuk, če imate pravico do posebne olajšave od enega od njegovih staršev ali če vnuk nima staršev ali če skrbite zanj na podlagi sodbe sodišča, ter druga oseba, če skrbite zanj na podlagi sodbe sodišča.


Zakonec, ki ni zaposlen in ne opravlja dejavnosti, če nima lastnih sredstev za preživljanje oziroma so ta manjša od višine posebne olajšave za vsakega drugega družinskega člana (v 2016 - 2.436,92€ letno oz. 203,08€ / mesečno), in razvezani zakonec, če mu je s sodbo oziroma dogovorom, sklenjenim po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, priznana pravica do preživnine, ki jo plačujete zanj.

Isto velja tudi za zunajzakonskega partnerja, s katerim živite najmanj eno leto v življenjski skupnosti.


Razvezani zakonec, če je zavezanec zanj po razvezi dolžan plačevati preživnino.


Starši oziroma posvojitelji, če nimajo lastnih sredstev za preživljanje oziroma so ta manjša od višine posebne olajšave za vsakega drugega družinskega člana (v 2016 - 2.436,92€ letno oz. 203,08€ / mesečno) in živijo z Vami v skupnem gospodinjstvu ali so v institucionalnem varstvu v socialnovarstvenem zavodu in Vi krijete stroške teh storitev. Pod enakimi pogoji tudi starši oziroma posvojitelji Vašega zakonca, če zakonec ni zavezanec za dohodnino.


Član gospodinjstva, ki sodeluje pri doseganju dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti (če je le-ta pretežni del Vašega dohodka), če ta nima lastnih sredstev za preživljanje oziroma so ta manjša od 2.436,92€ in pod pogojem, da njegov otrok, zakonec, starši ali posvojitelji zanj ne uveljavljajo posebne olajšave za vzdrževanega družinskega člana. Tedaj kot vzdrževani družinski član zavezanca velja tudi otrok člana kmečkega gospodinjstva.


Bolj podroben opis, kdo ja lahko vzdrževani družinski član najdete tu: FURS.

Kdo se šteje kot vzdrževani otrok?


1. Vsak otrok do dopolnjenega 18. leta starosti.


2. Otrok do 26. leta starosti, če izpolnjuje naslednje pogoje:

 • neprekinjeno ali s prekinitvijo do enega leta nadaljuje šolanje na srednji, višji ali visoki stopnji,
 • ni zaposlen,
 • ne opravlja dejavnosti, in
 • nima lastnih sredstev za preživljanje ali so ti manjši od višine posebne olajšave za vsakega drugega družinskega člana (v 2016 - 2.436,92€ letno oz. 203,08€ / mesečno). Štejejo vsi dohodki, razen družinske pokojnine, štipendije, dohodka prek študentskega servisa (s študentsko napotnico) in dohodka, oproščenega plačila dohodnine po 22. in 29. členu Zakona o dohodnini.

3. Otrok nad 26. letom starosti, če izpolnjuje naslednje pogoje:

 • neprekinjeno ali s prekinitvijo do enega leta nadaljuje šolanje na srednji, višji ali visoki stopnji
 • ni zaposlen,
 • ne opravlja dejavnosti, in
 • nima lastnih sredstev za preživljanje ali so ti manjši od višine posebne olajšave za vsakega drugega družinskega člana (v 2016 - 2.436,92€ letno oz. 203,08€ / mesečno). Štejejo vsi dohodki, razen družinske pokojnine, štipendije, dohodka prek študentskega servisa (s študentsko napotnico) in dohodka, oproščenega plačila dohodnine po 22. in 29. členu Zakona o dohodnini,
 • na študij se je vpisal do 26. leta starosti, in to največ za 6 let od dneva vpisa na dodiplomski študij in največ za 4 leta od dneva vpisa na podiplomski študij.

4. Otrok ne glede na starost, če se ne izobražuje in je za delo sposoben, če je prijavljen pri službi za zaposlovanje in živi s starši oz. posvojitelji v skupnem gospodinjstvu ter nima lastnih sredstev za preživljanje oz. so ta manjša od višine posebne olajšave za vsakega drugega družinskega člana (v 2016 - 2.436,92€ letno oz. 203,08€ / mesečno).


