1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Dne 19. 11. 2019 smo s strani predsedniku vlade prejeli njegov odgovor na naš poziv iz dne 15. 11. 2019, v katerem smo zahtevali tako pojasnilo glede stališče Vlade in kdaj, se bo lotila teh zaostankov in velikih razlik med uniformiranci kot tudi, odgovor kdaj lahko pričakujemo, da bo našel čas in se sestal z nami, kot to počnete s kolegi iz sindikatov policije.

 

 
Predsednik vlade g. Šarec bo dne 18.12.2019 sprejel predstavnike treh sindikatov SMO,SCS in SDOS, ki zastopajo skoraj 75 % uslužbencev državne uprave v RS

 

»v zvezi z vašim pismom o »nezadovoljstvu in tudi ogorčenosti« pooblaščenih uradnih oseb, češ da kot predsednik Vlade Republike Slovenije vedno najdem čas za policiste, ne pa tudi za vaš sindikat, vam želim pojasniti, da sem se kongresa Policijskega sindikata Slovenije - kar je, domnevam, povod za vaše pisanje - udeležil iz več razlogov. Povabilo sindikata sem razumel kot dobronamerno gesto, na katero sem se po vseh (tudi komunikacijskih) težavah v minulih letih sklenil odzvati. Mojo krajšo navzočnost razumite zgolj in samo kot vljudnostni obisk, brez ozadij. Poleg tega je šlo za volilni kongres, na katerem je sindikat dobil novo vodstvo, vlada pa novega sogovornika v socialnem dialogu.«

 

 

Na podani odgovor z dne 19. 11. 2019 smo predsednika vlade odgovorili kot izhaja iz nadaljevanja:

 

Spoštovani gospod Marjan Šarec, predsednik vlade RS,

 

presenečeni smo nad vašim izredno hitrim odzivom predvsem pa z vsebino odgovora. Čudimo se, da ste celotni fokus svojega odgovora koncipirali na zadnjem stavku našega poziva, v katerem vas sprašujemo, ali boste našli čas in se sestali z nami, kot to počnete s kolegi iz sindikatov policije.

 

 

V sled zapisanega v našem pozivu z dne 15. 11. 2019 smo imeli v mislih tudi vašo prisotnost pri sklepanju stavkovnega sporazuma s policijskima sindikatoma koncem leta 2018. Vlada, katere predstavnik ste, je v veliki meri znala prisluhniti stavkovnim zahtevam omenjenih sindikatov ob tem pa je enostransko posegla v Sporazum o razreševanju stavkovnih zahtev (Uradni list RS, št. 80/18), s tem, ko je sprejela Uredbo o uvrstitvi formacijskih dolžnosti in nazivov v plačne razrede v Slovenski vojski brez usklajevanja s sindikati obrambe.

 

 

Na podlagi predhodnih posredovanih in neuspelih pozivov za skupni sestanek z vami s strani treh največjih sindikatov (SCS, SDOS SMO), delujočih na področju zaposlenih v državni upravi s težavo, razumemo vaše pojasnilo, kjer v odgovoru navedete, da ste se kongresa Policijskega sindikata Slovenije udeležili, ker ste povabilo razumeli kot dobronamerno gesto, na katero ste se po vseh (tudi komunikacijskih) težavah v minulih letih sklenil odzvati. Ob tem ne moremo mimo dejstva, da ste pripravljeni napake slabega socialnega dialoga vlad uvideti iz minulih let, in to zgolj pri specifičnih sindikatih ter jih poskušati odpraviti ob raznih protokolarnih dogodkih. Takšno gesto sicer pozdravljamo, vendar zaradi ignoriranja našega poziva po skupnem sestanku z vami je žal ne moremo razumeti drugače kot pristransko.

 

 

V oči nas bode tudi dejstvo, da vaš stavek »Poleg tega je šlo za volilni kongres, na katerem je sindikat dobil novo vodstvo, vlada pa novega sogovornika v socialnem dialogu« lahko razumemo, da pritrjujete našim trditvam in vašemu odnosu do sindikatov, ki zastopajo pooblaščene, uniformirane osebe saj s tem tako posledično favorizirate specifične sindikate, ki jih vlada prepoznava, kot sogovornika v socialnem dialogu nam pa to pravico odrekate.

Kot smo že v uvodu zapisali, nam v podanem odgovoru niste odgovorili na zastavljena vprašanja, zato lahko razumemo vaš odgovor, da naše pozive klasificirate kot nelegitimne s tem, ko ne premorete poguma, da bi se z nami sestali. Vašo neodzivnost podanim legitimnim zahteven zaposlenih, ki jih zastopamo pa naj, razumemo kot komunikacijske težave, ki jih znate odpraviti šele, ko vam zaposleni to sporočilo prenesejo preko ulice ali s stavko, čemur v odgovoru pritrjujete in da te prepoznane napake premorete popraviti zgolj s sindikati, ki zastopajo specifično poklicno skupino.

 

Naj ob koncu še dodamo, da v kolikor smo vaš odgovor razumeli narobe, bomo veseli, da nam na skupnem sestanku le tega tudi drugače pojasnite.

Dne 22. 11. 2019 smo tako trije sindikati (SMO, SCS in SDOS) prejeli s kabineta predsednika vlade povabilo na sestanek, ki bo dne 18. 12. 2019.

Poziv predsedniku VRS g. Marjanu Šarcu s strani treh sindikatov DU (SMO, SDOS, SCS) je objavljen v celoti v nadaljevanju.

Spoštovani!

V zadnjih dneh smo priča nezadovoljstvu in tudi ogorčenosti pooblaščenih uradnih oseb represivnega dela državnega aparata, saj so ponovno uvideli, da si predsednik Vlade Republike Slovenije vedno najde čas, ko gre za sindikat policije, žal pa v svojem urniku nikakor ne najde prostora, da bi se sestal s predsedniki Sindikata državnih organov Slovenije (SDOS), Sindikata ministrstva za obrambo (SMO) in Sindikata Carinikov Slovenije (SCS), ki v razmerju do Vlade RS predstavljamo skoraj 75 % vseh uslužbencev državne uprave države Slovenije.

 

Vse večjemu nezadovoljstvu pripadnikov SV botrujejo tudi dejstva, da ste na vladi RS kršili III. točko Sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev (Uradni list RS, št. 80/18), s tem, ko ste na vladi sprejeli neusklajeno Uredbo o uvrstitvi formacijskih dolžnosti in nazivov v plačne razrede v Slovenski vojski z reprezentativnimi sindikati na področju obrambe.

 

 

Nadalje ste se v 2. točki sklepa vlade št. 007-162/2018-17 zavezali, da Vlada RS nalaga Ministrstvu za obrambo, da najkasneje do 1. 6. 2019 v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo, v okviru pregleda sistemov napredovanj in sistemov kariernega napredovanja javnih uslužbencev v skladu z XI. točko Sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev (Uradni list RS, št. 80/18) pripravi analizo ustreznosti vrednotenja formacijskih dolžnosti in nazivov v Slovenski vojski z vidika notranjih razmerij ter hierarhije vodenja ter poveljevanja.

