Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Vse novice
Arrow
Arrow
Shadow
Slider

Sindikat ministrstva za obrambo  uspešen v kolektivnem delovnem sporu  na prvi stopnji glede pravice do izplačila solidarnostne pomoči v času razglašene epidemije

Sindikat ministrstva za obrambo (v nadaljevanju: SMO ) je dne  29. 6. 2020 na Delovno in socialno sodišče  vložil predlog kolektivnega delovnega spora , ki se nanaša na izvrševanje 40. člena Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti (v nadaljevanju: KPND), natančneje na plačilo solidarnostne pomoči članom SMO zaradi razglašene epidemije SARS-CoV-2 (COVID-19), ki pa jo je tako Ministrstvo za obrambo kot tudi ostala ministrstva  zaposlenim zavrnilo .

Minister za zdravje Republike Slovenije je izdal 12. 3. 2020 Odredbo o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) na območju Republike Slovenije. Z izdajo takšne Odredbe so bili tako izpolnjeni vsi pogoji v skladu s KPND za izplačilo solidarnostne pomoči vsakemu članu SMO kot tudi vsem javnim uslužbencem, za katere velja KPND. 

Dne 02. 06. 2021 smo s strani delovnega in socialnega sodišča preko pooblaščene odvetniške pisarne SMO prejeli odločitev, ki se glasi:

“da je REPUBLIKA SLOVENIJA, ki jo zastopa Državno odvetništvo Republike Slovenije dolžna izplačati svojim delavcem - članom SMO, predlagatelja solidarnostno pomoč zaradi razglašene epidemije nalezljive bolezni CARS-CoV-2 (COVID-19) v višini 693,01 EUR. Članom predlagatelja gredo na podlagi 378. člena Obligacijskega zakonika (v nadaljevanju: OZ) tudi zakonske zamudne obresti. Nasprotna udeleženka je zato dolžna plačati svojim delavcem - članom predlagatelja zakonske zamudne obresti od poziva predlagatelja, tj. od 17. 4. 2020 do plačila. V skladu s tretjim odstavkom 6. člena Aneksa iz leta 2013 vloži namreč zahtevo za izplačilo sindikat.”

Sodišče v izreku tudi ugotavlja, da je besedilo določbe 40. člena KPND glede pogojev za izplačilo solidarnostne pomoči jasno in, da iz  besedila kolektivne pogodbe ne izhaja noben dodaten pogoj za nastanek pravice in posledično recipročne obveznosti nasprotne udeleženke.

V SMO smo z odločitvijo sodišča zadovoljni, saj tako dokazujemo svojo skrb za iskanjem pravice, predvsem pa realiziramo podane obljube tako do članov kot do vseh zaposlenih.

Sindikat Ministrstva za obrambo (SMO)je danes dne 30. 06. 2020 na delovno in socialno sodišče vložil PREDLOG za postopek v kolektivnem delovnem sporu zaradi kršitve Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti. 

Spor med SMO in nasprotno udeleženko REPUBLIKO SLOVENIJO se nanaša na izvrševanje 40. člena KPND, natančneje na odklanjanje plačila solidarnostne pomoči članom predlagatelja zaradi razglašene epidemije SARS-CoV-2 (COVID-19). 

Dne 21.05.2020 je SMO Vladi Republike Slovenije posredoval predlog za pogajanja glede izvrševanja Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti, ki je bil VRS vročen dne 25.05.2020. Odgovora s strani VRS v roku 30 dni ni bilo, zato je SMO vložil predmetni predlog v kolektivnem delovnem sporu.

 Vlada RS je na 39. dopisni seji dne 14.05.2020 pod točko 7 sprejela naslednji sklep:

»1. Vlada Republike Slovenije se je seznanila z Informacijo glede solidarnostne pomoči po četrti alineji 4. točke 40. člena Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti(KPND) – zahteva sindikatov.

2. Vlada Republike Slovenije ugotavlja, da določbe KPND zaradi razglašene epidemije COVID-19 ne dajejo podlage za izplačilo solidarnostne pomoči vsem javnim uslužbencem brez ugotovitve, da je epidemija prizadela javnega uslužbenca ali njegovo premoženje in mu povzročila težave ter škodo, ki bi jo solidarnostna pomoč pomagala prebroditi.« 

Na podlagi citiranega sklepa Vlade RS je Ministrstvo za obrambo (MORS) predlagatelju SMO ter ostalim sindikatom na področju obrambe posredovalo dopis št. 1005-162/2020-6 z dne 18.05.2020, da bo sledil sklepu Vlade RS in s stališčem, da mora biti iz vloge javnega uslužbenca razvidno, kako je epidemija prizadela javnega uslužbenca ali njegovo premoženje in mu povzročila težave ter škodo, sicer bo vloga zavrnjena.

