Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Vse novice
Arrow
Arrow
Shadow
Slider

ZADEVA: MNENJE NA ODPRAVE ANOMALIJ V SV
ZVEZA: Vladna izhodišča z 21. 4. 2017, prejeta 25. 4. 2017 vezano za spremembe v
Uredbi o uvrstitvi formacijskih dolžnosti v nazive in plačne razrede v SV

 

Spoštovani!

 

Na podlagi sklepa predsedstva SMO z dne 09. 5. 2017 vam sporočamo, da na predlagana izhodišča v povezavi s spremembami v citirani Uredbi podajamo:

NEGATIVNO MNENJE.

 

OBRAZLOŽITEV:

V izhodiščih iz februarja 2017 ste s sklepom VRS jasno zapisali, da se na podlagi sprememb v ODMN VOJAK I v 21 PR s premikom v višji PR morajo ohraniti vsa sedanja razmerja zaradi vzdrževanja vojaške strukture in linije vodenja ter poveljevanja. Ugotavljamo, da ste svoj sklep izničili s predlogom oz. izhodišči iz zveze saj ste predlagali nasprotje lastnih izhodišč. Z vašim sklepom bi tako prišlo do situacije, da bi bilo nominalno zahtevnejše delovno mesto vrednoteno enako ali nižje kot manj zahtevno delovno mesto. Pri tem vas moramo tudi spomniti, da so vladna izhodišča v nasprotju z že medresorsko usklajenim predlogom uredbe, ki jo je MO deloma tudi uskladil s sindikati obrambe in predlog spremembe uredbe o uvrstitvi formacijskih dolžnosti v nazive in plačne razrede v SV, ravno vi kot predsednik VRS niste hoteli uvrstiti na dnevni red seje vlade, z argumentom, da se bo to urejalo na centralnih pogajanjih. Z vso resnostjo vas opozarjamo, da so takšna izhodišča za odpravo anomalij v SV, ki jih je povzročila ravno vaša vlada, milo rečeno konec SV. Ne glede na zapisano, pa v SMO zahtevamo naslednje spremembe:

 

1. Premik vseh vojaških dolžnosti za 3 plačne razrede;
2. Sprememba 5. člena Uredbe in sicer:
- Vsem pripadnikom SV se položajni dodatek odredi skladno s splošnimi predpisi;
3. Uvrsti se nov člen, ki se glasi:
- Vsem pripadnikom SV se zaradi prepovedi pravice do stavke in političnega delovanja plača poveča za 2 plačna razreda;

4. Uvrsti se nov člen, ki se glasi:

- Zaradi specifike dela civilnih oseb: delo v posebnih pogojih (terensko delo, delo v tujini, protokoli, usposabljanje vojakov, vzdrževanje sredstev visoke vrednosti, posebni pogoji dela v skladiščih in kuhinjah)) se uvedejo nova delovna mesta:

- uvedba novih DM: kuhar v vojaški kuhinji, mehanik za oborožitvene sisteme, mehanik za neoborožitvene sisteme, mehanik za bojna vozila, mehanik za nebojna vozila, skladiščnik v vojaškem skladišču v IV in v TS z uvrstitvami za IV TS v 17 PR in v V TS v 19 PR.

 

Naslovniki:

 

G. BORIS KOPRIVNIKAR, vodja pogajalske skupine VRS
Dr. MIROSLAV CERAR, predsednik VRS
ga. ANDREJA KATIČ, ministrica za obrambo

V SMO smo ogorčeni z izhodišči VRS glede uvrstitve formacijskih dolžnosti v SV. Še bolj pa z dejstvom, da so nas predstavniki SV in MO vnovič izneverili in z VRS uskladili izhodišča, ki predstavljajo nepopravljivo škodo tako v plačnem kot tudi v strokovnem pogledu.

 

Ne glede na samovoljo in nepremišljenost SV in MO ter posledično sklenjena izhodišča, ki jih predlaga VRS, bomo v SMO naredili vse, da zadevo popravimo v korist vseh zaposlenih v SV in MO. Seveda pri tem pričakujemo tudi vašo polno podporo namreč gre za nas !

 

Iz opisanih postopkov, ki jih izvaja tako MO kot VRS lahko tako zaključujemo, da obstaja očitna politična volja in namen uničiti obrambno varnostni sistem in SV , ki je steber obrambno varnostnega sistema, ne oziraje se na škodo, ki jo prinaša takšno početje državljanom RS. To trditev lahko preprosto argumentiramo z vse večjimi odhodi pripadnikov SV iz sistema.