 

 

Analiza je s strani MO opravljena, iz česar izhaja, da sledi ustrezno vrednotenje formacijskih dolžnosti in dela vojaških oseb, ki se mora implementirati v predlog spremembe uredbe in kot to izhaja iz dogovora s predstavniki vladne pogajalske skupine z dne 27. 11. 2018 na zadnji seji pogajanj v zvezi z razrešitvijo stavkovnih zahtev Koordinacije stavkovnih odborov sindikatov javnega sektorja.

Ob tem ne moremo mimo dejstva, da so na podlagi Sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev se vsa delovna mesta v JS, ki so bila v letu 2017 pred odpravo anomalij uvrščena nad 26. plačnim razredom do vključno tarifnega razreda VII/1 in tarifnega razreda VII/2 se uvrstila višje za 2 plačna razreda in jim je ta pravica dospela s 1.11.2019. Zaradi zavlačevanja in ne spoštovanja III. točke Sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev je velika večina pripadnikov SV zato prikrajšana in se na ta način izkazuje odnos do pripadnikov SV.
Po neuradnih podatkih naj bi MNZ v medresorskem usklajevanju nasprotoval pravični ureditvi uredbe za pripadnike SV, zato je medresorsko usklajevanje uredbe tudi blokirano.

 

 

V sled zapisanega od vas zahtevamo, da nam pojasnite razlog za nespoštovanje zavezujočih med VRS in reprezentativnimi sindikati JS sprejetih dogovorov, ki se nanašajo na pripadnike SV.

 

 

Zahteve, ki smo vam ji trije sindikati posredovali že v začetku leta, so še vedno aktualne.
Analize so torej opravljene, zato zahtevamo pojasnilo, kakšno je zdaj stališče Vlade in kdaj, se bo lotila teh zaostankov in velikih razlik med uniformiranci. Želeli bi tudi odgovor ali lahko pričakujemo, da boste našli čas in se sestali z nami, kot to počnete s kolegi iz sindikatov policije.

 

 

S spoštovanjem!

V uvodu našega poziva ne moremo mimo dejstva, da je 27. 11. 2018 potekala zadnja seja pogajanj v zvezi z razrešitvijo stavkovnih zahtev Koordinacije stavkovnih odborov sindikatov javnega sektorja. Na seji, je bilo s strani SMO izpostavljeno vprašanje, na kakšen način namerava vladna stran odpraviti identificirane anomalije pri uvrščanju formacijskih dolžnosti in nazivov v Slovenski vojski v plačne razrede. Predstavnik SMO, je povedal, da bi bilo treba v drugačen plačni razred, kot trenutno predlaga vladna stran, kjer se 22 dolžnosti uvršča v 2 plačna razreda višje od trenutne uvrstitve, uvrstiti dodatnih 14 formacijskih dolžnosti, sicer razmerja v izhodiščnih plačnih razredih formacijskih dolžnosti oziroma nazivov v Slovenski vojski glede na različne zahtevnosti dela in hierarhične umeščenosti ne bodo primerna.

 

Vladna stran je na to dejstvo nato predlagala, da se v III. točki predloga Sporazuma doda nov odstavek, ki se nanaša izključno na uvrstitve formacijskih dolžnosti oziroma nazivov v Slovenski vojski, in sicer, da se izjemoma drugače uvrstijo tiste formacijske dolžnosti in nazivi v Slovenski vojski, za katere je tako določeno v Prilogi 1 dogovora in da se v zvezi z uvrstitvami formacijskih dolžnosti in nazivov v plačne razrede v Slovenski vojski opravi še usklajevanje uredbe z reprezentativnimi sindikati.

 

Na podani predlog vlade je bilo, nato s strani SMO podano vprašanje: »Ali se bodo anomalije v zvezi z uvrščanjem formacijskih dolžnosti in nazivov v plačne razrede v Slovenski vojski s procesom usklajevanja uredbe odpravile«. Vladna stran je odgovorila, da predlagana dopolnitev omogoča, da se ob usklajevanju uredbe to stori.

 

Predlog uredbe s strani MO smo v SMO prejeli dne 04. 12. 2018, na katero pa smo na usklajevanju z MO dne 5. 12. 2018 podali pojasnila in kot izhaja iz zabeležke usklajevanja, da sindikat podpira predlog uredbe v delu, ki se nanaša na povišanje plač pri FD, kjer se odpravljajo plačne in hierarhične anomalije in zvišanje plač vojaškim uslužbencem. Negativno mnenje pa dajemo na del, ki se nanaša na formacijske dolžnosti, na katerih ni možnosti napredovanja v nazivih in ti so: kontrolorji zračnega prometa, letalski tehniki in tehniki letalci in vojaški piloti. Pri navedenih FD je treba vzpostaviti plačno razmerje, ki je obstajalo pred spremembo uredbe 2017 (izenačitev razmerja pri poklicih za 5PR glede na ostala FD). Ter tako zahtevamo, da se naslednje FD zaradi specifik ovrednotijo v predlogu uredbe kot specialistična, in sicer: policist, kriminalist in letališko osebje.

 

Ker do 18. 12. 2018 delno usklajeni predlog uredbe ni bil uvrščen na sejo vlade, smo istega dne posredovali dopis predsedniku VRS, v katerem smo ga pozvali k spoštovanju sporazuma O RAZREŠEVANJU STAVKOVNIH ZAHTEV, ki se v omenjenem sporazumu nanašajo na uredbo o uvrstitvi formacijskih dolžnosti v SV. Do dne 20. 12. 2018 s strani predsednika VRS, nismo prejeli zahtevanega odgovora, zato smo dne 21. 12. 2018 dodatno na predsednika vlade, posredovali ponovno urgenco po realizaciji sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev, ki se nanaša na pripadnike SV iz razloga, da zaradi zavlačevanja VRS s sprejetjem uredbe za pripadnike SV, ki se jim bi s tem priznala pravica do izpogajanega, le te ne bodo deležni, kot bo to veljalo za ostale zaposlene v javnem sektorju, saj je uredba akt, ki pravno omogoča uvrstitve pripadnikov v enotnem plačnem sistemu in s katerim jim dospe pravica po višji uvrstitvi.

