1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

V petek prvega decembra je v Državnem zboru potekala seja Odbora za obrambo, kjer so na obrambnem področju delujoči sindikati SVS, SMO, SVOZ in SPMO s predstavitvijo svojih mnenj sodelovali pri prvi točki dnevnega reda: druga obravnava Predloga zakona o obrambi.

 

Zakonodajno pravna služba je z vidika njegove skladnosti z Ustavo, s pravnim sistemom in z nomotehničnega ter redakcijskega vidika podala zelo obširno negativno mnenje in predloge popravkov. V postopku sprejemanja predloga zakona je bilo pred sejo vloženih 30 amandmajev (popravkov in dopolnitev), ki opozorjenih nepravilnosti s strani Zakonodajno pravne službe po njihovem mnenju ne odpravljajo, s predlaganimi amandmaji, bi se odpravil zgolj manjši del ne tako pomembnih nepravilnosti oz. pripomb.

 

Članica Odbora za obrambo Anja Bah Žibert je glede na številna opozorila Zakonodajno pravne službe, predstavljena mnenja sindikatov, ter predvsem zaradi pomanjkanja mnenj obrambne stroke predlagala, da se opravi javna predstavitev mnenj. Predlog je bil sprejet in ta točka dnevnega reda je bila s tem zaključena, druga obravnava predloga zakona se bo nadaljevala po javni predstavitvi mnenj v Državnem zboru.

Posnetek seje si lahko ogledate v povezavi s klikom na: http://4d.rtvslo.si/arhiv/seje-odbora-za-obrambo/174505911

 

Z razpletom na seji smo zadovoljni, saj so nas poslanci časovno omejili z zgolj 5 minutami časa za predstavitev mnenja sindikata. Sindikati do sedaj nismo imeli možnosti predstaviti mnenja in stališč zaposlenih na obrambnem področju in na javni predstavitvi mnenj bomo po zaslugi poslanke to možnost imeli.

 

Že sedaj želimo opozoriti, da za izboljšanje stanja v Slovenski vojski ni potrebno spreminjati zakonodaje, temveč se je potrebno držati veljavnih predpisov in sprejeti kolektivno pogodbo, ki je namenjena ugodnejšemu urejanju pravic zaposlenih, brez česar se negativni kadrovski trendi v Slovenski vojski ne bodo prekinili, prej bo obratno. Obstoječi predpisi določajo vrsto pravic zaposlenim na obrambnem področju, ki pa se zaposlenim ne zagotavljajo. Najbolj v nebo vpijajoč primer je subvencioniranje vrtca za otroke pripadnikov Slovenske vojske, ki se od zakonske ureditve v desetih letih še vedno ni začelo izvajati. Vodilo obrambnega ministrstva je še vedno načelo »toži, pa boš dobil«, ministrstvo pa na ta način varčuje, torej tako, da ne izvaja predpisanega ob zavedanju, da vsi ne bodo tožili. Prišli smo celo tako daleč, da obrambna ministrica izdaja odredbe, po katerih za viške ur na podlagi sodne prakse pripadniki dobijo neizplačan dodatek (za delo preko polnega delovnega časa – nadure) za pet let nazaj. Kakšen je to signal zaposlenim »kdor bo tožil bo dobil kar mu pripada, če ne boste tožili pa ne boste dobili nič«, kljub temu, da pripada vsem, tudi brez sodne prakse.

 

Zakon o obrambi ni bil prenovljen že trinajst let, Zakon o službi v Slovenki vojski pa je star deset let. Ob napovedi prenove obrambnih predpisov s strani ministrice Andreje Katič smo bili zadovoljni, po skoraj štirih letih imamo po predstavljenem predlogu novega Zakona o obrambi še bolj malo upanja, da bomo v mandatu te vlade dočakali prenovo predpisov, imamo občutek, da smo zopet izgubili štiri leta v mrtvem teku.

 

V postopku priprave nove obrambne zakonodaje smo bili pripravljeni pomagati, a na obrambnem ministrstvu nas v večini predlaganega niso niti dobro poslušali, prepričani pa smo, da bi skupaj prej prišli do primernih predlogov zakonov za sprejem. Kot pravi sama ministrica, se ji očita pripravo predlogov zakonov s strani nekaj posameznikov, glede na izkušnjo sodelovanja s sindikati menimo, da so očitki utemeljeni.

