S strani GŠSV smo prejeli dopis glede dodatnih dni LD za leto 2014, kot sledi v nadaljevanju : Zveza: Pravilnik o letnem dopustu, št. 0070-33/2013-1 z dne 13.12.2013 Spoštovani. S 1. januarjem 2014 se je začel uporabljati nov Pravilnik o letnem dopustu, št. 0070-33/2013-1 z dne 13.12.2013 (v nadaljevanju pravilnik). Pravilnik med drugim bistveno drugače ureja način določanja dolžine letnega dopusta za delovne pogoje (7. člen), kot pa je bilo to urejeno v prejšnjem pravilniku. Po veljavnem pravilniku je za…
SMO, SVOZ IN SPMO so že pred časom, enako kot Policijski sindikat Slovenije, od Vlade RS zahtevali uvedbo novih oblik pripravljenosti in ustrezno plačilo pripravljenosti za delo na določenem kraju in na delovnem mestu. Glede na evropske konvencije in evropsko sodno prakso smo zahtevali, da se zgoraj omenjene oblike dela v celoti priznajo v delovno obveznost in jo temu tudi ustrezno ovrednotijo ter plačajo. V praksi bi to pomenilo, da bi pripadnik SV za dela na terenu, na večdnevnih usposabljanjih…
 1.Potrditev zapisnika prejšnje seje 2.Predlog sprememb in dopolnitev ZSPJS, 3.Razno.         Sindikalni predlog :   Predlog pogajalskih skupin sindikatov glede spremembe ZSPJS v delu, ki se nanaša na 3.a člen ZSPJS    1. člen Tretji odstavek 3.a člena se spremeni tako, da se glasi: »(3) Če delodajalec ugotovi, da je bila javnemu uslužbencu ali funkcionarju v nasprotju s tretjim odstavkom 3. člena tega zakona določena in izplačana višja plača, kot bi mu pripadala, se z javnim uslužbencem…
IZJAVA ZA MEDIJE Dne 19. 03. 2014 je sindikat Ministerstva za obrambo na Ustavno sodišče podal:   ZAHTEVA ZA OCENO USTAVNOSTI IN ZAKONITOSTI 10. odstavka. 413 člena Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. l. RS, št. 96/2012, 39/13, 99/13 - ZSVarPre-C in 101/13 - ZIPRS1415; v nadaljevanju: ZPIZ-2) v zvezi z 11. odstavkom 92. člena Zakona o obrambi (Ur. l. RS, št. 103/2004 – uradno prečiščeno besedilo, z dne 23.09.2004; v nadaljevanju: ZObr) in 204. členom ZPIZ-2   in   PREDLOG ZA ZAČASNO…
Sindikati delujoči na obrambnem področju sindikat Ministrstva za obrambo (SMO), sindikat vojske obrambe in zaščite (SVOZ) in sindikat pilotov Ministrstva za obrambo (SPMO) se zavezujemo, da bomo: Delovali v skupno dobro vseh zaposlenih na MORS in SV. Skupno problematiko delavno pravnih pravic reševali skupaj in ne posamezno v dobro vseh zaposlenih na MORS in SV. Zoper Vlado RS, MORS in SV nastopali z usklajenimi aktivnostmi. Spoštovali etične norme sindikalnega delovanja in medčloveških odnosov ter avtonomijo delovanja vsakega posameznega sindikata. Ignorirali…
    ZADEVA: MNENJE SMO NA PREDLOG SPREMEMBE O PLAČILIH NA MOMZVEZA: Vaš dopis št. 007-21/2013-2 z dne 08.3.2013 Na podlagi sprejetih mnenj osnovnih organizacij SMO ter na podlagi Sklepa korespondenčne seje KSMO z dne 19.3.2013 vam posredujemo NEGATIVNO mnenje na predlagane spremembe Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačah in drugih prejemkih pripadnikov Slovenske vojske pri izvajanju obveznosti, prevzetih v mednarodnih organizacijah oziroma z mednarodnimi pogodbami, ki smo jo v SMO prejeli 11.3.2013 v elektronski pošti na naslov…
Razpis zadodelitev ali zamenjavo službenih stanovanj in garaž v najem – marec 2013 Stanovanjska komisija Ministrstva za obrambo, na podlagi 4. člena Pravilnika o službenih stanovanjih Ministrstva za obrambo (številka 0070- 47/2012-11 z dne 28. 1. 2013), objavlja Razpis za dodelitev oziroma zamenjavo službenih stanovanj ali garaž v najem. Upravičenci do prijave na razpis so, na podlagi 2. člena Pravilnika o službenih stanovanjih Ministrstva za obrambo, pripadniki stalne sestave Slovenske vojske oziroma javni uslužbenci Ministrstva za obrambo, ki delajo na…
Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačah in drugih prejemkih pripadnikov Slovenske vojske pri izvajanju obveznosti, prevzetih v mednarodnih organizacijah oziroma z mednarodnimi pogodbami Predlog nove uredbe: http://www.mo.gov.si/fileadmin/mo.gov.si/pageuploads/pdf/predpisi/SpremUredbeMOM04032013.doc Stara uredba: povezava: http://www.pisrs.si/npb/files/2008-01-2886-20120606_095335_2012-01-1729-NPB2.doc Podajanje pobud mnenj do 20.03.2013 na : Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. Dodatek za nevarne naloge se določi: Razlika /manj PO STARI UREDBI PO PREDLAGANI UREDBI 1. v višini 500 eurov za izvajanje: 1. v višini 450 eurov za izvajanje nalog: -50 € - načrtovanja in spremljanja vojaških aktivnosti, - kontrole…

Podatki o SMO

Sindikat Ministrstva za Obrambo

  • Dejavnost: Dejavnost sindikatov
  • Davčna številka: 90213033
  • Naslov: Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana
  • E-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Odnosi z javnostmi

Marjan LAH

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. GSM:040 792 528