 

Šele 24. 12. 2018 smo s strani DS dr. Klemena Grošlja prejeli zgolj v seznanitev delno spremenjen predlog Uredbe o spremembah Uredbe o uvrstitvi formacijskih dolžnosti in nazivov v Slovenski vojski v plačne razrede, kar pa je popolnoma v nasprotju z zavezo VRS glede dolžnega usklajevanja uredbe s sindikati. V dopisu ste na MO pravilno prepoznali našo podano bojazen in zapisali: »Da bi spremembe učinkovale s 1. 1. 2019 bo predlog uredbe predvidoma v četrtek, 27. 12. 2018, obravnavan na dopisni seji Vlade RS.« V nadaljevanju pa priznavate, da ste samovoljno posegli v usklajeni predlog z obrambnimi sindikati s tem, ko zapišete: »Po naknadnem medresorskem usklajevanju predloga uredbe so formacijske dolžnosti in nazivi vojaških uslužbencev od I. razreda pa do VIII. razreda uvrščeni za en plačni razred nižje, kot je to bilo predhodno usklajeno z vašimi predstavniki dne 5. 12. 2018«. Dne 31. 12. 2019 prejmemo zgolj v seznanitev dodatno spremenjen predlog Uredbe o spremembah Uredbe o uvrstitvi formacijskih dolžnosti in nazivov v Slovenski vojski v plačne razrede. V podanem predlogu tako ugotavljamo, da je bil s strani VRS izveden dodaten in ponovno enostranski poseg v že usklajeno uredbo s sindikati obrambe in to dodatno v škodo zaposlenih v SV.

 

Pri tem se v dopisu sklicujete, da se formacijske dolžnosti in nazivi vojaških uslužbencev v predlogu uredbe pretežno uvrščajo v plačne razrede v skladu z uvrstitvami, določenimi v prilogi Sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev oziroma Dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju.

 

Sklicevati se na XI. točko Sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev ob tem pa zanemariti III. točko omenjenega sporazuma in zapisnika seje pogajanj v zvezi z razrešitvijo stavkovnih zahtev Koordinacije stavkovnih odborov sindikatov javnega sektorja z dne 27. 11. 2018 lahko v SMO razumemo zgolj tako, da je VRS enostransko posegla v zavezujoč dogovor, ki bo pa epilog dobil v kolektivnem delovnem sporu zoper VRS in v individualnih delovnih sporih pripadnikov SV.

 

Čeprav je vlada v svojem sklepu poskušala anulirati III. točko dogovora, se je s sklepom št. 00718-12/7 z dne 31. 12. 2018 vendarle dodatno zavezala, da se bo na MO pripravila analiza ustreznosti vrednotenja formacijskih dolžnosti in nazivov v Slovenski vojski z vidika notranjih razmerij ter hierarhije vodenja ter poveljevanja v SV najkasneje do 1. 6. 2019. Glede na dejstvo, da do s sklepom predvidenega roka, analiza ni bila izdelana, smo ministra z dopisom iz zveze "Zamujanje roka sklepa VRS" z dne 11. 7. 2019 pozvali, k takojšnji izdelavi le te. Na neformalnem sestanku s predstavniki MO smo bili seznanjeni o vzrokih zamujanja analize.

 

Dne 10. 9. 2019 je bil sklican sestanek kjer nas je vodstvo seznanilo s potekom izdelave akcijskega načrta ter ukrepov za prenovo kadrovskega popolnjevanja Slovenske vojske in nadgradnjo ter izvajanje promocije, kot tudi s potekom priprave analize v zamujanju. Glede na predstavitev in prejeto dokumentacijo smo tudi posredovali dopis iz zveze "Smernice SMO glede odprave anomalij v SV". Od sestanka je poteklo kar nekaj zelo dragocenega časa, neformalno smo v sredini oktobra pridobili informacijo, da še vedno poteka medresorsko usklajevanje Uredbe. Na sestanku je bilo dogovorjeno, da bi se medresorsko usklajevanje moralo končati do kraja oktobra in bi potem opravili še usklajevanje v socialnem dialogu s sindikati. Poudarek je bil, da se usklajevanje Uredbe s sindikati v MO opravi, ko bo Uredba medresorsko usklajena.

 

Predlagani načrt s strani MO je bil, da bi Uredba po vsej potrebni proceduri pričela veljati z 01. 01. 2020. Glede na dejstvo, da se je začel november in, da do danes še nimamo medresorsko usklajene Uredbe o uvrstiti formacijskih dolžnosti in nazivov v plačne razrede v SV ter ob slabi praksi nam dobro znane vladne procedure nas skrbi, ali bo predlagana Uredba s sestanka 10. 9. 2019 pravočasno sprejeta s strani VRS oz. ali boste sploh sprožili še potrebne postopke za njeno sprejetje. Vsekakor upamo, da ste upoštevali tudi, že iz preteklosti, podane zahteve SMO.

 

Naj ob koncu ponovno poudarimo neizpodbitno dejstvo, in sicer, da bi se v enotnem plačnem sistemu izognili nenehnemu ujetništvu medresorskega usklajevanja in vladnih procedur je nujno potrebno, da sklenemo kolektivno pogodbo za obrambni resor, ki bi zagotovo bila za področje obrambe sprejemljivejša.

Vlada RS je na dopisni seji dne 28. 12. 18 poleg predloga uredbe na predlog Ministrstva za obrambo (v nadaljevanju: MO) sprejela tudi sklep, da mora ministrstvo najkasneje do 1.6.2019 v sodelovanju z MJU, v okviru pregleda sistemov napredovanj in sistemov kariernega napredovanja javnih uslužbencev v skladu z XI. točko Sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev, pripraviti analizo ustreznosti vrednotenja formacijskih dolžnostih (FD) in nazivov v Slovenski vojski z vidika notranjih razmerij ter hierarhije vodenja ter poveljevanja. Namen te analize je celovito pogledati razmerja in hierarhijo vojaških FD (Č, PČ, VU), pregledati in utemeljiti specialistična FD ter FD vojaških uslužbencev, izdelati opise FD, analizirati in določiti zahtevnost nalog, ki jih opravljajo vojaške osebe, v kolikor to že ni urejeno, in pogledati zahtevana dodatna znanja, zahtevane delovne izkušnje, posebne pogoje dela in drugo. Med drugim je cilj te analize tudi, da ministrstvo identificira anomalije preden se pripravi predlog nove uredbe.

 

V sindikatu Ministrstva za obrambo smo dne 11. 7. 2019 ministra, g. KARLA VIKTORJA ERJAVCA opozorili, da je rok, ki ga je VRS s sklepom naložila MO, da pripravi analizo ustreznosti vrednotenja formacijskih dolžnostih (FD) in nazivov v Slovenski vojski z vidika notranjih razmerij ter hierarhije vodenja ter poveljevanja, v celoti prekoračen.

 

Ministra smo pozvali, da nam sporoči, kdaj bo analiza predstavljena socialnim partnerjem in nam ob tem poda tudi razloge zakaj navedena analiza še ni izvedena.