5. Otrok, ki potrebuje posebno nego in varstvo, če izpolnjuje naslednje pogoje:

 • ima pravico do dodatka za nego v skladu z zakonom o starševskem varstvu in družinskih prejemkih,
 • ima pravico do dodatka za pomoč in postrežbo v skladu z zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju,
 • je skladno s predpisi o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb za delo nezmožen ne glede na starost.

Kaj če je otrok prijavljen na drugem naslovu?

V primeru, da partnerja ne prebivata skupaj (nista prijavljena na istem naslovu), lahko starš uveljavlja posebno olajšavo za vzdrževanega člana tudi za otroka, ki je sicer prijavljen na drugem naslovu kot on (denimo, če je otrok prijavljen pri materi).

Kako velja za otroka, ki se rodi sredi leta?

V primeru, da se otrok rodi v sredini leta (denimo novembra), lahko starš uveljavlja posebno olajšavo vključno z mesecem, ko se je otrok rodil. V tem primeru tako za meseca november in december.

Kaj če se partnerja ne moreta sporazumeti, kdo bo uveljavljal olajšavo?

Posebna olajšava se za istega vzdrževanega družinskega člana prizna samo enemu zavezancu, drugemu pa le morebitna razlika do celotne višine olajšave, če zavezanec, ki uveljavlja olajšavo za istega vzdrževanega družinskega člana, te olajšave zaradi prenizke osnove za dohodnino ne more izkoristiti v celoti.

Pri tem si lahko pomagata tudi s testnim izračunom dohodnine.

Če se partnerja ne moreta sporazumeti, kdo bo uveljavljal olajšavo za istega vzdrževanega družinskega člana, se prizna vsakemu partnerju polovica olajšave.

Objavljeno v Novosti

FITNES CENTROM AM FIT v
RADOVLJICI

Ponudba vsebuje:

20 % popusta na vse celodnevne karte

- mesečna celodnevna karta (42,50€) - 20% 34,00€
- 3 mesečna celodnevna karta (119,90€) -20% 95,92€
- 6 mesečna celodnevna karta (229,90€) -20% 183,92€
- letna celodnevna karta (419,9€) -20% 335,92€

Ugodnosti se priznajo članom SMO in njihovim družinskim članom

Dokazilo: članska izkaznica

Fitnes center AM FIT
Ulica Staneta Žagarja 2b
4240 RADOVLJICA
Tel.: +386 41 834 586
E-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Objavljeno v Ugodnosti za člane

Vse člane SMO obveščamo, da smo sklenili dogovor o sodelovanju z podjetjem Velmark, ki se ukvarja z uvozom športne prehrane nemškega proizvajalca Peak.

Članom SMO nudijo popust v višini 20 % pri nakupu športne prehrane Peak

Nakup je mogoč opraviti v:
- Profitnes , Črtomirova 9, Maribor
- Trgovini Profitnes - Peak, Koroška cesta 33, ( kopališče Pristan ), Maribor
- Spletni nakup; www.peak.si ali www.peak-slovenija.com, pri spletnem nakupu je potrebno vnesiti kodo »SV20«

Popust je možno uveljaviti ob preložitvi kartice in osebnega dokumenta.

KONTAKT:

Peak Slovenija
Črtomirova 9
2000 Maribor
Tel: 02 250 81 63
www.peak.si
e mail; Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Objavljeno v Ugodnosti za člane

Predsednik sindikata SMO Darko Milenkovič je bil danes gost  na RTVSLO v oddaji Studio ob 17, kjer je oddaja potekala v luči danajšnjih protestov pred MDDSZEM pod naslovom PROTESTI IN »POKLICNE« POKOJNINE.

