1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Informacije o poteku pogajanj za odpravo anomalij

Dne 9.2.2017 je potekala seja pogajalske skupine med predstavniki VRS in sindikati JS.

 

Pri tem je pomembno poudariti, da je sporazum s strani obrambnih sindikatov izpogajal in podpisal SMO in v imenu SVOZ-a ter SPMO-a, KS90.

 

Omejeni sporazum iz leta 2016 smo sindikati (SMO, SVOZ, SPMO) izpogajali in podpisali ter tako omogočili odpravo anomalij v plačah tako pri pripadnikih v SV kot pri zaposlenih v J plačni skupini znotraj MO .

 

Na zahtevo SMO se bo dodatno z aneksom uredila tudi pripravljenost na določenem kraju, kjer vlada predlaga dvig iz sedanjih 20 % na 50% sindikati pa vztrajamo na 60 %.

 

Na seji je bilo dogovorjen način pogajanj glede odprave anomalij pri vrednotenju delovnih mest in nazivov v javnem sektorju in sicer:

 

Na centralnih pogajanjih se izvede:

 

• orientacijska delovna mesta (Kolektivna pogodba za javni sektor),
• delovna mesta plačne skupine J: na centrali ravni se dogovori o odpravi anomalij, uvrstitve pa se izvede z aneksi h panožnim kolektivnim pogodbam. Podlaga: sprejeta izhodišča na vladi (26.1.2017) z excel prilogo (predlog odprave anomalij: plačna skupina J). (priloga excel se nahaja na dnu obvestila )
• Končna potrditev predlogov vseh aneksov (h KPJS in k panožnim pogodbam).
Panožna pogajanja (pogajanja o kolektivnih pogodbah dejavnosti oz. poklicev):
• O vseh ostalih delovnih mestih panožna pogajanja – določi se terminski načrt za obdobje do 1.5.2017,
• 13 pogajalskih skupin za pogajanja o kolektivnih pogodbah dejavnosti oz. poklicev (imenovane s sklepom vlade),
• Na panožnih pogajanjih se oblikujejo predlogi, ustreznost vseh uvrstitev se potrdi na centralni ravni na centralnih pogajanjih v skladu s terminskim planom,
• Končna potrditev predlogov aneksov na seji centralne pogajalske komisije,
• Podpis aneksov.

 

Od VRS je bilo s strani SMO zahtevano, da se uvrstitve delovnih mest pripadnikov SV, ki se urejajo z uredbo usklajuje na enak način kot je to dogovorjeno za delovna mesta, ki se uvrščajo s kolektivnimi pogodbami predvsem iz naslova enakosti.

 

Orodje za pogajanja:

• MJU pripravi orodje za panožna pogajanja (excel datoteka), ki bo vključevala tudi sprotno računanje finančnih posledic.

Finančni okvir:

• Dogovor sprejet decembra 2016: za odpravo plačnih anomalij se nameni 70 mio € letno (v ta znesek ni všteta odprava anomalij direktorjev in zvišanje plač zdravnikov na podlagi sporazuma s FIDESOM).
• Izhodišča, ki jih je sprejel vlada imajo učinek 65 mio € (brez direktorjev in zdravnikov), kar pomeni, da imamo 5 mio € rezerve za pogajanja.

Dodatno pojasnjujemo !

Prejšnji teden je zaokrožila znotraj SV excelova datoteka, ki je dvignila veliko preuranjenega razburjenja predvsem v PČ vrstah. Sindikati smo vladni predlog dobili šele 07.02.2017 v katerem je excelova datoteka kjer je v zavihku POU v glavi jasno zapisano naslednje: »V pogajalskem procesu z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja se morajo pri odpravljanju anomalij glede uvrščanja pooblaščnih uradnih oseb v plačne razrede, poleg primerljivosti delovnih mest znotraj pooblaščenih uradnih oseb, na katerih temelji tabela, upoštevati tudi notranja razmerja v okviru plačnih podskupin, v katere se uvrščajo pooblaščene uradne osebe, in karierni sistem.«

Z omenjenim zapisom je tako ovržena bojazen za PČ dolžnosti in so tudi te dolžnosti vključene v odpravo anomalij  kjer se mora upoštevati NOTRANJE RAZMERjE !

 

Nazadnje urejano na
Oceni ta predmet
(6 glasovi)