 

Zadeva: Zamujanje rokov Sklepa Vlade RS - odgovor
Zveza: Vaš dopis št. MO-GŠ 20/19 z dne 11. 7. 2019

 

 

V zvezi z vašim opozorilom glede zamujanja rokov za izvedbo druge točke sklepa Vlade RS št. 00718-12/2018/7 z dne 31. 12. 2018, ki določa, da mora Ministrstvo za obrambo najkasneje do 1. 6. 2019 v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo, v okviru pregleda sistemov napredovanj in sistemov kariernega napredovanja javnih uslužbencev v skladu z XI. točko Sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev (Uradni list RS, št. 80/18) pripraviti analizo ustreznosti vrednotenja formacijskih dolžnosti in nazivov v Slovenski vojski z vidika notranjih razmerij ter hierarhije vodenja ter poveljevanja, bi pojasnili, da je pripravljena primerjalna analiza predlogov sprememb Uredbe o uvrstitvi formacijskih dolžnosti in nazivov v Slovenski vojski v plačne razrede. Ugotovljene so tudi določene anomalije plačnega sistema v Slovenski vojski. Prav tako je bila izdelana analiza posebnosti opravljanja vojaške službe in dela v Slovenski vojski, ki vam je že bila predstavljena in ste jo tudi prejeli v dopolnitev in mnenje v mesecu juniju. Omenjena gradiva so v fazi usklajevanja znotraj strokovnih služb Ministrstva za obrambo in po končanem usklajevanju vam bomo izsledke analiz predstavili po 20. avgustu 2019. Ocenjujemo, da bo zgoraj citirani sklep Vlade RS v celoti realiziran predvidoma do konca meseca septembra 2019.

 

Ne glede na navedeno pa bi pojasnili, da vzporedno sodelujemo tudi z Ministrstvom za javno upravo pri izdelavi analize napredovanj javnih uslužbencev in analize zahtevnosti oziroma vrednotenju delovnih mest pooblaščenih uradnih oseb.

 

S spoštovanjem,

mag. Nataša Dolenc državna sekretarka

 

Dne 17.04. 2019 so se pričela pogajanja z reprezentativnimi sindikati v katerih s področja obrambe sodeluje tudi SMO in sicer glede :

 

Regres za letni dopust za leto 2019 in povračilo stroškov prevoza na delo in z dela. Vlada je na 27. redni seji sprejela izhodišča , da se regres za letni dopust v letu 2019 izplača v višini minimalne plače (886,63 evrov).

 

Sindikalna stran je v pogajanjih zavzela stališče glede zahtevane višine regresa in sicer:

 

• javnim uslužbencem, ki prejemajo osnovno plačo, ki ustreza 18. ali nižjemu plačnemu razredu, pripada regres za letni dopust za leto 2019 v višini 1.200 evrov;
• javnim uslužbencem, ki prejemajo osnovno plačo, ki ustreza 19. ali višjemu plačnemu razredu do vključno 26. plačnega razreda, pripada regres za letni dopust za leto 2019 v višini 1.150 evrov;
• javnim uslužbencem, ki prejemajo osnovno plačo, ki ustreza 27. ali višjemu plačnemu razredu, pripada regres za letni dopust za leto 2019 v višini 1.000 evrov.

Vladna pogajalska stran je na podani proti predlog sindikatov zavzela stališče, da mora po mandat na vlado. Sindikati pa naslednjo sredo ko se pogajanja nadaljujejo pričakujemo, da bo vladna stran prišla s približevalnim predlogom.

 

 

Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela

 

Vladna stran želi z vzpostavitvijo enotno kilometrine za vse JU vzpostaviti enako obravnavo vseh javnih uslužbencev. V predlogu aneksa h KPND predlaga, da v primeru, če je javni uslužbenec upravičen do povračila stroškov prevoza se za razdaljo od naslova stalnega ali začasnega bivališča oziroma naslova v kraju, iz katerega se javni uslužbenec dejansko vozi na delo in z dela, do naslova v kraju opravljanja dela, se javnemu uslužbencu po najkrajši varni poti prizna kilometrina v višini 9% cene neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov, pri čemer se za izračun kilometrine po tem členu upošteva cena na dan 31. december in 30. junij, sprememba višine povračila pa se uveljavi s 1. januarjem in s 1. julijem. Razdalja se določi po najkrajši varni poti z uporabo istega daljinomera za vse javne uslužbence, ki ga bodo določile stranke kolektivne pogodbe in zaradi tega v predlogu izhodišč za pogajanja o drugačni ureditvi tega področja v obliki predloga aneksa h KPND vladna stran konkretnega daljinomerja še ni predlagala.

 

Sindikati nasprotujemo taki ureditvi iz naslednjih razlogov:

 

• Višina kilometrine, ki jo predlaga vlada 9% je nesprejemljiva;
• Pri povračilu potnih stroškov bi tako največ izgubili tisti z nizkimi plačami, ki se vozijo z mesečnimi vozovnicami (kratke razdalje)

 

Sindikalna stran bo v "najkrajšem možnem času" oblikovala svoj proti predlog.

 

Dodajamo še, da je Odbor za delo v Državnem zboru dne 18.04.2019  enotno podprl predlog po katerem bo regres do višine povprečne plače razbremenjen dohodnine in prispevkov. Državni zbor bo razbremenitev regresa predvidoma potrdil že prihodnji teden, tako da bi spremembe veljale že za letošnji regres.

Sindikat Ministrstva za obrambo SMO je tokom pogajanj v letu 2018 z VRS izpogajal, da se je v stavkovnem sporazumu opredelilo, da se izjemoma drugače uvrstijo tiste formacijske dolžnosti in nazivi v Slovenski vojski za katere je tako določeno v Prilogi 1 tega dogovora. V zvezi z uvrstitvami formacijskih dolžnosti in nazivov v plačne razrede v Slovenski vojski se opravi še usklajevanje uredbe z reprezentativnimi sindikati.

 

 

Podrobna obrazložitev širše vladne pogajalske skupine glede zapisanega v sporazum je bila, da predlagana dopolnitev sporazuma omogoča, da se anomalije nastale v letu 2017 v zvezi z uvrščanjem formacijskih dolžnosti in nazivov v plačne razrede v Slovenski vojski s procesom usklajevanja uredbe odpravijo in da se ob usklajevanju uredbe to tudi stori.

 

Sindikat Ministrstva za obrambo je bil dne 5. 12. 2018 s strani MO, povabljen na usklajevanje predloga uredbe, ki jo je pripravil MO. Usklajevanje uredbe o uvrstitvah formacijskih dolžnosti in nazivov v SV in posledično možnost ureditve anomalij, ki so nastale v letu 2017 pri tem je bilo na predlog uredbe podano mnenje .

 

1. POZITIVNO MNENJE predlaganim uvrstitvam formacijskih dolžnosti in nazivov v uredbi (vojak, podčastnik, častnik) s katerimi se zopet vzpostavlja vojaška hierarhija in se odpravljajo anomalije nastale v letu 2017;
2. POZITIVNO MNENJE predlaganim uvrstitvam vojaških uslužbencev glede primerjave s činih v SV v skladu s 6. členom Uredbe o vojaških uslužbencih;
3. NEGATIVNO MNENJE dajemo na del formacijskih dolžnosti, ki so povezane za čine in nazive poklicev, ki nimajo možnosti napredovanja v nazivu.

