Natisni to stran
Danes na pogajalski mizi z VRS
13 apr 2014 0 komentar

Danes na pogajalski mizi z VRS

 1.Potrditev zapisnika prejšnje seje

2.Predlog sprememb in dopolnitev ZSPJS,

3.Razno.

 

 

 

 

Sindikalni predlog :

 

Predlog pogajalskih skupin sindikatov glede spremembe ZSPJS v delu, ki se nanaša na 3.a člen ZSPJS 

 

1. člen

Tretji odstavek 3.a člena se spremeni tako, da se glasi:

»(3) Če delodajalec ugotovi, da je bila javnemu uslužbencu ali funkcionarju v nasprotju s tretjim odstavkom 3. člena tega zakona določena in izplačana višja plača, kot bi mu pripadala, se z javnim uslužbencem ali funkcionarjem dogovori o načinu vrnitve preveč izplačanega zneska plače za obdobje največ zadnjih devetih mesecev pred prenehanjem izplačevanja plače v nasprotju s tretjim odstavkom 3. člena tega zakona. Skupna razlika med preveč izplačano plačo in zakonito določeno plačo ne sme presegati zneska ene in pol (150%) zakonito določene osnovne plače za polni delovni čas javnega uslužbenca oz. funkcionarja ob predložitvi dogovora. Pisni dogovor o vračilu preveč izplačanih plač mora vsebovati tudi obračun vračila preveč izplačanih plač, iz katerega mora biti razvidna ugotovljena razlika v plači, skupaj z načinom določitve razlike, po vseh elementih obračuna plač vključno z razliko v davku in prispevkih za socialno varnost in razliko v plači po davku in prispevkih za socialno varnost. V primeru sklenitve dogovora o vračilu javni uslužbenec oziroma funkcionar vrne neposredno delodajalcu le razliko v plači po plačilu davkov in prispevkov. Razlika v davkih in prispevkih se delodajalcu povrne po postopku, določenem v zakonu o davčnem postopku. V primeru obročnega odplačevanja obdobje vračila ne sme biti daljše od 24 mesecev. V primeru, da med delodajalcem in delojemalcem v enem mesecu od pisnega poziva delodajalca ne pride do soglasja glede sklenitve dogovora o vračilu, lahko delodajalec preveč izplačani znesek zahteva s tožbo pred pristojnim sodiščem.«

 

Z besedilom predlaganega 8. odstavka 3.a člena se strinjamo.

6. člen

(1) Postopki pri delodajalcih za vračilo preveč določenih in izplačanih plač in postopki pred pristojnimi sodišči za vračilo preveč določenih in izplačanih plač, sproženi pred uveljavitvijo tega zakona, se končajo po določilih tega zakona.

(2) Javnim uslužbencem, ki so na podlagi tretjega odstavka 3. a člena zakona, veljavnega do uveljavitve tega zakona, že vrnili preveč izplačane zneske plač, se del vračila, ki presega znesek, določen na podlagi tega zakona, povrne v roku 60 dni od uveljavitve tega zakona.

 

Nazadnje urejano na 0, 13.04.2014 20:11
Oceni ta prispevek
(0 glasov)
Objavljeno v Novosti