1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

OPREDELITEV TRPINČENJA

Zakon  o  delovnih  razmerjih  (6.a člen)  in  Uredba  o  ukrepih  za  varovanje

dostojanstva zaposlenih v organih državne uprave (2. člen)

»Trpinčenje na delovnem mestu je vsako ponavljajoče se ali sistematično, graje vredno

ali  očitno  negativno  in  žaljivo  ravnanje  ali  vedenje,  usmerjeno  proti  posameznim

delavkam oziroma delavcem na delovnem mestu ali v zvezi z delom.«


Vedenja ali ravnanja, ki pomenijo trpinčenje, kadar ustrezajo zgoraj navedeni definiciji,

 

so:

- vedenja  ali  ravnanja,  ki  vplivajo  na  samoizražanje  in  na  način  komunikacije

(nadrejena oseba žrtvi omejuje možnost, da bi se izražala; nenehno prekinjanje

govora  žrtve;  sodelavke  oziroma  sodelavci  žrtvi  omejujejo  možnost  izražanja;

kričanje  na  žrtev  in  zmerjanje  žrtve;  nenehno  kritiziranje  žrtvinega  zasebnega

življenja; telefonsko zastraševanje; ustne grožnje; pisne grožnje; onemogočanje

stikov s pogledi ali gestami; onemogočanje stikov z zbadanjem);

- vedenja in ravnanja, ki pomenijo omejevanje  in preprečevanje žrtvinih socialnih

stikov  (z  žrtvijo  nihče  več  ne  govori;  žrtev  ne  more  govoriti  z  nikomer  -

onemogočen ji je dostop do drugih; premestitev na delovno mesto, ki je ločeno

od ostalih; sodelavkam oziroma sodelavcem je prepovedano govoriti z žrtvijo; z

žrtvijo ravnajo, kot da je nevidna);

- vedenja  in  ravnanja,  ki  krnijo  žrtvin  ugled  (blatenje  žrtve  za  njenim  hrbtom;

razširjanje  neutemeljenih  govoric;  posmehovanje;  obravnavanje  žrtve  kot

duševno  bolne;  žrtev  je  prisiljena  v  psihiatrično  ocenjevanje  in  /  ali  preiskavo;

zasmehovanje  žrtvine  invalidnosti;  oponašanje  žrtvinih  gest,  hoje,  glasu  z

namenom  zasmehovanja;  zasmehovanje  žrtvinega  političnega  prepričanja  ali

verske pripadnosti; zasmehovanje žrtvinega zasebnega življenja; zasmehovanje

žrtvine  nacionalnosti;  žrtev  prisilijo,  da  opravlja  delo,  ki  prizadene  njeno

samospoštovanje;  žrtvina  prizadevanja  se  ocenjujejo  napačno  in  na  ponižujoč

način;  žrtvine  odločitve  so  vedno  postavljene  pod  vprašaj;  žrtev  kličejo  s

ponižujočimi imeni; spolne zbadljivke);

- napadi  na  kakovost  žrtvinega  poklicnega  in  življenjskega  položaja  (za  žrtev  ni

posebnih  nalog;  nadrejeni  žrtvi  odvzemajo  zadolžitve,  tako  da  se  niti  ne  more

sama  domisliti  novih  nalog;  žrtev  dobiva  nepomembne  naloge;  žrtev  dobiva

naloge, ki so pod stopnjo njene strokovne usposobljenosti; žrtev nenehno dobiva

nove naloge; žrtev dobiva naloge, ki vplivajo na njeno samozavest; žrtev dobiva

naloge, ki so daleč nad stopnjo njene strokovne usposobljenosti z namenom, da

se  jo  osramoti;  povzroča  se  splošna  škoda,  ki  povzroča  stroške  zlasti  žrtvi;

poškoduje se žrtvin dom ali delovno mesto);

- neposredni napadi na zdravje osebe (žrtev je prisiljena opravljati fizično naporno

delo;  grožnje  s  fizičnim  nasiljem;  da  se  grozi  žrtvi,  se  uporabljajo  blažje  oblike

nasilja; fizična zloraba; odkrito spolno nadlegovanje);

- druga vedenja ali ravnanja.

 

Več iz te kategorije: OPREDELITEV NADLEGOVANJA »