 

Ti poklici so: Kontrolorji zračnega prostora v vseh tarifnih skupinah in nazivih vojakov, podčastnikov, častnikov in vojaških uslužbencev,
- Letalski tehniki in tehniki letalci v nazivih podčastnik in vojaški uslužbenci,
- Piloti v častniških nazivih.

 

Navedene skupine so uvrščene v V, VI in VII tarifni skupini pri čemer je zadnji poseg v Uredbo v letu 2017 spregledal določila ZSPJS za poklice, ki nimajo možnosti napredovanja v nazivih in se jih zaradi tega razporedi 5 PR višje od primerljivega poklica. Z enostranskim posegom VRS leta 2017 je ta razlika na različnih nivojih različna in sicer:

 

- V V tarifni skupini 3 PR,
- V VI tarifni skupini 5 PR,
- V VII tarifni skupini v rangu poročnik-stotnik 4 PR in
- Višje od majorja oz. VU XII razreda 5 PR.
Ker se ne sledi zahtevi SMO po izenačitvi teh poklicev na 5 PR, v tem delu ne moremo podati pozitivnega mnenja.

 

4. NEGATIVNO MNENJE zaradi nespoštovanja zahteve SMO po uvedbi novih poklicev v nazivu specialist: vojaški policist, kriminalist in letališko osebje.

SMO je zaradi neodzivnosti po uvrstitvi uredbe na dnevni red VRS na predsednika vlade RS g. Marjan Šarec dne 18. 12. 2018 naslovil zahtevo po prenehanju KRŠITVE SPORAZUMA O RAZREŠEVANJU STAVKOVNIH ZAHTEV.

 

Na podlagi informacij s katerimi razpolagamo v SMO je v medresorskem usklajevanju med MO, MNZ in MJU, Ministrstvo za javno upravo podalo pozitivno mnenje na predlog uredbe, MNZ pa je takemu predlogu, s katerim bi se vzpostavila ponovna hierarhija, ki je bila v SV v letu 2017 porušena, nasprotoval.

 

Iz teh razlogov uredba ni bila uvrščena v potrditev na vlado dne 13. 12. 2018. Ker odgovora predsednika VRS nismo prejeli v zastavljenem roku smo dne 21.12. 2018 posredovali predsedniku VRS urgenco na naš posredovani dopis "KRŠITEV SPORAZUMA O RAZREŠEVANJU STAVKOVNIH ZAHTEV". Ne na dopis iz dne 13. 12. 2018 in ne na urgenco z dne 21. 12. 2018 s strani predsednika VRS nismo prejeli nobenega odgovora.

Dne 24. 12. 2018 smo v Sindikat Ministrstva za obrambo (SMO) prejeli dopis MO št. 007-162/2018-10 v povezavi z zadevo: » Predlog Uredbe o spremembah Uredbe o uvrstitvi formacijskih dolžnosti in nazivov v Slovenski vojski v plačne razrede – ponovno v nadaljevanju uredba«.

V prilogi nam je bil posredovan zgolj v seznanitev bistveno spremenjen predlog Uredbe o spremembah Uredbe o uvrstitvi formacijskih dolžnosti in nazivov v Slovenski vojski v plačne razrede (v nadaljevanju: predlog uredbe) ter podana argumentacija, da je po naknadnem medresorskem usklajevanju predloga uredbe, formacijske dolžnosti in nazivi vojaških uslužbencev od I. razreda pa do VIII. razreda uvrščeni za en plačni razred nižje, kot je to bilo predhodno usklajeno z reprezentativnimi sindikati na področju obrambe dne 5. 12. 2018.
V SMO smo danes dne 26. 12. 2018 na predsednika Vlade RS naslovili dopis v katerem ostro nasprotujemo takšnemu načinu medresorskega poseganja v že dogovorjen in delno usklajen predlog uredbe med socialnimi partnerji in predstavniki Vlade – MO in to iz razlogov:

 

• da sporazum o razreševanju stavkovnih zahtev v nadaljevanju sporazum, v delu, ki se nanaša na pripadnike SV govori le , da se v zvezi z uvrstitvami formacijskih dolžnosti in nazivov v plačne razrede v Slovenski vojski opravi še usklajevanje uredbe z reprezentativnimi sindikati.

Podrobna obrazložitev širše vladne pogajalske skupine glede zapisanega v sporazum je bila, da predlagana dopolnitev sporazuma omogoča, da se anomalije nastale v letu 2017 v zvezi z uvrščanjem formacijskih dolžnosti in nazivov v plačne razrede v Slovenski vojski s procesom usklajevanja uredbe odpravijo in da se ob usklajevanju uredbe to tudi stori.

 

 

• da je z dodatnim medresorskim usklajevanjem predloga uredbe grobo kršen sporazum, saj predstavniki v medresorskem usklajevanju niso imeli nobenega mandata ali soglasja socialnih partnerjev, ki bi izviral iz sporazuma in, ki bi jim omogočal drugačno v tem primeru slabšo odločitev od dogovorjene in delno usklajene z MO le ta pa je bila v proceduralnem delu skladna s sporazumom.

 

 

• V predlogu uredbe ponovno niso odpravljene anomalije in sicer pri NVU do NVU VIII razreda imajo še vedno manj 1 PR kot v primerljivih činih;

 

• NVU VIII razreda (VITS) je izenačen z VVU IX razreda (VII TS) in s POR (VII TS);

 

• vsi VVU so izenačeni s primerljivim činom pri NVU je ta uvrstitev 1 PR manj razen zdravnikov in veterinarjev, ki so po predlogu uredbe za 1 PR več plačani kot primerljivi čini.

 

• ni upoštevana zahteva po izenačitvi razlike na 5 pr za poklice, ki nimajo možnosti napredovanja v nazivih (kontrolorji letenja, letalski tehniki, tehniki letalci in piloti)

• ni upoštevana zahteva po uvrstitvi vojaških policistov, kriminalistov in letališkega osebja v specialiste.

 

Ob tem v SMO za konec dodajamo, da takšen način medresorskega usklajevanja uredbe jasno nakazuje na zaviranje razvoja SV. Ob tem dodajamo, da nobeno ministrstvo razen MO ne sme in ne more biti pristojno za podajanje kakršnih koli mnenj pri uvrščanju formacijskih delovnih mest v plačne razrede, saj se v nasprotnem odgovorno sprašujemo, čigav namen je potlej uničevanje zakonsko določene hierarhije SV.

 

Predsednika vlade pa pozivamo, da Vlada RS v celoti spoštujete dogovor, ki je bil sklenjen med sindikati in vladno pogajalsko skupino na način, kot smo mu v predhodnih dopisih, na katere pa do danes nismo dobili odgovorov, to tudi obrazložili.

 

V nasprotnem bomo primorani preiti v aktivnosti, ki bodo vas in vlado prisilile v spoštovanje vaših zavez !