Celotno radijsko oddajo lahko poslušate na povezavi : http://4d.rtvslo.si/arhiv/studio-ob-17h/174449930

Objavljeno v Novosti

Prvič v zgodovini samostojen Slovenije so se danes na protestni shod tako številno odzvali tudi pripadniki SV- vojaki člani SMO. Na mirnem protestnem shodu, pred ministrstvom za delo, ki ga je organiziralo 28 sindikatov in sindikalnih central pod skupnim sloganom » V SLOGI JE MOČ«, se je tako zbrala več kot 1000 glava množica protestnikov (policistov, vojakov, rudarjev, gasilcev, strojevodij, premikačev, prometnikov, pilotov, voznikov, delavcev v železarnah, delavcev v kemični industriji, steklarjev, pekov, pravosodni policistov, carinikov, šoferjev, baletnikov.

 

Vsi pripadniki SV, ki so se protesta udeležili in, ki so s svojo navzočnostjo predstavljali pripadnike SV so za ta dan vzeli LD in so se tako v svojem prostem času udeležili le-tega  . S tem smo vojaki pokazali tako Ministrstvu za delo kot tudi Vladi RS, da si preneha zatiskati oči pred tem, da si vojaki NE UPAMO za svoje pravice stopiti na ulico in z mirnimi demonstracijami pokazati tudi svoj glas pri uveljavljanju le - teh.

V vodstvu SMO tako menimo, da je današnji protest in udeležba vojakov na protestu pričetek novega poglavja pri borbi za pravice vojakov in zaposlenih v MO in bo v bodoče postala praksa legitimnega sindikalnega boja vseh zaposlenih v MO.

 

Prav tako menimo, da je čas, da stopimo iz teme in pokažemo, da smo tudi vojaki ljudje, delavci, ki si ne bomo več dovolili teptati naše pravice kot so doslej počele vlade.

Jasne zahteve sindikatov, ki so bile predane po protestnem shodu Ministrici za delo so :

1. Takojšni umik prvega odstavka 74. člena PNPZ in ohranitev višine prispevne stopnje poklicnega pokojninskega zavarovanja najmanj v višini 9,25 %.
2. Takojšnje znižanje upravljavske provizije tako, da bo po novem znašala največ 0.5 %, ter da se vstopni stroški v drugem letu vključitve zavarovanca znižajo na 0.5 %

NADALJNE ZAOSTROVANJE SINDIKALNIH AKTIVNOSTI BO ODVISNO OD UPOŠTEVANJA NAŠIH ZAHTEV!

Objavljeno v Novosti

Spoštovani člani in zaposleni v SV in MO

Sindikati s članstvom zaposlenih, ki delajo na težkih in zdravju škodljivih delovnih mestih oz. delovnih mestih, ki jih po določeni starosti ni moč zanesljivo opravljati (policisti, vojaki, rudarji, gasilci, strojevodje, premikači, prometniki, piloti, vozniki, delavci v železarnah, delavci v kemični industriji, steklarji, peki, pravosodni policisti, cariniki, šoferji, baletniki ...) bomo

 

v sredo, 18. januarja 2017 ob 11. uri pred ministrstvom za delo
pripravili protestne demonstracije, s katerimi bomo javnost opozorili, da smo
PROTI NIŽANJU PRISPEVNE STOPNJE IN PROTI VIŠANJU STROŠKOV UPRAVLJAVCA

 

kar predvideva novi Pokojninski načrt poklicnega pokojninskega zavarovanja. Ministrica za delo je namreč brez soglasja sindikatov odobrila pokojninski načrt, ki znižuje prispevno stopnjo poklicnega pokojninskega zavarovanja iz 9,25% na 8% in omogoča povečanje upravljavske provizije upravljavcu, t.j. Kapitalski družbi, d.d., ki je bila dogovorjena z zadnjim pokojninskim načrtom.

 

Vsi, ki se nam boste pridružili na protestnem shodu morate za ta dan vzeti LD ali PDK enako bomo storili tudi vsi, ki smo v vodstvu sindikata SMO.

 

Vašo udeležbo na mirnih protestih lahko potrdite na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. ali pri zaupniku SMO . Zbirno mesto je na parkirišču pri železniški postaji Ljubljana nasproti Masarykova cesta ob 10.30 uri.

 

Čas je, da tudi sami storimo nekaj za svoje pravice !

Vodstvo SMO

Objavljeno v Novosti

Spoštovani člani in zaposleni v SV in MO

V tem letu, ki se je do dobra šele začelo so že pred nami zelo pomembne spremembe zakonodaje, ki se dotikajo delovno pravnega statusa zaposlenih v SV in MO.

