1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Vlada pogajalska komisija sklicala sestanek s tem nadaljuje uresničevanje sprejetega dogovora s sindikati javnega sektorja in realizacijo dogovora

Na podlagi sprejetega D O G O V O R A o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju se je vlada zavezala, da se bosta skupaj s sindikalno stranjo najkasneje do 1. 5. 2017 dogovorili za odpravo anomalij oziroma ustrezne uvrstitve v plačne razrede glede vrednotenja delovnih mest oziroma nazivov v javnem sektorju, še posebej to velja za delovna mesta plačne skupine J, delovna mesta iz Dogovora o ukrepih na področju plač v javnem sektorju zaradi makroekonomskih razmer za obdobje 2009–2010 z dne 24. 2. 2009, ter za delovna mesta pooblaščenih uradnih oseb. Podpisniki dogovora so sporazumni, da je možno anomalije odpravljati v razponu od 1–3 plačnih razredov na posameznem delovnem mestu oziroma nazivu.

 

 

Javni uslužbenci na delovnih mestih iz prvega odstavka te točke, ki so uvrščena do vključno 26. plačnega razreda, pridobijo pravico do izplačila višje plače s 1. 7. 2017.
Drugi javni uslužbenci iz prvega odstavka te točke pridobijo pravico do izplačila višje plače s 1. 10. 2017.

 

 

Prav tako je pomembno tudi dejstvo, da je SMO- ju s podporo večine sindikatov JS uspelo v pogajalskem procesu doseči, da se do 1. 3. 2017 v KPJS opredeli pojem pripravljenosti za delo na določenem kraju in od 1. 3. 2017 dalje zagotovi dodatno plačilo dodatka za to pripravljenost za dejavnosti, v katerih iz obstoječih predpisov izhaja pravna podlaga za uporabo tega instituta.

 

 

Zavedati se moramo, da je dosedanja ureditev priprvljenosti na določenm kraju povzročala največjo krivico pripadnikom SV, saj je le ta bila enačena pri plačilu s pripravljenostjo na domu, ki pa ni v nobenem primeru primerljiva.

 

 

Vladna stran tako s sklicem prvega sestanka, ki bo v četrtek, dne 9.2.2017 nadaljuje uresničevanje sprejetega dogovora s sindikati javnega sektorja in realizacijo dogovora.

 

 

Dnevni red:

1. Dogovor o načinu pogajanj glede odprave anomalij pri vrednotenju delovnih mest in nazivov v javnem sektorju;
2. Predlog vladnih izhodišč za pogajanja o odpravi anomalij pri vrednotenju delovnih mest in nazivov v javnem sektorju;
3. Predstavitev predloga Aneksa št. 9 h KPJS (pripravljenost na določenem kraju);
4. Izmenjava stališč pogajalskih strani, upoštevaje sodbo Vrhovnega sodišča v zvezi z vračilom preveč izplačanih plač (3.a člen ZSPJS);
5. Razno.

Nazadnje urejano na
Oceni ta predmet
(0 glasovi)