 

Sindikat Ministrstva za obrambo je dne 21. 12. 2018 na predsednika Vlado RS ponovno naslovil urgenco po realizaciji sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev, ki se nanaša na pripadnike SV.

 

 

Dne 18. 12. 2018 smo v SMO na predsednika vlade posredovali dopis v katerem smo ga pozvali k spoštovanju sporazuma O RAZREŠEVANJU STAVKOVNIH ZAHTEV, ki se v omenjenem sporazumu nanašajo na uredbo o uvrstitvi formacijskih dolžnosti v SV.

 

 

Pri tem smo posebej poudarili, da spoštovanje dogovora in zahtevana pojasnila iz posredovanega dopisa spadajo pod pristojnost Vlade RS in ne resornega ministrstva. Z resornim ministrstvom je bila uredba s sindikati na področju obrambe usklajena in je bila s tem deloma izpolnjena zaveza v sporazumu. Zaveza iz sporazuma vlade pa ni izpolnjena v delu, ko je potrebno uredbo sprejeti in za kar je izključno pristojna vlada.

 

 

V dopisu smo zaradi časovne stiske in pomembnosti sprejetja uredbe zahtevali, da odgovor predsednika vlade pričakujemo do 20.12.2018 pri tem pa ugotavljamo, da z nespoštovanjem postavljenega roka za podajo odgovora, ponovno tako  predsednik VRS zapostavlja pripadnike SV.

 

 

Prav tako je bil predsednik VRS  opozorjen, da zaradi zavlačevanja VRS s sprejetjem uredbe za pripadnike SV, ki se jim bi s tem  priznala pravica do izpogajanega, le te ne bodo deležni kot bo to veljalo za ostale zaposlene v javnem sektorju, saj je uredba akt, ki pravno omogoča uvrstitve pripadnikov v enotnem plačnem sistemu in s katerim jim dospe pravica po višji uvrstitvi.

 

Sindikat Minisrtrstva za obrambo (SMO) je danes naslovil dopis na predsednika vlade g. Marjana Šarca v katerem ga poziva, da nemudoma prenehajo z kršitvijo sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev. Vlada do danes še ni sprejela uredbe o uvrstitvi formacijskih dolžnosti in nazivov v SV kot je to bilo dogovorjeno v stavkovnem sporazumu in usklajeno z MO. Poziv predsedniku vlade g. Marjanu Šarcu objavljamo v nadaljevanju:

 

PREDSEDNIK VLADE RS
g. Marjan Šarec

 

 

ZADEVA: KRŠITEV SPORAZUMA O RAZREŠEVANJU STAVKOVNIH ZAHTEV

 

 

Spoštovani g. Marjan Šarec!

 

V Koordinaciji stavkovnih odborov (KSO) in v sindikatu Ministrstva za obrambo (SMO) smo ogorčeni nad vladno kršitvijo sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev in sicer:

 

 

V omenjenem sporazumu je bilo pod točko III. Odprava anomalij v sistemu plač javnega sektorja s strani SMO izpogajano z vladno pogajalsko skupino dne 29. 11. 2018 naslednje:

 

 

• Da se ne glede na prejšnji odstavek izjemoma drugače uvrstijo tiste formacijske dolžnosti in nazivi v Slovenski vojski za katere je tako določeno v Prilogi 1 tega dogovora. V zvezi z uvrstitvami formacijskih dolžnosti in nazivov v plačne razrede v Slovenski vojski se opravi še usklajevanje uredbe z reprezentativnimi sindikati.

V nadaljevanju vam podajamo zapis, ki izhaja iz zapisnika št. 0100-17/2018 z dne 29. 11. 2018 seje pogajanj v zvezi z razrešitvijo stavkovnih zahtev KSO in sicer :

 

 

»V nadaljevanju je sindikalna stran (predstavnik SMO) izpostavila vprašanje, na kakšen način namerava vladna stran odpraviti identificirane anomalije pri uvrščanju formacijskih dolžnosti in nazivov v Slovenski vojski v plačne razrede. Povedala je, da bi bilo treba v drugačen plačni razred, kot trenutno predlaga vladna stran, kjer se 22 formacijskih dolžnosti uvršča v 2 plačna razreda višje od trenutne uvrstitve, uvrstiti dodatnih 14 formacijskih dolžnosti, sicer razmerja v izhodiščnih plačnih razredih formacijskih dolžnosti oziroma nazivov v Slovenski vojski glede na različne zahtevnosti dela in hierarhične umeščenosti ne bodo primerna.

Vladna stran je predlagala, da se v III. točki predloga Sporazuma doda nov odstavek, ki se nanaša izključno na uvrstitve formacijskih dolžnosti oziroma nazivov v Slovenski vojski in sicer, da se izjemoma drugače uvrstijo tiste formacijske dolžnosti in nazivi v Slovenski vojski, za katere je tako določeno v Prilogi 1 tega dogovora in da se v zvezi z uvrstitvami formacijskih dolžnosti in nazivov v plačne razrede v Slovenski vojski opravi še usklajevanje uredbe z reprezentativnimi sindikati (Priloga 3).«

»Na vprašanje sindikalne strani, ali se bodo anomalije v zvezi z uvrščanjem formacijskih dolžnosti in nazivov v plačne razrede v Slovenski vojski s procesom usklajevanja uredbe odpravile, je vladna stran povedala, da predlagana dopolnitev omogoča, da se ob usklajevanju uredbe to stori.«

 

 

Usklajevanje predloga sprememb Uredbe o uvrstitvi formacijskih dolžnosti in nazivov v SV v plačne razrede s predstavniki reprezentativnih sindikatov na področju obrambe je bilo dne 5. 12. 2018. SMO je na predlog uredbe podal naslednje mnenje :

 

 

1. POZITIVNO MNENJE predlaganim uvrstitvam z katerimi se zopet vzpostavljajo odnosi med vojaki, podčastniki in častniki kot so bili postavljeni leta 2008;
2. POZITIVNO MNENJE predlaganim uvrstitvam vojaških uslužbencev glede primerjave s činih v SV;
3. NEGATIVNO MNENJE dajemo na delo formacijskih dolžnosti, ki so povezane za čine in nazive poklicev, ki nimajo možnosti napredovanja v nazivu. Ti poklici so:

- Kontrolorji zračnega prostora v vseh tarifnih skupinah in nazivih vojakov, podčastnikov, častnikov in vojaških uslužbencev,
- Letalski tehniki in tehniki letalci v nazivih podčastnik in vojaški uslužbenci,
- Piloti v častniških nazivih.

Vse skupine so uvrščene v V, VI in VII tarifni skupini, pri čemer je zadnji poseg v Uredbo v letu 2017 spregledal določila ZSPJS za poklice, ki nimajo možnosti napredovanja v nazivih in se jih zaradi tega razporedi 5 PR višje od primerljivega poklica. S enostranskim posegom VRS leta 2017 je ta razlika na različnih nivojih raznolika in sicer:

- V V tarifni skupini 3 PR,
- V VI tarifni skupini 5 PR,
- V VII tarifni skupini v rangu poročnik-stotnik 4 PR in
- Višje od majorja oz. VU XII razreda 5 PR.