 

Spoštovani člani SMO in sodelavci očitno prihajamo do točke ko se ne bomo več mogli izmikati, da ne posežemo po najostrejših legitimnih sindikalnih pritiskih. Namreč govorice iz vladnih kuloarjev, da je potrebno udrihati in jemati obrambnemu sistemu, ker se zaposleni tako ne morejo in ne upajo zoperstaviti takšnim dejanjem, tako postajajo resničnost.

 

V kolikor vlada RS ne bo prisluhnila našim legitimnim zahtevam za izboljšanje stanja zaposlenih v SV in MO in odpravi anomalij, bomo primorani najaviti stavko obrambnega resorja, saj menimo, da bodo restriktivne aktivnosti edine pripomogle k popravi nesprejemljivega stanja v prihodnje.

 

Pri tem poudarjamo, da vodstvo MO zatrjuje, da je stavka prepovedana zgolj vojaškim oseba. Hkrati pa potrjuje, da vsi ostali v obrambnem resorju in SV lahko stavkajo.
O vseh nadaljnjih aktivnostih vas bomo obveščali !

 

Dne 24. 4. 2017 so predstavniki vlade RS sindikatom JS predstavila izhodišča, ki jih je potrdila vlada RS za odpravo anomalij v plačnem sistemu. Zagotovljeno nam je, da so takšna izhodišča, po posameznih resorjih, zagovarjali resorji na kar so le-ta na VRS potrjena.

 

Glede na posredovan predlog Uredbe o uvrstitvi formacijskih dolžnosti v nazive in delovnih mest v J plačni skupini v letu 2016 ugotavljamo, da se vnovič izigrava obrambni resor, zlasti SV. Namreč v predlogih se dejansko rušijo vsa, že sedaj minimalna, razmerja med nivoji poveljevanja ter se tako dodatno nevtralizira karierna pot in razvoj SV.

 

Informacije, ki smo jih pridobili, govorijo o nesprejemljivem dejstvu, da naj bi predstavniki SV in MO sami VRS predlagali sedanjo opcijo, v kateri se politika dejansko norčuje iz SV med tem ko veliki večini v JS prikimava oz. potrjuje odpravo anomalij v odvisnosti z realizacijo policijskega sporazuma iz leta 2016 kot tudi zadnjega dogovora z zdravniki. Posredovano gradivo za pogajanje glede KPC tako izkazuje vnovične dvige za nekatere uniformirane poklice v njihovi kompletni strukturi in to do vključno VII/1 stopnje izobrazbe.

 

Vladna izhodišča tako predvidevajo zanemarljivo odpravo anomalij v SV in to zelo malo pri vojakih ter skoraj nič pri podčastnikih in častnikih in VU. Vse ostale strukture, ki jih v ostalih skupinah ustrezno urejajo, so v predlogu uredbe izpadle.

 

Zato zahtevamo odgovore na naslednja vprašanja:

 

- Ali je res, da je MO potrdili ta izhodišča;
- Kdo je v imenu SV izdelal tak predlog, oz. če je drugačen zahtevamo njegovo dostavo;
- Ali se zavedate, da bo predlagana odprava anomalij v SV povzročila še večje in nesprejemljive anomalije;
- Zakaj v predlog ni uvrščen predlog za uvedbo dodatka za prepoved stavke in političnega delovanja v obliki dodatnih plačnih razredov;
- Ali vlada RS s tem predlogom in posledično tudi MO podpira ukinjanje SV.

 

Zgolj za lažje razumevanje, z ostalimi sindikati državne uprave smo že predstavnikom vlade RS jasno povedali, da se ODMN dvigajo za 2 PR in proporcionalno se morajo ohraniti vsa že sedaj veljavna razmerja. Iz tega sledi, da bi tudi MO, kot resorno ministrstvo moralo dosledno zagovarjati to tezo, saj bomo edino na ta način uspeli obdržati vojaško strukturo. Hkrati je bilo dogovorjeno, da se za J skupino predlagajo nova delovna mesta predvsem zaradi specifike, ki jo podobni poklici v J skupini nimajo. Žal tako iz vladnih izhodišč, glede uvrstitve formacijskih dolžnosti v nazive, kot tudi iz predloga odprave anomalij v J plačni skupini ugotavljamo, da iz strani MO ni bilo narejenega nič in da so predstavniki MO zgolj pokleknili pod pritiskom vlade RS in s tem dodatno ogrozili obstoj SV.