 

Pri tem pa v SMO ne moremo mimo dejstva, da karierna pot vojakov po 45. letu v predlaganem zakonodaji ni zadovoljivo urejena oz. urejena na način, da bi upoštevala njihov prispevek, ki ga tokom dela namenjajo v dobrobit Republike Slovenije.

Še huje zavzemanje obrambnih sindikatov za pravico tako pripadnikov SV kot zaposlenih v MO je v očeh politikov zašla v smer, da so postali sindikati na področju obrambe moteč element in, da je potrebno njihovo skrb, ki kaže pozitivne rezultate v dobrobit zaposlenih, preprečiti oz. ukiniti. Kot politično obvladujočo alternativo pa v zameno prepovedi sindikalnega delovanja ,  politične stranke skozi amandmaje k zakonom, vsiljeno ponujajo možnosti kot je Varuh vojakovih pravic ali Euromil, ki pa v skladu z priznanim normami socialniga dialoga tako v RS kot v EU nimajo nikakršnih pooblastil ali pristojnosti, da bi se v okviru  veljavne zakonodajo potegovale oz. pogajale za pravice vojakov in zaposlenih v MO.

Dne 05.07.2017 nas je sindikate delujoče na področju obrambe  Ministrstvo za obrambo, zgolj obvestilo, da je predlog Zakona o obrambi in predlog Zakona o službi v Slovenski vojski, po zaključenem medresorskem usklajevanju vložilo v vladni postopek pri tem pa ni upoštevalo določil 100 b. člena ZObr in je s tem grobo kršilo zakonska določila obstoječega zakona. S tem je grobo poseglo v pravice zaposlenih do podajanja mnenja pri tako pomenbi zakonodaji .
Po pregledu posredovanih predlogov zakonov s strani MO ugotavljamo, da bo s takšnim neusklajenim predlogom zakonov, ki jih je posredoval MO v vladni postopek, zaposlenim v SV in MO povzročena še večja škoda in krivica kot jo povzročajo sedanji zakoni in predpisi. (vojaki po 45. letu .......)

 

Vse članice in člane SMO pozivamo, da nam do torka 11.07.2017 posredujejo pripombe na besedilo omenjenih zakonov. Predloge posredujte na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. .

 

Predlogi omenjenih zakonov se nahajajo na dnu obvestila !

V nadaljevanju obvestila nas iz vodstva MO obveščajo kot sledi  :

 

 

Najpomembnejše spremembe, ki so bile v obeh predlogih zakonov opravljene na podlagi
medresorskih in drugih predhodnih usklajevanj so predvsem naslednje:

 

- pretežni del delovnopravnih vsebin, ki se nanašajo na službo v Slovenski vojski je izločen iz predloga Zakona o obrambi in urejen v Zakonu o službi v Slovenski vojski, za kar ste se zavzemali tudi v svojih predlogih;
- predlog Zakon o obrambi v 112. členu določa dodatek k plači vojaškim osebam, zaradi prepovedi stavke v nominalni vrednosti 60 evrov bruto mesečno;
- v predlogu Zakonu o službi v Slovenski vojski je predviden spregled izobrazbe za vojake s srednjo poklicno izobrazbo ( tretji odstavek 19. člena);
- v zvezi z delovnim časom med povišano pripravljenostjo so predlagane določene izjeme za posamezne kategorije zaščitenih oseb (45. člen);
- pripravljenost za delo je ovrednotena na enak način kot to velja po kolektivni pogodbi (52.člen);v zakonu je ohranjen tudi institut dosegljivosti, s tem da bo višino dodatka določila vlada (56. člen)
- predvideno je, da se plača pripadnikom, ki imajo pogodbe sklenjene za določen čas, poveča za dva plačna razreda (četri odtavek 64. člena);
- pri celostni skrbi ni več predvideno subvencioniranje vrtcev za pripadnike Slovenske vojske s strani države, saj je bilo v medresorskem usklajevanju ugotovljeno, da bi bila takšna določba neizvedljiva in da je treba ta vprašanja v bodoče urediti v področni zakonodaji (96. člen);
- zakon ne predvideva več možnosti gradnje varovanih stanovanj za nekdanje pripadnike ministrstva po upokojitvi (111. člen).