Ker se ne sledi zahtevi SMO po izenačitvi teh poklicev na 5 PR, v tem delu ne moremo podati pozitivnega mnenja.

4. NEGATIVNO MNENJE zaradi nespoštovanja zahteve SMO po uvedbi novih poklicev v nazivu specialist: vojaški policist, letališko osebje.

 

 

Na podlagi informacij s katerimi razpolagamo je v medresorskem usklajevanju med MO, MNZ in MJU, Ministrstvo za javno upravo podalo pozitivno mnenje na predlog uredbe, MNZ pa je takemu predlogu, s katerim bi se vzpostavila ponovna hierarhija, ki je bila v SV v letu 2017 porušena, nasprotoval. Iz teh razlogov uredba ni bila uvrščena v potrditev na vlado dne 13. 12. 2018.

 

 

Spoštovani, ker smo v preteklosti že bili deležni interpretacij iz podpisanih dogovorov smo tokrat zahtevali, da se razlaga v delu, ki se nanaša na sporazum veljaven za pripadnike SV zapiše v zapisnik in iz razlage tako izhaja, da predlagana dopolnitev omogoča, da se ob usklajevanju uredbe odpravijo anomalije nastale v letu 2017.

 

Povsem razumno je, da je uredba o uvrstitvi formacijskih dolžnosti v SV in je njeno usklajevanje z reprezentativnimi sindikati na področju obrambe, postalo eden od predmetov stavkovnega sporazuma s katerim sta sindikalna in vladna stran soglašali in ga je vlada dolžna izpolniti.

 

Nerazumno in neresno je z vladne strani zavlačevanje s sprejetjem usklajene uredbe med reprezentativnimi sindikati in MO. Vlada z očitanim početjem celo dopušča, da se v medresorskem usklajevanju v uredbo vtika ministrstvo katerega predstavnik je bil del razširjene vladne pogajalske skupine in ki je s takšnim predlogom kot je podan v sporazumu soglašal. Hkrati dopušča, da ministrstvo ki ni pristojno za področje obrambe ureja razmerja za katera ni pristojna in tudi ne more poznati nujno potrebna razmerja za zagotavljanje delovanja SV in hkrati zagotavljanje kariernih poti vseh pripadnikov SV.

 

Poudarjamo, da v SMO ne moremo biti talci še neuspelega zaključka pogajanj z VRS in policijskimi sindikati, ki več kot očitno zavirajo pošteno odpravo nastalih anomalij, ki so nastale v letu 2017 v SV. Menimo, da je ob navedeni situaciji jasno izražena eklatantna kršitev sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev.

 

Zato vas kot predsednika vlade pozivamo in od vas zahtevamo, da preprečite kršitev in s tem izrazite vašo kredibilnost do sklenjenega dogovora !

 

 

Vaš odgovor oz. sprejetje Uredbe, kot jo predlaga MO pričakujemo do 20.12.2018.

Sindikat Ministrstva za obrambo je bil  dne 5. 12. 2018 s strani MO, povabljen na  usklajevanje predloga uredbe, ki jo je pripravil MO. Usklajevanje uredbe o uvrstitvah formacijskih dolžnosti in nazivov v SV in posledično možnost ureditve anomalij, ki so nastale v letu 2017 je dosežek SMO v poagajanjih z VRS v  letošnjem letu in je kot tak del  DOGOVORA z vlado in reprezentativnimi sindikati o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju.

 

 

Mnenje na uredbo, ki je bila posredovano na MO objavljamo v celoti:

 

 

Naslovnik : g.  dr. KLEMEN GROŠELJ, DS

Spoštovani, kot smo se dogovorili na usklajevanju Uredbe o uvrstitvi formacijskih dolžnosti in nazivov SV v plačne razrede, vam posredujemo mnenje SMO z obrazložitvami:

 

1. POZITIVNO MNENJE predlaganim uvrstitvam formacijskih dolžnosti in nazivov v uredbi (vojak, podčastnik, častnik) s katerimi se zopet vzpostavlja vojaška hierarhija in se odpravljajo anomalije nastale v letu 2017;
2. POZITIVNO MNENJE predlaganim uvrstitvam vojaških uslužbencev glede primerjave s činih v SV v skladu s 6. členom Uredbe o vojaških uslužbencih;
3. NEGATIVNO MNENJE dajemo na del formacijskih dolžnosti, ki so povezane za čine in nazive poklicev, ki nimajo možnosti napredovanja v nazivu.

 

Ti poklici so:

 

Kontrolorji zračnega prostora v vseh tarifnih skupinah in nazivih vojakov, podčastnikov, častnikov in vojaških uslužbencev,
- Letalski tehniki in tehniki letalci v nazivih podčastnik in vojaški uslužbenci,
- Piloti v častniških nazivih.

 

Navedene skupine so uvrščene v V, VI in VII tarifni skupini pri čemer je zadnji poseg v Uredbo v letu 2017 spregledal določila ZSPJS za poklice, ki nimajo možnosti napredovanja v nazivih in se jih zaradi tega razporedi 5 PR višje od primerljivega poklica. Z enostranskim posegom VRS leta 2017 je ta razlika na različnih nivojih različna in sicer:

 

- V V tarifni skupini 3 PR,
- V VI tarifni skupini 5 PR,
- V VII tarifni skupini v rangu poročnik-stotnik 4 PR in
- Višje od majorja oz. VU XII razreda 5 PR.

 

Ker se ne sledi zahtevi SMO po izenačitvi teh poklicev na 5 PR, v tem delu ne moremo podati pozitivnega mnenja.

 

 

 

4. NEGATIVNO MNENJE zaradi nespoštovanja zahteve SMO po uvedbi novih poklicev v nazivu specialist: vojaški policist, kriminalist in letališko osebje.

 

Naj ob tem poudarimo, da je bilo s strani SMO dne 27. 11. 2018 na seji pogajanj v zvezi z razrešitvijo stavkovnih zahtev Koordinacije stavkovnih odborov sindikatov javnega sektorja izpogajano naslednje:

- citat iz zapisnika:

 

»Ne glede na prejšnji odstavek se izjemoma drugače uvrstijo tiste formacijske dolžnosti in nazivi v Slovenski vojski, za katere je tako določeno v Prilogi 1 tega dogovora. V zvezi z uvrstitvami formacijskih dolžnosti in nazivov v plačne razrede v Slovenski vojski se opravi še usklajevanje uredbe z reprezentativnimi sindikati.
Na vprašanje sindikalne strani, ali se bodo anomalije v zvezi z uvrščanjem formacijskih dolžnosti in nazivov v plačne razrede v Slovenski vojski s procesom usklajevanja uredbe odpravile, je vladna stran povedala, da predlagana dopolnitev omogoča, da se ob usklajevanju uredbe to stori, kar izhaja iz zapisnika seje pogajanj v zvezi z razrešitvijo stavkovnih zahtev Koordinacije stavkovnih odborov sindikatov javnega sektorja z dne 27.11.2018 številka: 0100-17/2018.