 

Zgolj za informacijo, zaradi dviga ODMN vojak I za 2 PR bi se morala kompletna vojaška struktura premakniti za 2 PR. To so navsezadnje storili policisti skozi KPC in to bodo storili vsi ostali poklici. Za SV bi morali odpraviti odpravo anomalije na naslednji način:

 

1. Vse vojake (VOJ II, VOJ I, PDES, DES, NDES) premik za 2 PR;
2. Vse podčastnike do vključno štabnega praporščaka za 2 PR;
3. Nižje častnike do vključno stotnika za 2 PR;
4. Višje častnike do vključno polkovnika za 1 PR;
5. NVU do vključno VIII razreda za 2 PR;
6. VVU do vključno XI razreda za 1 PR;
7. Pri uredbi smo predlagali, da se na podlagi ZObr kot dodatek za pripadnike SV zaradi prepovedi stavke in političnega delovanja dodatno umestijo za 2 PR, ter ureditev položajnega dodatka po splošnih predpisih, saj so le-te bolj ugodni za pripadnike SV;
8. Uvedba novih delovnih mest: kuhar v vojaški kuhinji, mehanik za oborožitvene sisteme, mehanik za ne oborožitvene sisteme, mehanik za bojna vozila, mehanik za nebojna vozila, skladiščnik SKEV in MES specialist z uvrstitvami na IV stopnji izobrazbe v najmanj 16 PR in V stopnji izobrazbe v najmanj 18 PR;
9. Vse ostale civilne osebe oz. J skupino pa za 3 PR.

 

Nikakor ne moremo mimo dejstva, da smo vas ves čas pozivali, k usklajevanju znotraj resorja, kot so to do sedaj opravili v vseh ostalih resorjih državne uprave ter imajo tako ministri-ce in sindikati usklajene zahteve, kar je razvidno iz izhodišča vlade RS. Zaradi vaše vztrajnosti in zavračanja kvalitetnega procesa usklajevanja in uskladitve, ter nenehnega sklicevanja na 100. b. člen ZObr, bodo zaposleni v obrambnem resorju zopet dobili najmanj oz. zgolj drobtinice. Večkrat smo poudarili, da usklajevanje ni zgolj približevanje sindikatov, vašim predlogom in, da bi ta proces bi moral potekati tudi v obrnjeni smeri. Ker do tega ni prišlo, bo tako SV še bistveno manj zanimiva za nove zaposlitve, vse več bo odhodov zaradi nezadovoljstva in posledično se bo številčno stanje in zmožnosti SV nenehno zmanjševale kar je nenazadnje tudi interes določenim političnim strankam.

 

Glede na sklep o imenovanju pogajalskih skupin iz strani vlade RS od vas zahtevamo, da ste kot resorna ministrica v pogajalski skupini za KPC v katero pa dodatno zahtevamo še najmanj namestnika načelnika GŠ. Kot ugotavljamo se bodo bistvena pogajanja glede ureditve anomalij v SV odvijala ravno na pogajanjih za KPC. Menimo, da vaše pogajalsko mesto ni samo v skupini I za gasilce, temveč je vaša politična in moralna prioriteta se pogajati za pripadnike SV, saj je obstoj SV, kot tudi obrambnega ministrstva odvisen od izplena pri odpravi anomalij.

 

V pričakovanju vaših hitrih ukrepov za odpravo oz. popravek izhodišč vlade RS vas pozivamo, da se maksimalno angažirate pri naših zahtevah, in tako s skupnimi napori poskušamo popraviti zamujeno.

 

V nasprotnem bomo v sindikatu SMO iz razlogov, preprečitve razpada SV in obrambnega sistema ter za zagotovitev enake obravnave primerljivih poklicev, primorani napovedati stavko celotnega obrambnega resorja ter organizirati protestne shode za pripadnike SV, ki imajo prepoved stavke.

Lep pozdrav.

 

Naslovnik objavljenega dopisa:

 

ga. ANDREJA KATIČ, ministrica

Predstavniki vladne pogajalske skupine so na včerajšnjih pogajanjih predstavili vladna izhodišča za pogajanja glede odprave anomalij pri vrednotenju delovnih mest in nazivov. Vlada je za odpravo anomalij v plačni podskupini C4 v kateri se nahajajo vojaki, vojaški uslužbenci, podčastniki in častniki predvidela zgolj 5,1 mio €.