Tako že med sindikati intenzivno potekajo usklajevanja in priprave vezane na »D O G O V O R o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju« v katerem sta se tako vladna kot sindikalna stran zavezali, da do najkasneje  1. 5. 2017 dogovorita za odpravo anomalij oziroma ustrezne uvrstitve v plačne razrede glede vrednotenja delovnih mest oziroma nazivov v javnem sektorju.

 

Še posebej to velja za delovna mesta plačne skupine J, delovna mesta iz Dogovora o ukrepih na področju plač v javnem sektorju zaradi makroekonomskih razmer za obdobje 2009–2010 z dne 24. 2. 2009, ter za delovna mesta pooblaščenih uradnih oseb v katere spadajo VOJAKI.

 

Pomemben izpogajani  dodatek, ki ga je v pogajalskem procesu dosegel SMO ob podpori sindikatov JS in, ki doslej  ni bil v KPJS opredeljen je DODATEK ZA PRIPRAVLJENOST NA DOLOČENEM KRAJU. Pri tem so doslej pripadniki SV za pripravljenost na delo na določnem kraju prejemali enak procent dodatka kot so ga prejemali ostali JU za pripravljenost na domu, kar pa se nikakor ne more enačiti.

 

Iz sporazuma z vlado tako izhaja, da  vladna in sindikalna stran do 1. 3. 2017 v KPJS opredeli pojem pripravljenosti za delo na določenem kraju in od 1. 3. 2017 dalje se zagotovi dodatno plačilo dodatka za to pripravljenost za dejavnosti, v katerih iz obstoječih predpisov izhaja pravna podlaga za uporabo tega instituta.

 

Veseli bomo vsakršnega vašega konstruktivnega predloga predvsem pri spremembi zakonodaje na področju obrambe, ki bo pripomogel k izboljšanju statusa pripadnikov SV in zaposlenih v MO .

Predlog lahko posredujete na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. !

Zakon, ki se dotikajo delovno pravnih pravic zaposlenih v MO in SV so naslednji:

Naziv zakona

Trenutni veljavni

Predlogi- javna obravnava/ medresorsko usklajevanje

Zakon o obrambi (ZObr)

ZObr

ZObr predlog

Zakon o službi v Slovenski vojski (ZSSloV)

posledično vrsta pravilnikov in pravila službe

ZSSloV

ZSSloV predlog

Zakon o javnih uslužbencih (ZJU)

ZJU ZJU objavljeni predlog

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS)

ZSPJS

 /

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju  (ZPIZ-3)   - pokojninska reforma

ZPIZ-2b

/

Zakon o reprezentativnosti sindikatov (ZRSin)

ZRSin

/

Objavljeno v Novosti

Na podlagi sklepov organov SMO, SVOZ in SPMO ter zaradi zahtevnosti predloga Zakona o službi v Slovenski vojski in časovne stiske:

 

ZAHTEVAMO
podaljšanje roka za podajo mnenja .

 

Predlog Zakon o službi v Slovenski vojski 

 

vaš odgovor pričakujemo najpozneje do 11. 1. 2017 do 11.00 ure.

 

OBRAZLOŽITEV:

Zapisali smo, da je materija zelo zahtevna in v luči Dogovora o politiki plač v letu 2017, spreminjanju ZJU, ZSPJS in zakona o reprezentativnosti zahtevamo, da ustanovite mešano delovno skupino predstavnikov MO, SV in sindikatov z nalogo uskladitve ZObr in ZSSlov povezano za temeljne pravice zaposlenih.

 

 

Darko Milenkovič SMO,
Mileva Štukelj SVOZ,
Tobija Cukjati SPMO

Naslovnik:

Ga. ANDREJA KATIČ, ministrica za obrambo

Objavljeno v Novosti
Stran 1 od 25

Podatki o SMO

Sindikat Ministrstva za Obrambo

 • Dejavnost: Dejavnost sindikatov
 • Davčna številka: 90213033
 • Naslov: Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana
 • E-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Odnosi z javnostmi

Marjan LAH

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. GSM:040 792 528