 S takšnim ravnanjem sta tako Vlada RS kot MORS sledila stališču Ministrstva za javno upravo (MJU), izraženem v dokumentu št. 007-267/2020-1 z dne 15.05.2020, iz katerega je celo sklepati, da praktično noben delavec oz. javni uslužbenec ni upravičen do izplačila solidarnostne pomoči zaradi razglašene epidemije SARS-CoV-2 (COVID-19). Tudi v praksi je MORS začel članom predlagatelja ter tudi sicer vsem zaposlenim na MORS, zavračati izplačilo solidarnostne pomoči.

 Navedeno pa pomeni, da nasprotna udeleženka krši 4. točko 40. člena KPND, ko članom predlagatelja in ostalim zaposlenim odklanja izplačilo solidarnostne pomoči kljub izpolnitvi pogojev po KPND za njeno izplačilo.

 Zato pristojno sodišču pozivamo, da razsodi, da se članom predlagatelja, izplača solidarnostna pomoč zaradi razglašene epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) v višini 693,01 EUR, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki za vsakega člana predlagatelja tečejo od petega dne v mesecu za pretekli mesec, v katerem je bila oddana vloga za izplačilo solidarnostne pomoči, dalje do plačila.

Kot smo v sindikatu že obljubili, smo s postopkom začeli uresničevati dane obljube, s katerimi želimo zaščititi pravice zaposlenih in zagotavljati dosledno spoštovanje določil kolektivne pogodbe.

Sindikat ministrstva za obrambo je predlagatelj postopka v kolektivnem delovnem sporu pri tem pa vabimo, da se priključijo predmetnemu sporu vsi sindikate javnega sektorja, kar bo tudi objavljeno v uradnem listu.

 

 

Sindikat Ministrstva za obrambo (v nadaljevanju: SMO), ki ga zastopa pooblaščena odvetniška pisarna, je na delovno in socialno sodišče podal PREDLOG za začetek postopka kolektivnega delovnega spora.

 

 

Spor se nanaša na kršitev zavez Vlade RS iz Dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Ur. list RS, št. 80/18) ter Sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev (Ur. list RS, št. 80/18).

 

 

Spomnimo se, da je SMO v pogajanjih dosegel, da se je Vlada RS zavezala, da bo z reprezentativnimi sindikati na področju obrambe še usklajevala uredbo v zvezi z uvrstitvami formacijskih dolžnosti in nazivov v plačne razrede v Slovenski vojski. Ob tem ne smemo zanemariti tudi zagotovila vlade, da se na podlagi zapisa v Sporazumu o razreševanju stavkovnih zahtev omogoča, da se z usklajevanjem uredbe z reprezentativnimi sindikati na področju obrambe odpravijo anomalije v zvezi z uvrščanjem formacijskih dolžnosti in nazivov v plačne razrede v Slovenski vojski, kot to izhaja iz zapisnika št. 0100-17/2018 z dne 27.11.2018.

 

 

Takšna zaveza je bila ena poglavitnih predmetov oz. zavez vlade v Sporazumu in Dogovoru. Vlada je bila to zavezo dolžna izpolniti, vendar je do danes kljub večkratnim pozivom SMO ni izpolnila. S tem je tako enostransko, brez sodelovanja, kaj šele uskladitve s sindikalno stranjo, spremenila predlog Uredbe o spremembah Uredbe o uvrstitvi formacijskih dolžnosti in nazivov v Slovenski vojski v plačne razrede, in to kar dvakrat, dne 24.12.2018 in 31.12.2018. V nobenem od obeh primerov pa ni opravila obveznega usklajevanja s sindikalno stranjo ter je s tem tako povzročila nove krivice do pripadnikov SV, ki so očitne že od leta 2017.

 

 

V SMO verjamemo, da bo vlada vendarle premogla razum in udejanjila podane zaveze in obljube in popravila krivice zaposlenim v SV ter jim obračuna in izplača nastalo razliko v plači skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi.

Naj za konec še dodamo, da so pooblaščeni odvetniki SMO po pooblastilu članov že podali individualne spore na delovno in socialno sodišče, ker je vlada že leta 2017 z enostranskim sprejetjem Uredbe o spremembah Uredbe o uvrstitvi formacijskih dolžnosti in nazivov v Slovenski vojski v plačne razrede povzročila dodatne krivice in tako posledično popolnoma razvrednotila določene formacijske dolžnosti.

Podatki o SMO

Sindikat Ministrstva za Obrambo

  • Dejavnost: Dejavnost sindikatov
  • Davčna številka: 90213033
  • Naslov: Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana
  • E-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Odnosi z javnostmi

Marjan LAH

SEKRETAR

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

GSM:040 792 528