 

Pogajanja se tako nadaljujejo in prehajajo v pogajanja okrog panožnih kolektivnih normativnih in tarifnih delov kolektivnih pogodb in uredb. Predloge aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev ter sprememb uredb bodo resorna ministrstva posredovala najkasneje do 26. 4. 2017.
O pogajanjih vas bomo sprotno obveščali pri tem poudarjamo, da bomo v SMO vložili  vse napore, da se anomalije tako v J plačni skupini v kateri se nahajajo civilne osebe zaposlene v MO in SV kot v plačni podskupini  C4 kjer se nahajajo vojaki, ustrezno odpravijo !

 

 

 

 

V sindikatu Ministrstva za obrambo smo po doseženem podpisu Aneks KPJS št. 9, ki je ugledal luč, v veliki meri in izključno s trudom predstavnikov SMO (kar izhaja iz zapisnikov pogajanj)tako v pogajanji z vlado RS kot v usklajevanji z kolegi iz ostalih sindikatov JS, na ministrico in načelnika naslovili zahtevo  po takojšnji realizaciji in enakovredni ureditvi pripravljenosti na določenem kraju za vse zaposlene !

Pri tem je potrebno poudariti tudi to, da je na samem podpisu omenjenega aneksa bilo že v četrtek zadostno število podpisov. S strani sindikatov obrambe sta tako aneks in še povprej dogovor, ki je bil temelj s katerim se je vlada RS zavezala k ureditvi pripravljenosti na določenm kraju, podpisala (SMO in KS90 v imenu SVOZ in SPMO) - SVS bi naj aneks podpisal šele naknadno, kar pa ni več nosilo nobene teže, saj je bilo že v četrtek zadostno število podpisnikov in je bil aneks sklenjen.

 

POZIV MINISTRICI IN NAČELNIKU objavljamo v izvirniku :

 

ZADEVA: POZIV MINISTRICI IN NAČELNIKU

Spoštovana!

 

Dne 13. 4. 2017 je na pogajanjih s strani večine sindikatov JS, podpisan Aneks KPJS št. 9, ki pripadnikom SV zagotavlja bolj pravično plačilo za ure pripravljenosti na določenem kraju oz. na delovnem mestu. Po našem prepričanju je to še vedno nepravično plačilo, saj menimo, da bi v teh primerih vsi zaposleni morali imeti obračunano delovno obveznost v 100% plačilu.

 

Dosedanja ureditev je bila zelo krivična do zaposlenih, ker je bila višina nadomestila izenačena s pripravljenostjo na domu in posledično neustrezno plačana. Omenjeni aneks tako prinaša višje plačilo in sicer, za vsako uro, v omenjenih oblikah dela oz. pripravljenosti namesto dosedanjih 20% se bodo omenjene oblike dela izplačevale v višini 50% osnovne plače.

 

Pri tem ne moremo mimo dejstva, da smo v SMO vložil ogromno truda tako v samih pogajanjih z VRS pri sklepanju dogovora v letu 2016 kot tudi v med sindikalnih usklajevanjih, da je tako prišlo do realizacije omenjenega aneksa in posledično do pravičnejšega plačila za odrejeno pripravljenost na določenem kraju. Takšen način naj nam bo vodilo in kot primer dobre prakse, zato vas pozivamo, da se tudi pri ostalih zakonskih in podzakonskih aktih v maksimalni možni meri potrudite uskladiti z nami ker bomo tudi pri teh zadevah lahko z ostalimi sindikati uspeli narediti premike v dobro zaposlenih v MO in SV predvsem tam kjer je pomembna stopnja usklajenosti ostalih sindikatov v JS .

 

Ne pozabite, da je osnova dobrega socialnega dialoga približevanje in iskanje skupnih rešitev. Ta del socialnega dialoga v MO še ni na zadovoljivem nivoju in posledica tega so tudi slabši plačni pogoji za delo v MO in SV, ter posledično zelo težavni procesi med sindikalnega usklajevanja. Z vašim premikom oz. približevanjem sindikalnim zahtevam, bi tudi ta del bil veliko bolj uspešen. Socialni dialog pri temeljnih pravicah zaposlenih ne smete razumeti kot tekmovanje s sindikati temveč kot skupni cilj, ki pelje k zadovoljstvu zaposlenih.

 

Pozivamo vaju, da z načelnikom pristopita k takojšnji realizaciji in enakovredni ureditvi omenjenega dodatka za vse zaposlene. Poudarjamo, da smo načelnika v sindikatu že večkrat pozvali k enotni ureditvi plačil za opravljeno delo pri terenskih vajah in usposabljanjih, dežurstvih, intervencijah, varnostno nadzorni službi, stražarski službi in podobno oz. vseh aktivnosti, ki potekajo 24 ur dnevno.