 

 

Menimo, da so v predlogu obeh zakonov v okviru možnosti upoštevani nekateri vaši predlogi, za katere ste se zavzemali v času usklajevanj obeh zakonov. Za vaše konstruktivne predloge in pripombe v času usklajevanj se vam zahvaljujem

Spoštovani člani in zaposleni v SV in MO

V tem letu, ki se je do dobra šele začelo so že pred nami zelo pomembne spremembe zakonodaje, ki se dotikajo delovno pravnega statusa zaposlenih v SV in MO.

Tako že med sindikati intenzivno potekajo usklajevanja in priprave vezane na »D O G O V O R o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju« v katerem sta se tako vladna kot sindikalna stran zavezali, da do najkasneje  1. 5. 2017 dogovorita za odpravo anomalij oziroma ustrezne uvrstitve v plačne razrede glede vrednotenja delovnih mest oziroma nazivov v javnem sektorju.

 

Še posebej to velja za delovna mesta plačne skupine J, delovna mesta iz Dogovora o ukrepih na področju plač v javnem sektorju zaradi makroekonomskih razmer za obdobje 2009–2010 z dne 24. 2. 2009, ter za delovna mesta pooblaščenih uradnih oseb v katere spadajo VOJAKI.

 

Pomemben izpogajani  dodatek, ki ga je v pogajalskem procesu dosegel SMO ob podpori sindikatov JS in, ki doslej  ni bil v KPJS opredeljen je DODATEK ZA PRIPRAVLJENOST NA DOLOČENEM KRAJU. Pri tem so doslej pripadniki SV za pripravljenost na delo na določnem kraju prejemali enak procent dodatka kot so ga prejemali ostali JU za pripravljenost na domu, kar pa se nikakor ne more enačiti.

 

Iz sporazuma z vlado tako izhaja, da  vladna in sindikalna stran do 1. 3. 2017 v KPJS opredeli pojem pripravljenosti za delo na določenem kraju in od 1. 3. 2017 dalje se zagotovi dodatno plačilo dodatka za to pripravljenost za dejavnosti, v katerih iz obstoječih predpisov izhaja pravna podlaga za uporabo tega instituta.

 

Veseli bomo vsakršnega vašega konstruktivnega predloga predvsem pri spremembi zakonodaje na področju obrambe, ki bo pripomogel k izboljšanju statusa pripadnikov SV in zaposlenih v MO .

Predlog lahko posredujete na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. !

Zakon, ki se dotikajo delovno pravnih pravic zaposlenih v MO in SV so naslednji:

Naziv zakona

Trenutni veljavni

Predlogi- javna obravnava/ medresorsko usklajevanje

Zakon o obrambi (ZObr)

ZObr

ZObr predlog

Zakon o službi v Slovenski vojski (ZSSloV)

posledično vrsta pravilnikov in pravila službe

ZSSloV

ZSSloV predlog

Zakon o javnih uslužbencih (ZJU)

ZJU ZJU objavljeni predlog

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS)

ZSPJS

 /

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju  (ZPIZ-3)   - pokojninska reforma

ZPIZ-2b

/

Zakon o reprezentativnosti sindikatov (ZRSin)

ZRSin

/

Vir:http://www.mo.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/1328/7899/

Ministrica za obrambo Andreja Katič in državni sekretar mag. Miloš Bizjak sta se danes, 1. decembra, srečala s predstavniki sindikatov, ki delujejo v okviru Ministrstva za obrambo, z namenom predstavitve najpomembnejših rešitev iz osnutka novega Zakona o službi v Slovenski vojski.

Na sestanku je bil s predstavniki sindikatov dogovorjen način nadaljnjega usklajevanja tako novega Zakona o službi v Slovenski vojski kot tudi novega Zakona o obrambi.