Lep pozdrav.

 

 

 

Kot smo že poročali je bil Sindikat Ministrstva za obrambo (SMO) intenzivno vključen v pogajanje z vlado RS v okviru koordinacije stavkovnih odborov (KSO), ki jo je vodil Jakob Počivavšek.
Nova vladna pogajalska skupina je tako na začetku pogajanj zavzela stališče, da se DM PUO v katere spadajo (vojaki, cariniki, pravosodni policisti, policisti, gasilci ) do 26. PR in nad 26. PR, ne povišajo, ker so bili na vladni strani mnenja, da so bile anomalije odpravljene z uveljavitvijo aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti v Uradnem listu RS, št. 46/17, z dne 29.8.2017.

 

 

Sindikat Ministrstva za obrambo je tako v pogajanjih skupaj s sindikati združenimi v KSO, izpogajal, da se tudi PUO opravičene do povišanja podobno kot velja za ostale javne uslužbence .

 

V sklepni fazi pogajanj dne 27. 11. 2018 je SMO z vladno pogajalsko skupino izpogajal glede uredbe o uvrstitvi formacijskih dolžnosti , da se v III. točki predloga Sporazuma doda nov odstavek, ki se nanaša izključno na uvrstitve formacijskih dolžnosti oziroma nazivov v Slovenski vojski, in sicer, da se izjemoma drugače uvrstijo tiste formacijske dolžnosti in nazivi v Slovenski vojski, za katere je tako določeno v Prilogi 1 tega dogovora in da se v zvezi z uvrstitvami formacijskih dolžnosti in nazivov v plačne razrede v Slovenski vojski opravi še usklajevanje uredbe z reprezentativnimi sindikati (Priloga 3).

 

Na zahtevo predstavnika SMO, da se anomalije iz leta 2017 v zvezi z uvrščanjem formacijskih dolžnosti in nazivov v plačne razrede v Slovenski vojski s procesom usklajevanja uredbe odpravijo, je vladna stran povedala, da predlagana dopolnitev omogoča, da se ob usklajevanju uredbe to tudi stori.

 

 

Sindikat Ministrstva za obrambo današnjih aneksov h KPJS in KPND ni podpisal iz razloga, ker še ni bila usklajena uredba o uvrstitvi formacijskih dolžnosti s sindikatom in MO. Prav tako še vedno mimamo informacij o zaključku pogajanj med VRS in policijskima sindikatoma, ki pa so pomembna za zaključek naših pogajanj med SMO in VRS. V kolikor bomo z MO uskladili urebno in v njej odpravili krivice iz leta 2017 bo sindikat anekse naknadno tudi podpisal.
Tokom dneva smo s strani MO prejeli vabilo na usklajevanje uredbe o formacijskih dolžnostih.

 

 

Prav tako je bilo za zaposlene v upravnem delu MO in za zaposlene civilne osebe v SV izpogajano naslednje:

 

delovna mesta, ki so bila v letu 2017 pred odpravo anomalij uvrščena do vključno
26. plačnega razreda, se uvrstijo za 1 plačni razred višje,
– delovna mesta, ki so bila v letu 2017 pred odpravo anomalij uvrščena nad 26. plačnim razredom do vključno tarifnega razreda VII/1 in tarifnega razreda VII/2 se uvrstijo za 2 plačna razreda višje,
– delovna mesta, ki so uvrščena nad 26. plačnim razredom v VIII. in IX. tarifnem razredu, se uvrstijo za 3 plačne razrede višje.

Javni uslužbenci pridobijo pravico do izplačila višjih plačnih razredov glede na uvrstitev v plačni razred, veljaven pred uveljavitvijo tega sporazuma, postopno, in sicer na naslednji način:

a) s 1. januarjem 2019 prvi plačni razred povišanja,
b) s 1. novembrom 2019 drugi plačni razred povišanja in
c) s 1. septembrom 2020 tretji plačni razred povišanja in ostali plačni razredi povišanj.

 

 

Javnim uslužbencem od 1. septembra 2019 pripada višje plačilo za delo v manj ugodnem delovnem času, in sicer tako, da dodatek za nočno delo znaša 40 %, dodatek za delo v nedeljo 90 % in dodatek za delo na dan, ki je z zakonom določen kot dela prost dan, 120 %.

 

 

Javnim uslužbencem z dnem uveljavitve aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev oziroma z dnem uveljavitve aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti pripada ob upokojitvi odpravnina v višini treh povprečnih plač na zaposlenega v Republiki Sloveniji oziroma v višini treh zadnjih njegovih plač, če je to zanj ugodneje.

 

 

Javnim uslužbencem z dnem uveljavitve aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev oziroma z dnem uveljavitve aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti pripada jubilejna nagrada za 40 let delovne dobe v javnem sektorju v višini, kot je določena za 30 let delovne dobe, in sicer 577,51 eurov

 

 

Najkasneje 60 dni po sklenitvi tega dogovora se pričnejo pogajanja o odpravi še preostalih varčevalnih ukrepov v javnem sektorju.
Vlada in reprezentativni sindikati javnega sektorja so soglasni, da se, upoštevaje 5. člen ZSPJS, med vladno in sindikalno stranjo dogovori način usklajevanja vrednosti plačnih razredov plačne lestvice. V tej zvezi se imenuje strokovna skupina, ki z delom prične takoj z namenom, da do 1. maja pripravi predlog rešitve glede načina usklajevanja vrednosti plačnih razredov plačne lestvice.

Poračun pri regresu za letni dopust za leto 2018

Javnim uslužbencem, ki so na dan izplačila regresa za letni dopust za leto 2018 prejemali osnovno plačo, ki ustreza 17. ali nižjemu plačnemu razredu, pripada poračun med 1050 eurov in že prejetim regresom za letni dopust za leto 2018.

 

 

Stranke tega dogovora so tudi soglasne, da se v letu 2019 pripravi pregled sistemov napredovanj v plačne razrede in nazive v javnem sektorju (npr. kriteriji za napredovanje, število nazivov, število plačnih razredov med posameznimi nazivi, razpon med najnižjim in najvišjim plačnim razredom, ki ga je mogoče doseči z napredovanjem na delovnem mestu) in nasploh sistemov kariernega napredovanja javnih uslužbencev ter razlik v plačah, ki izvirajo iz tega naslova.

 

 

Na delovnih mestih operaterjev v CO je sindikat zahteval opravičeno uvrstitev za to delovno mesto, čemur pa vlada ni prisluhnila.

Celoten sporazum in priloge se nahajajo na dnu tega obvestila.