 

Menimo, da je skrajni čas za enotno in enakovredno ureditev vseh plačnih elementov, ki pokrivajo omenjene oblike dela, zlasti pa dodatek za pripravljenost na določenem kraju oz. delovnem mestu. V tem trenutku je praksa popolnoma drugačna in si tako poveljniki morajo dejansko izmišljati navidezne aktivnosti za izplačilo dodatkov omenjenega dodatka.

 

Kot izhaja iz dopisa smo v SMO zagotovili zakonsko normo za izplačilo pravičnejšega dodatka za pripravljenost na določenem kraju.

 

Pozivamo vaju, da nemudoma uredita akt oz. dokument iz katerega bo omenjeni dodatek, kot vsi ostali dodatki, avtomatiziran in priznan vsem zaposlenim pri opravljanju katerekoli 24 urne naloge (terenske vaje in usposabljanja, dežurstva, intervencije, varnostno nadzorna služba, stražarska služba in podobno) ne glede ali se naloga izvaja v Sloveniji, ali v tujini enako za vse zaposlene.

 

Lep pozdrav.

 

Postani član SMO  - ker se trudimo za vaše pravice - KLIKNI in se nam pridruži !

Danes je na pogajanjih z VRS in reprezentativnimi sindikati JS potekal podpis »ANEKS št. 9 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (KPJS)«.
Za veljavnost aneksa je bila potrebna več kot polovica podpisov, 42 sindikatov JS. Aneks je danes podpisalo 24 sindikatov JS kar pomeni, da je aneks sprejet.

Sindikati JS podpisniki aneksa so na ta način izrazili solidarnost in podporo za ureditev krivičnega plačila za pripravljenost na določenem kraju , ki se v obrambnem resorju nanaša tako na vojake kot na ostale zaposlene, ki jim je takšen način pripravljenosti odrejen.

 

Sindikat se v imenu članov, vojakov in zaposlenih v obrabnem resorju iskreno zahvaljuje vsem sindikatom JS, ki so pripomogli k veljavi omenjenega aneksa.

 

V sindikatu Ministrstva za obrambo smo tako z naporom uredili pripravljenost na določenem kraju, ki sedaj znaša 50% urne postavke kar pomeni pravičnejše plačilo na pram prejšnji višini ne pa tudi pravično oziraje se na to, da si v vsakem trenutku na razpolago delodajalcu !

 

Postani član SMO  - ker se trudimo za vaše pravice - KLIKNI in se nam pridruži !

Po velikih naporih sindikata Ministrstva za obrambo in ob podpori ostalih sindikatov JS smo tako uspeli pripeljati usklajevanje besedila »ANEKS št. 9 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (KPJS)« do konca.
Tako je jutri pred nadaljevanjem pogajanj s predstavniki VRS, predviden podpis omenjenega aneksa s strani reprezentativnih sindikatov javnega sektorja. Pri tem je potrebno poudariti, da bo aneks postav veljaven v kolikor ga podpiše večina sindikatov JS.

Kaj prinaša »ANEKS št. 9 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (KPJS)« zaposlenim na področju obrambe -VOJAKOM?

 

Zdajšnja ureditev pripravljenosti na določnem kraju je v višini dodatka enačila pripravljenost na domu s pripravljenostjo na določenem kraju. V praksi je to pomenilo, da je pripadnik SV za pripravljenost na določnem kraju prejel enaki dodatek v višini 20% kot ostali JU, ki jim je bila odrejena pripravljenost na domu, kar je bilo skrajno krivično.

 

Sindikat ministrstva za obrambo (SMO) je v zaključku lanskega leta pred podpisom dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju podpis le tega med drugim pogojeval tudi z zavezo VRS, da se v dogovor vnese ureditev pojma pripravljenost na določnem kraju ter posledično ureditev  višjega dodatka za pripravljenost na določenem kraju, kar nam je tudi uspelo.

 

Izpogajan dodatek za pripravljenost na določnem kraju je tako 50%. Dodatek za pripravljenost na domu pa ostaja 20%.

 

Do zamika realizacije dogovora kot je bilo v dogovoru predvideno in sicer, da vladna in sindikalna stran soglašata, da se do 1. 3. 2017 v KPJS opredeli pojem pripravljenosti za delo na določenem kraju in od 1. 3. 2017 dalje zagotovi dodatno plačilo dodatka za to pripravljenost za dejavnosti, v katerih iz obstoječih predpisov izhaja pravna podlaga za uporabo tega instituta, je krivda na strani VRS.

 

Veljavnost tega aneksa v kolikor bo večinska podpora sindikatov JS, začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Postani član SMO  - ker se trudimo za vaše pravice - KLIKNI in se nam pridruži !

 

Na priloženm posnetku si lahko ogledate stališče SMO glede problematike v MO in SV povezano z plačno politiko in pogajanji glede odprave anomalij, ki jo je v v oddaji ODKRITO na SLO 3 dne 14.03. 2017 podal predsednik SMO Darko Milenkovič.

 

Dne 6.3.2017 je bila s strani VRS sklicana pogajalska komisija z naslednjim dnevnim redom :

 

1. Potrditev zapisnikov sej pogajalske komisije z dne 9.2.2017 in 23.2.2017,
2. Odprava anomalij pri vrednotenju orientacijskih delovnih mest,
3. Predlog aneksa št. 9 h KPJS (dodatek za pripravljenost na določenem kraju),
4. Predlog aneksa h KPND (ureditev pripravljenosti), umaknjen NEUSKLAJEN
5. Razno.

 

Sindikati JS smo zahtevali od predstavnikov VRS, da predstavijo vsebino dogovora, ki sta ga parafirala VRS in Fides. Ker predstavniki vlade niso želeli razkriti dveh parafiranih aneksov iz omenjenega dogovora smo sindikati zavzeli stališče, da se pogajanja ustavijo vse dokler vladna stran ne predstavi podrobne vsebine dogovora med FIDES-om in VRS, saj je vsebina dogovora po mnenju sindikatov še tako pomembna za nadaljevanje pogajanj o odpravi tako anomalij v JS kot tudi potrditve in podpisa aneksa št 9 (dodatek za pripravljenost na določenem kraju). Tako so bila pogajanja z VRS na točki 2 prekinjena.

 

Poudariti je potrebno, da iz podpisanega dogovora izhaja :

V. Vladna in sindikalna stran soglašata, da se do 1. 3. 2017 v KPJS opredeli pojem pripravljenosti za delo na določenem kraju in od 1. 3. 2017 dalje zagotovi dodatno plačilo dodatka za to pripravljenost za dejavnosti, v katerih iz obstoječih predpisov izhaja pravna podlaga za uporabo tega instituta.

 

Šele po opozorilo vodje vladne pogajalske skupine ministra Koprivnikarja predstavnikov SMO, dne 23.02.2017, da se nam približuje 01.03.2017 v katerem mora biti urejena pripravljenost na določenem kraju je tako vlada prejšnji teden ponovno sklicala strokovno skupino, ki je pripravila predlog aneksa št. 9 h KPJS, ki ureja (dodatek za pripravljenost na določenem kraju). Omenjeni aneks je potrebno, da sprejme in podpiše večina sindikatov JS za kar pa menimo, da ne bo problema saj je SMO vložil veliko truda, da je podrobno predstavil problematiko slovenskih vojakov, ki za pripravljenost na določenem kraju prejemajo enako višino kot ostali JU v pripravljenosti na domu in sicer 20%.

 

Sindikati prav tako zahtevamo, da je pripravljenost na določenem kraju ovrednotena z več kot 50 %. Vladna stran je predlagala, da se 13.03 nadaljujejo pogajanja glede aneksa št. 9 h KPJS s čimer se je sindikalna stran strinjala.

Danes, dne 23.2.2017 ob 15.00 uri je sklicana seja pogajalske komisije med VRS in reprezentativnimi sindikati JS z naslednjim dnevnim redom:

1. Predlog Vlade glede odprave anomalij pri vrednotenju orientacijskih delovnih mest,
2. Izmenjava stališč pogajalskih strani, upoštevaje sodbo Vrhovnega sodišča v zvezi z vračilom preveč izplačanih plač (3.a člen ZSPJS),
3. Razno.

Vladna stran nam je posredovala vladni predlog, A N E K S š t. 9 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (KPJS), glede odprave anomalij pri vrednotenju orientacijskih delovnih mest, ki je priložen temu obvestilu.

Podatki o SMO

Sindikat Ministrstva za Obrambo

  • Dejavnost: Dejavnost sindikatov
  • Davčna številka: 90213033
  • Naslov: Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana
  • E-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Odnosi z javnostmi

Marjan LAH

IZVRŠNI SEKRETAR ZA INFORMIRANJE Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. GSM:040 792 528